Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor, Okváth Dezsőné, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Az ülésről igazoltan távol maradt: Orliczki Frigyesné, Vanyó István települési képviselők

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

55/2013.(VII.23.) Tárgy: a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat benyújtásáról meghozandó konzorciumi döntések

56/2013.(VII.23.) Tárgy: a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat benyújtásáról meghozandó konzorciumi döntések

57/2013.(VII.23.) Tárgy: a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat benyújtásáról meghozandó konzorciumi döntések

58/2013.(VII.23.) Tárgy: a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat benyújtásáról meghozandó konzorciumi döntések

59/2013.(VII.23.) Tárgy: a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat benyújtásáról meghozandó konzorciumi döntések

60/2013.(VII.23.) Tárgy: Az AVE Miskolc Kft. fizetési meghagyásos eljárása

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés és határozati javaslatok az 1. napirendi ponthoz

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat benyújtásával kapcsolatos konzorciumi tanácsi határozatok meghozatalára elektronikus szavazás formájában történő eljárásban

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

        dr. Boros István címzetes főjegyző

2./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: Javaslat a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat benyújtásával kapcsolatos konzorciumi tanácsi határozatok meghozatalára elektronikus szavazás formájában történő eljárásban

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Konzorciumi Tanács Gesztor Önkormányzata, Miskolc elküldte a határozati javaslatokat, amik szükségesek ennek a pályázatnak a sikeres beadásához. A nyári szabadságolások miatt a Konzorciumi Tanács ülés nem biztos, hogy határozatképes lenne, ezért kérték ezt az elektronikus úton történő szavazást.

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a kiküldött határozati javaslatokat.

Kérdés, észrevétel nem volt.

a./ Sajószöged Község Önkormányzata, mint a Miskolc Térségi Konzorcium tagönkormányzata, a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal a Konzorciumi Tanács határozati javaslatát az alábbiak szerint elfogadja:

55/2013.(VII.23.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat benyújtásáról meghozandó konzorciumi döntések

A Konzorciumi Tanács (a továbbiakban: Tanács) jelen határozatával felkéri a Konzorcium vezetőjét, hogy a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat elkészítéséhez a szükséges szakértők megbízását készítse elő, s írja alá. (pályázatíró cég, közbeszerzési szakértő). A Tanács jelen határozatával felhatalmazza a Konzorcium vezetőjét, távolléte esetén helyettesét, hogy a Miskolc Térségi Konzorcium KEOP-1.1.1/C/13 pályázatát benyújtsa, a pályázati adatlapot aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye, pozitív támogatói döntés esetén a Támogatási Szerződést megkösse.

Felelős: Gesztor Önkormányzat

Közreműködik: polgármesteri biztos (Gesztor Önkormányzat)

Határidő: azonnal

b./ Sajószöged Község Önkormányzata, mint a Miskolc Térségi Konzorcium tagönkormányzata, a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal a Konzorciumi Tanács határozati javaslatát az alábbiak szerint elfogadja:

56/2013.(VII.23.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat benyújtásáról meghozandó konzorciumi döntések

A Konzorciumi Tanács nevében a Gesztor Önkormányzat a pályázati dokumentáció részét képező Megvalósíthatósági Tanulmány (a továbbiakban: MT) elkészítéséhez szükséges adatokat biztosította, az adatok és kiegészítő információk a valóságnak megfelelnek. A Konzorciumi Tanács a pályázat megvalósítása esetén a beszerzett eszközöknek a Konzorcium Tagönkormányzatainak tulajdonában lévő közszolgáltató részére történő átadás útján fogja üzemeltetni a mindenkor hatályos jogszabályok – jelenleg kiemelten a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény – szerint. A Konzorciumi Tanács a fentiek elfogadását követően ezúton nyilatkozik, hogy az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT szerinti adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá a bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik és elfogadják és ennek az MT-ben történő szerepeltetéséhez hozzájárulnak.

Felelős: tagönkormányzatok polgármesterei

Határidő: azonnal

c./ Sajószöged Község Önkormányzata, mint a Miskolc Térségi Konzorcium tagönkormányzata, a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal a Konzorciumi Tanács határozati javaslatát az alábbiak szerint elfogadja:

57/2013.(VII.23.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat benyújtásáról meghozandó Konzorciumi döntések

A Konzorciumi Tanács ezúton kéri fel a tagönkormányzatok képviselő testületeit, hogy a KEOP-1.1.1/C/13 pályázati dokumentáció megvalósíthatósági tanulmányához szükséges adatok és információk valóságnak történő megfelelőségéről és az üzemeltetési koncepcióról a KEOP-1.1.1/C/13 MT sablon kötelező mellékletek IV.25 szerinti határozatot hozzák meg. A Konzorcium Gesztor Önkormányzata a pályázat megvalósításához szükséges határozat mintát a tagönkormányzatok részére – a szükséges kiegészítő információkkal – elektronikus formában megküldi. A Konzorciumi Tanács ezúton kéri a tagönkormányzatokat, hogy a meghozott határozatokat hiteles kivonat formájában 2 példányban Hollósiné Busák Mária (Miskolc, Városház tér 8. 3525, "> ) részére postai és scannelt elektronikus úton megküldeni szíveskedjenek.

Felelős: tagönkormányzatok polgármesterei

Határidő: azonnal

d./ Sajószöged Község Önkormányzata, mint a Miskolc Térségi Konzorcium tagönkormányzata, a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal a Konzorciumi Tanács határozati javaslatát az alábbiak szerint elfogadja:

58/2013.(VII.23.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat benyújtásáról meghozandó konzorciumi döntések

A Konzorciumi Tanács – azonos módon a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság FI/1820/2011 iktatószámú levelében foglalt jóváhagyásra – a pályázat megvalósításához szükséges önerőt a Konzorcium részére az Üzemeltető által eddig és ezt követően megfizetett és a jövőben is fizetendő bérleti díj – Fejlesztési Alap I. – terhére kívánja biztosítani a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. mint Közreműködő Szervezet erre vonatkozó hozzájárulásával, visszapótlási kötelezettség mellett.

Felelős: Gesztor Önkormányzat

Határidő: azonnal

e./ Sajószöged Község Önkormányzata, mint a Miskolc Térségi Konzorcium tagönkormányzata a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal felhatalmazza Dr. Kriza Ákos polgármestert, a Miskolci Térségi Konzorciumi Tanács elnökét arra, hogy a KEOP-1.1.1/C/13 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályázathoz a következő nyilatkozatot tegye:

59/2013.(VII.23.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat benyújtásáról meghozandó konzorciumi döntések

Alulírott Dr. Kriza Ákos polgármester a Miskolc Térségi Konzorcium (továbbiakban Konzorcium) elnöke az alábbi nyilatkozatot teszem:

1. az intézkedésen kívül részt vesz KEOP-1.1.1/B/10-11 konstrukcióban, melyre Támogatási Szerződést kötött. A pályázat azonosító száma: KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001. Jelen pályázatunk összeállításakor a kapcsolódási pontokat figyelembe vettük.

2. a Konzorcium Tagönkormányzatai a KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 projekten kívül egyéb hulladékgazdálkodási tárgyú pályázaton nem vesznek részt.

3. kizárólag a pályázati csomagban definiált települési szilárd hulladék kezeléséhez igényelünk támogatást.

4. a projekt tartalma összhangban van az aktuális, a projektet érintő hulladékgazdálkodási tervekkel, és a 2000/HU/16/P/PE/004 azonosító számú ISPA/KA forrásból fejlesztett hulladékgazdálkodási rendszerrel.

5. 2016 után, a 2016-os évhez képest, a szelektív gyűjtés és a szerves hulladéklerakótól történő eltérítésének aránya a képződő hulladékhoz képest nem romlik.

6. vállaljuk legalább a szelektív gyűjtési rendszerre vonatkozó, a Támogatási Stratégiában, illetve a vonatkozó jogszabályokban foglalt célkitűzések/előírások teljesítését.

7. vállaljuk legalább a szerves hulladék eltérítésére vonatkozó jogszabályi célkitűzés teljesítését.

8. A Támogatható tevékenységek 5. pontjában meghatározott tevékenységek költsége nem haladja meg a projekt elszámolható költségének 25%-át.

9. A megelőzési tevékenységeket – figyelemmel arra, hogy Pályázóként a Pályázati Felhívás szerinti B1. pontja szerinti „A” típusú pályázónak minősülünk, nem terveztük be 5%-ot elérő mértékkel. (a KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 projekt tartalmazza a megelőzési tevékenységeket)

10. A projekt egyes hulladékgazdálkodási célkitűzésekre vonatkozó költség-hatékonysági mutatói elérik az útmutatóban meghatározott értékeket.

11. A projekt egyes hulladékgazdálkodási célkitűzésekre vonatkozó költség-hatékonysági mutatói nem maradnak el a projekt nélküli eset útmutató szerint számított költség-hatékonysági mutatóitól.

12. A támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítására kötelezettséget vállalunk, valamint a megvalósításhoz szükséges önerőt a Konzorcium részére rendelkezésre álló Fejlesztési Alap I. terhére kívánjuk biztosítani, legfeljebb 250 000 000 Ft összeg erejéig az erre vonatkozó NKEK engedélynek megfelelően.

13. A Konzorcium vagy annak tagönkormányzatai lerakó építésre vagy bővítésre EU támogatást vett igénybe (2000/HU/16/P/PE/004 projekt). A jelen projektnek lerakó kapacitás építése vagy bővítése nem képezi részét. Jelen projekt keretén belül nem keletkezik többlet hulladék, a meglévő hulladéklerakó vonatkozásában nem indokolt CBA újraszámítása.

14. A támogatással létrejött eszközök (létesítmények) működtetésének fedezetét a fenntartó biztosítja a mindenkori hulladékkezelési közszolgáltatási díjon keresztül.

Felelős: Gesztor Önkormányzat

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az AVE díjemelésére vonatkozó javaslatot a képviselő-testület 2012. decemberében nem fogadta el, viszont az AVE díjkompenzáció címén kiszámlázta az Önkormányzatnak azt az összeget, ami a megemelt díj és a jelenleg alkalmazott lakossági díj különbsége. Ezt nem tartottuk jogosnak, visszaküldtük a számlát. Most viszont az AVE fizetési meghagyást küldött. Ha az önkormányzat ennek ellentmond, akkor ebből automatikusan per lesz. Ezt az ellentmondást csak elektronikus formában, elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva lehet kibocsátani, ezzel még nem rendelkezünk, ezért javaslom a képviselő-testületnek, hogy Mádai Ákos ügyvéd urat bízza meg az ellentmondás kibocsátásával és ezt követően a perképviselettel. Ugyanilyen ügyben az ügyvéd úr Alsózsolcát is képviselni fogja, ismeri az előzményeket és az ügy körülményeit.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

60/2013.(VII.23.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az AVE Miskolc Kft. fizetési meghagyásos eljárása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy az AVE Miskolc Kft. kérésére kibocsátott fizetési meghagyásos eljárásban (ügyszám: 42016/ü/31052/2013/2) megbízást adjon dr. Mádai Ákos egyéni ügyvédnek Sajószöged Község Önkormányzata érdekeinek képviseletére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                          dr. Boros István sk.

           polgármester                                                 címzetes főjegyző