Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. november 06-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Orliczki Frigyes Ferencné, Dr. Lukács Fatime, Tóth Béla, Karaffa Gábor települési képviselők.

 

Igazoltan távol: Varga Viktor települési képviselő.

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző, Móriczné Vinnai Beatrix kulturális és pályázatkezelési referens.

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

49/2023. (XI.06.) sz.K.T. határozata Sajószögedi Napköziotthonos tálalókonyha korszerűsítése TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00026 projekt építéshez kapcsolódó megnövelt műszaki tartalomhoz saját forrás biztosítására.

50/2023. (XI.06.) sz. K.T. határozat a Sajószöged 1422/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe

csatolásáról.

51/2023.(XI.06.) sz. K.T.határozata a Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak

megválasztásáról.

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

  1. melléklet: határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

  2. melléklet: határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van. Elmondta, hogy a közbeszerzési eljárás mielőbbi megindítása érdekében szükséges a napirend sürgős megtárgyalása. Az ülést megnyitotta.

 

Napirend:

1./ Javaslat Sajószögedi Napköziotthonos tálalókonyha korszerűsítése TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00026 projekt építéshez kapcsolódó megnövelt műszaki tartalomhoz saját forrás biztosítására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

Megtárgyalt napirendi pontok

1./Napirend: Javaslat a Sajószögedi Napköziotthonos tálalókonyha korszerűsítése TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00026 projekt építéshez kapcsolódó megnövelt műszaki tartalomhoz saját forrás biztosítására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a megemelt műszaki tartalom indokait és a hozzá kapcsolódó költségnövekedést.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

49/2023.(XI.06.) határozata

Sajószögedi Napköziotthonos tálalókonyha korszerűsítése TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00026 projekt építéshez kapcsolódó megnövelt műszaki tartalomhoz saját forrás biztosítása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Napköziotthonos Tálalókonyha korszerűsítése TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00026 projekt keretében megvalósuló Napköziotthonos Tálalókonyha felújítás műszaki tartalmát a határozat 1 melléklete szerint megemeli, amihez az eredetileg tervezett projekt módosított árazott költségvetésének figyelembevételével 23.014.300 forint + ÁFA saját erőt biztosít a 2023. évi költségvetés általános tartaléka terhére, a határozat 2 melléklete szerinti bontásban.

Fentiek figyelembevételével a Képviselő-testület megállapítja, hogy a projekt közbeszerzése kiírásához rendelkezésre álló forrás bruttó 123.208.161 Ft.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

2./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző A Településszerkezeti Terv szerint nincs akadálya az ingatlan belterületbe csatolásának.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

50/2023.(XI.06.) határozata

Sajószöged 1422/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Polgármesterét, hogy az 1422/1 hrsz.-ú „kert” művelési ágú, 982 m2 térmértékű ingatlan belterületbe csatolását kezdeményezze a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályánál (3580 Tiszaújváros, Erzsébet tér 24.)

A terület felhasználás célja: lakóingatlan kialakítása. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy nyilatkozzon arról, miszerint az 1422/1 hrsz.-ú földrészletet a Településszerkezeti tervben meghatározott célra, négy éven belül ténylegesen felhasználni tervezi.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

dr. Boros István HVI vezető November 30-ig meg kell választani a HVB tagokat. Az előterjesztéshez módosító indítványt nem lehet tenni, a Képviselő-testület egy szavazással dönt a HVB tagjairól. Ezúton is köszönöm azoknak a HVB tagoknak a több cikluson átívelő munkáját, akik nem vállalták tovább a tagságot.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

51/2023.(XI.06.) határozata

a Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Sajószögedi Helyi Választási Bizottság

  1. tagjának

  1. Kovács György Sándorné

  2. Szabóné Dávida Nikolett

  3. Farkas Marianna

  1. póttagjának

  1. Sándor Józsefné

  2. Vaskó Imréné

Sajószögedi lakosokat megválasztja.

 

Felelős: dr. Boros István HVI vezető

Határidő: 2023. november 30.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

 

dr. Gulyás Mihály s.k. dr. Boros István s.k.
polgármester címzetes főjegyző