Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 02-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Dr. Lukács Fatime, Orliczki Frigyes Ferencné, Karaffa Gábor, Tóth Béla, Varga Viktor települési képviselők.

 

Igazoltan távol: -

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

31/2024. (V.02.) sz. K.T. határozat a „Belterületi zöldinfrastruktúrák fejlesztés” 2. részajánlat (Sajószöged) tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéréről

32/2024. (V.02.) sz. K.T. határozat a Szavazatszámláló Bizottság új póttagjának

megválasztásáról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

  1. melléklet: határozati javaslat, értékelési jegyzőkönyv az 1. napirendi ponthoz

  2. melléklet: határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van. Az ülést megnyitotta.

 

Napirend:

1./ Javaslat a „Belterületi zöldinfrastruktúrák fejlesztés” 2. részajánlat (Sajószöged) c. közbeszerzési eljárás eljárást lezáró döntésének meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Javaslat Szavazatszámláló Bizottság póttagjának, Tarné Zelei Kitti Sajószögedi lakos

megválasztására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

A Képviselő-testület a javaslattal egyhangú 7 igen szavazattal egyetértett.

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./ Javaslat a „Belterületi zöldinfrastruktúrák fejlesztés” 2. részajánlat (Sajószöged) c. közbeszerzési eljárás eljárást lezáró döntésének meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Volt már róla korábban szó, hogy a játszótér a szabadidőparkban kiegészül még néhány eszközzel. Az Önkormányzat 20 millió forintot nyert erre a célra. A közbeszerzés gesztor települése Tiszapalkonya és 7 település vesz benne részt. A nyertes ajánlattevő ajánlata magasabb, mint amit mi nyertünk, ezért szükség van fedezet kiegészítésre, nettó 297.721 Ft összegben.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester felolvasta a határozati javaslatot.

 

A Képviselő-testület a Kbt. 27. § (5) alapján név szerinti szavazással:

dr. Gulyás Mihály polgármester: IGEN

Vona Tamás alpolgármester: IGEN

Karaffa Gábor települési képviselő: IGEN

Dr. Lukács Fatime települési képviselő: IGEN

Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő: IGEN

Tóth Béla települési képviselő: IGEN

Varga Viktor települési képviselő: IGEN

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

31/2024.(V.02.) határozata

a „Belterületi zöldinfrastruktúrák fejlesztés2. részajánlat (Sajószöged) tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéréről

 

A Bíráló Bizottság döntési javaslata és írásbeli szakvéleménye alapján Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Belterületi zöldinfrastruktúrák fejlesztés2. részajánlat (Sajószöged) tárgyú közbeszerzési eljárás során az alábbi eljárást lezáró döntést hozza:

 

  1. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve megállapítja, hogy a PERACTO Kft., SZÉP HÁZAK - 6. PILLÉR Kft., MAGYAR GENERÁL ÉPÍTŐ Kft., LYRA FLORAE Kft., Smaragd-M Kertészeti és Kereskedelmi Kft. ajánlattevők ajánlatai tartalmilag és formailag is megfelel, azaz érvényesek.

 

  1. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve megállapítja, hogy a Kbt. 73. § (6) b) alapján érvénytelen a BIHARIMEZŐ MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI Kft. ajánlattevő ajánlata.

 

  1. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve megállapítja, hogy a Belterületi zöldinfrastruktúrák fejlesztés” tárgyú, EKR000039622024 számú 2. részajánlat (Sajószöged) tekintetében eredményes közbeszerzési eljárás.

 

  1. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve megállapítja, hogy a rendelkezésre álló fedezet alapjául szolgáló TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00197 azonosítószámú támogatói szerződés alapján nettó 15 748 031 Ft értékben került meghatározásra, ezért az ár-érték arányban legalacsonyabb összegű érvényes ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlathoz (tartalékkeret nélkül nettó 16 045 752 Ft, tartalékkerettel nettó 17 650 327 Ft) fedezet kiegészítésre van szükség nettó 297 721 Ft értékben. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szükséges nettó 297 721 Ft fedezet kiegészítést a 2024. éves költségvetés terhére biztosítja.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy amennyiben a tartalékkeret teljes mértékben felhasználásra kerül abban az esetben nettó 1 902 296 Ft értékben fedezet kiegészítésre van szükség.

 

  1. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve megállapítja, hogy az eljárás során a nyertes Ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: PERACTO Ingatlan fejlesztő Kft.

Székhelye: 3587 Tiszapalkonya Árpád Út 1.

Ajánlati ár (tartalékkeret nélküli nettó Ft): 16 045 752

Ajánlati ár (tartalékkerettel nettó Ft): 17 650 327

Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (építésvezető/projektvezető; min. 0, max. 10 db projekt): 10

A jótállás vállalt többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 24 hónap felett (minimum 0, maximum további 12 hónap): 36

Előteljesítés vállalás (minimum 0 nap - maximum 30 nap): 0

Környezetvédelmi károk minimalizálására tett intézkedés: Vállalja, hogy a munkák során az áruszállításra használt teherautók legalább EURO 5 vagy magasabb környezetvédelmi besorolásúak legyenek (I/N): Igen

 

  1. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkösse.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

2./ Javaslat Szavazatszámláló Bizottság póttagjának, Tarné Zelei Kitti Sajószögedi lakos

megválasztására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az ajánlások leadása függvényében folyamatosan szükséges kiegészíteni az SZSZB-t új tagokkal, illetve póttagokkal. Tarné Zelei Kitti óvónőt, javaslom megválasztani.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

32/2024.(V.02.) határozata

a Szavazatszámláló Bizottság új póttagjának megválasztásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szavazatszámláló Bizottság új póttagjának Tarné Zelei Kitti (Csokonai út 22.) Sajószögedi lakost megválasztja.

 

Felelős: dr. Boros István HVI vezető

Határidő: azonnal

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Ma érkezett hivatali kapun egy hiánypótlási végzés a Kincstártól az ÁMK alapító okiratának módosításával kapcsolatban. Nem a megfelelő nyomtatványon kezdeményeztük a módosítást, valamint az intézmény neve rövidítve lett megadva. Meg kell jelölnünk továbbá, hogy a vezetőt ki menti fel, nem elég nekik a jogszabályhelyre történő hivatkozás.

 

A Képviselő-testület a tájékoztatást 7 igen szavazattal tudomásul vette.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző