Sajószöged Önkormányzat

Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Bakos Gábor, Fenyvesi Rudolfné, Kovács József, Kovács László, Mihalcsik Balázsné, Okváth Dezsőné, Vona Tamás,
Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Távol maradt: Tóth József települési képviselő

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 9 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester javasolta, hogy a meghívóban szerepelteken felül tűzzék napirendre a Sajóörösi Önkormányzat megkeresését, miszerint óvodájuk tagóvodaként csatlakozna a meglévő közoktatási társulásunkhoz. A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett és egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend:

1./ Beszámoló a Községüzemeltetési Kft. 2007. évi zárszámadásáról, javaslat a Kft. Alapító

     Okiratának módosítására.

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

   Tóth Károly ügyvezető igazgató

2./ Javaslat a közterület használatáról szóló 12/2000. (VII. 31.) sz. Ö.R. módosítására

     Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

3./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi ellátásának értékelése

     Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

4./ Javaslat tankönyv-támogatásra

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

5./ Javaslat az Önkormányzat közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és –

     fejlesztési tervének és a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések

     elfogadására

     Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

6./ Tájékoztató a Sajóörösi Hétszínvirág Óvoda társulási formában történő működtetésére

     vonatkozó megkeresésről

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

7./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

- 2 -

1./ Napirend: Beszámoló a Községüzemeltetési Kft. 2007. évi zárszámadásáról, javaslat a Kft.

     Alapító Okiratának módosítására.

Ládi Balázs Polgármester megadta a szót Tóth Károly ügyvezető igazgató úrnak.

Tóth Károly ügyvezető igazgató a Kft. nevében köszönetet mondott a Képviselő-testületnek a segítségért az anyagi javak előteremtésében.

2007. évben végzett munkájukból kiemelte a sportöltöző, és az orvosi rendelő épületének átépítését, valamint a külső vállalkozások jelentőségét.

Ónosi Jánosné könyvvizsgáló: A zárszámadás a számviteli törvénynek megfelelő, a leltárak, analitikus mérlegek tükrözik a valódiságot.

Javasolja az 1,4 millió forint nyereség eredménytartalékba helyezését.

Ládi Balázs polgármester felkérte Móriczné Vinnai Beatrixot, a Kft. könyvelőjét, hogy tájékoztassa a testületet a Kft. munkájáról.

Móriczné Vinnai Beatrix: A Kft. gazdaságilag kiegyensúlyozott helyzetben van. A tulajdonossal jó a kapcsolat, melyet most erősít a hivatalban való tartózkodása is.

Két problémát emelt ki. Egyik az alacsony létszám, a másik a munkagépek állapota. Törekszenek új gépek beszerzésére, és a meglévők folyamatos karbantartására.

Kovács József: Egyetért a könyvvizsgáló asszonnyal. Pozitív, hogy Betti a hivatal épületében kapott ideiglenes helyet, így jó az információáramlás. A Kft. üzleti terve megvalósítása érdekében mire lenne még szükség?

Tóth Károly ügyvezető igazgató: Az utóbbi két évben nagyot fejlődtünk. Vezérgép, kisebb gépek kerültek beszerzésre. Pályázaton nyertünk két fűkaszát. A gépek üzemben tartásáról megpróbálunk gondoskodni, alkalmazásba került egy szerelő szakember. Embereink bruttó bére nem sokkal több a minimálbérnél, 80-90 ezer forint. Jó húzóerő lenne, ha jobban meg tudnák fizetni a dolgozókat.

Ládi Balázs polgármester: A Kft. 10 éves működése bebizonyította, hogy szükség van rá, mert ez a forma a legköltséghatékonyabb az önkormányzati feladatellátás vonatkozásában. Lehetőséget lát egy többfunkciós gép beszerzésére, mely alkalmas locsolásra, kaszálásra, hó tolásra. Az augusztusi ülésen tárgyalják a gép megvásárlását.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Községüzemeltetési Kft. 2007. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot hozta:

- 3 -

30 /2008. (V. 29.) 354.sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Községüzemeltetési Kft. 2007. évi zárszámadásáról szóló beszámoló elfogadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

Községüzemeltetési Kft. 2007. évi zárszámadásáról szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

Ládi Balázs polgármester: Munkájának elismeréseként nettó 200.000,- Ft prémiumot javasol Tóth Károly részére, valamint javasolja, hogy a tulajdonos 300.000,-Ft keretet biztosítson a Kft. dolgozói jutalmazására. Tóth Károly hozzájárult, hogy jutalmazásáról nyílt ülésen tárgyaljon a Képviselő-testület.

Bakos Gábor 600.000,-Ft-ot javasol a dolgozók részére.

Vona Tamás támogatja a 300.000,-Ft-ot. Véleménye szerint az új dolgozók jutalmazására év végén térjenek vissza.

Bakos Gábor ez esetben visszavonja a módosító javaslatát.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Tóth Károly ügyvezető igazgató és a kft. dolgozói jutalmazásával kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

31 /2008. (V. 29.)354. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tóth Károly ügyvezető igazgató prémiuma és a Kft. dolgozóinak jutalmazása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

            
  1.         Tóth Károly a Kft. ügyvezető igazgatója 2007. évi munkájának         elismeréseként részére nettó 200.000,- Ft, azaz Kétszázezer         forint prémiumot állapít meg.

            
  2.         A Képviselő-testület a tulajdonos önkormányzat költségvetéséből         300.000,-Ft, azaz Háromszázezer forintot biztosít a kft.         dolgozóinak jutalmazására.

Felelős: Ládi Balázs polgármester, Tóth Károly ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal

Ládi Balázs polgármester: A Kft. Alapító Okiratát és Szervezeti Működési Szabályzatát módosítani kell, mert a TEAOR’08-nak megfelelően kell a tevékenységi köröket megadni.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Községüzemeltetési Kft. Alapító Okiratának és Szervezeti Működési Szabályzatának módosításáról az alábbi határozatot hozta:

 - 4 -

32 /2008. (V. 29.) 354. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Községüzemeltetési Kft. Alapító Okiratának és Szervezeti Működési Szabályzatának módosítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

Községüzemeltetési Kft. Alapító Okiratának és Szervezeti Működési Szabályzatának módosítását egyhangúan elfogadta, és felkéri Ládi Balázs polgármestert, hogy Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. tevékenységi körei TEAOR’08 statisztikai nómenklatúrának megfelelő módosításához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Javaslat a közterület használatáról szóló 12/2000. (VII. 31.) sz. Ö.R.

     módosítására

dr. Boros István jegyző: Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium szakmai álláspontjának megfelelően a közterület használatáról szóló rendelet felülvizsgálata megtörtént és a dőlt betűs részek hatályon kívül helyezése, illetve megváltoztatása szükséges. 2.sz. mellékletben látható, hogy tételesen nem emelkednek a díjak, kivéve a mozgóbolti tevékenység esetében, mely 750,-Ft/nap-ról 1000,-Ft/nap-ra változik.

Vona Tamás: Mozgóboltnak minősül a krumpli és más hasonló termék árusítása?

dr. Boros István jegyző: Minden árusítás, ami rendszeresen, meghatározott időben visszatérően jelenik meg.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag,

                9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta

                a közterület használatáról szóló

12/2000. (VII. 31.) sz. rendelet módosításáról szóló 8/2008.(V.29.) sz. rendeletét

                /A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

3./ Napirend: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi ellátásának értékelése

dr. Boros István jegyző: a szakbizottság tárgyalta az előterjesztést.

Dr. Wirtz Ferenc: A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Ládi Balázs polgármester felkérte Dobos Anna családgondozót ismertesse a beszámolóját.

Dobos Anna röviden ismertette a beszámolót. Kiemelte a titokszoba fontosságát, amit bizonyít a magas részvételi arány. Gyermekek védelembe vétele két esetben fordult elő. Egyik esetben utógondozást végzett, másik esetben pedig a védelembe vett gyermek családja elköltözött.

- 5 -

Ládi Balázs polgármester szerint nagyon jó színvonalon működik a családgondozás.

Okváth Dezsőné: Hosszú éveken keresztül töltött be gyermekvédelmi felelős munkakört, és tudja, hogy ez a szakma teljes embert kíván. Pozitív a családlátogatások nagy száma, és persze az Anna személye is.

Mihalcsik Balázsné: Annának jó kapcsolata van az intézményekkel, valamint mind a kliensek, mind az intézmények bizalommal vannak iránta.

Kovács László: Olvasta a beszámolóban, hogy a magatartásbeli veszélyeztetettség miatt 7 fő van kiemelve. Van lehetőség kiszűrni az agresszióra hajlamos gyerekeket, valamint a sértetteket a titokszoba keretében?

Dobos Anna: Igen. Kiszűrhető, ha valakit bántalmaznak. Hatásosnak gondolom a titokszoba működését.

Ládi Balázs polgármester: Hatásosságot tükrözi, hogy 36 gyermek vett részt a titokszoba működésében.

Vona Tamás: A gyermekjóléti szolgálat komplex egységet alkot az intézményekkel, Óvodával, Iskolával, Művelődési Házzal, Hivatallal.

Ládi Balázs polgármester Ismertette a gyermekek részére megállapított pénzbeni támogatások mértékét. Közel 5 millió forintról van szó.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi ellátásának értékelésének elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

 

33 /2008. (V. 29.) 312. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi ellátásának értékelése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi ellátásának értékelését egyhangúan elfogadta.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

Ládi Balász polgármester: A napirendhez kapcsolódóan tájékozatom a képviselő-testület és a Tv nézőket, hogy személyi változások fognak történni. A védőnőnk Kecskemétyné Tóth Ibolya 2008. június 01.-től egyéb elképzelései miatt lemond közalkalmazotti jogviszonyáról és kéri a testületet, hogy a lemondási időre mentse fel a munkavégzés alól. Mivel Anna védőnői képesítéssel rendelkezik, áthelyezéssel ő fogja végezni a védőnői feladatokat. A családgondozói feladatokat, pedig Dr. Wirtz Ferenc felesége töltené be szintén áthelyezéssel.

- 6 -

A lakosságot érintő közérdekű ügyről van szó, de az érintettek is beleegyeztek a nyílt ülésen történő tárgyalásba.

Vona Tamás: Szerencse a szerencsétlenségben. Anna jól ismeri a kismamákat a Baba-mama klubból, és pedagógusi végzettsége van Doktor úr feleségének.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Kecskemétyné Tóth Ibolya közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről az alábbi határozatot hozta:

 

34 /2008. (V. 29.) 965. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kecskemétyné Tóth Ibolya közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

Kecskemétyné Tóth Ibolya védőnő 2008. június 01. hatállyal történő lemondását tudomásul veszi, közalkalmazotti jogviszonyát 2008. július 31.-i hatállyal megszünteti, a felmentési idő alatti munkavégzési kötelezettsége alól 2008. június 16.-tól mentesíti.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal, illetve 2008. június 16.

4./ Napirend: Javaslat a tankönyvtámogatásra.

Ládi Balázs polgármester: Ismertette a 40 főt érintő tankönyvtámogatást, a beiskolázási támogatást, valamint a határozati javaslatot.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tankönyvtámogatási javaslat elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

 

35 /2008. (V. 29.) Gy.15. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2008-2009. évi tankönyvtámogatás

1./ A Képviselő-testület a hátrányos helyzetűnek nem minősülő 40 fő tankönyv- költségének

     80%-át költségvetése terhére átvállalja. Ez 279.798,-Ft kiadással jár, amely egy összegben

     kerül utalásra az általános iskola számlájára.

2./ A Képviselő-testület kérelemre beiskolázási támogatást nyújt a középiskolás sajószögedi

     diákoknak, valamint felsőfokú intézményben nappali tagozaton tanuló sajószögedi

     hallgatóknak.

a./ középiskolás tanulók részére                 4.000,-Ft/tanuló

b./ főiskola-egyetemi hallgatók részére        7.000,-Ft/hallgató.

A tanulmány folytatásáról szóló iskolalátogatási igazolások beadási határideje:

2008. szeptember 30.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal, ill. 2008.09.30.

- 7 –

5./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és – fejlesztési terv és a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések elfogadására

dr. Boros István jegyző: A fejlesztési terv szakmailag meghatározott, kötelező tartalmi elemeket tartalmaz, melyet az intézményvezetőkkel állítottak össze. A javaslat elfogadásának határideje július 31., de május 31.-ig egy pályázathoz szükséges az elfogadó határozat.

Vona Tamás: A kulturális bizottság előzetesen tárgyalta, és elfogadásra javasolja.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Önkormányzat közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és – fejlesztési tervét és a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:

 

36 /2008. (V. 29.) 676. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Önkormányzat közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és – fejlesztési terve (a továbbiakban: önkormányzati intézkedési terv).

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

a.) Önkormányzat intézkedési tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

b.) A képviselő-testület felkéri a közoktatási intézményei vezetőit, hogy az intézkedési tervből az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket az óvodai nevelési programba és az iskolai pedagógiai programba építsék be.

A testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István jegyző, Vaszilkó Tiborné iskolaigazgató, Kovács Györgyné óvodavezető

Határidő: azonnal, illetve 2008. december 31.

6./ Napirend: Sajóörösi Hétszínvirág Óvoda társulási formában történő működtetésének tárgyalása

Ládi Balázs polgármester: Ismertette Sajóörös Képviselő-testületének 7/2008. számú határozatát, melyben kinyilvánítják szándékukat a Hétszínvilág Óvoda társulás keretében történő működtetésére.

A nagycsécsi tagóvodával kapcsolatban 70-30% a normatíva-felosztás aránya, anyagi helyzetük miatt, de ezt is 60-40%-os arányban kellene módosítani. Sajóörös elfogadja 60-40%-os arányt.

Jelenleg az óvodában a személyi, tárgyi feltételek megfelelőek.

Pénzügyi csoportunkkal egyeztetett, lehet-e még többletmunkával terhelni ezt a szakágat. Meglátásuk szerint igen, még be tudják vállalni.

- 8 -

Bakos Gábor: Hány gyermekről van szó? 45-48 gyermek? Mivel mi vagyunk a működtetők, a terhek itt csapodnak le. Egyre szaporodnak az intézményeink!

Ládi Balázs polgármester: Pénzügyi szempontból 30 gyermekes óvoda működtetése ugyanannyi munka, mint 60 gyermekes óvoda működtetése. A létszám a normatív támogatás terén fontos, nyilván 50 gyermeknél kedvezőbb.

Vona Tamás: Azok a nehézségek, amik Nagycsécs esetében fordultak elő, már nem okozhatnak problémát. Még egyszer nem léphetünk bele ugyanabba a folyóba.

A 40-60%-os aránnyal egyet ért.

Kovács József: Mi az oka annak, hogy ide orientálódnak? Ha tudni lehetne az okát, akkor megkönnyítené a döntésünket.

Ládi Balázs polgármester: Mai ülésen az a feladatunk, hogy a szándékunkat a társulásra kinyilvánítsuk. Az előterjesztés a júniusi ülésen kerül részletes vitára.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogassa a Sajóörös Hétszínvirág Óvoda tagóvodaként történő csatlakozását a Sajószöged – Nagycsécs közoktatási intézmény fenntartó Mikrotársuláshoz.

dr. Boros István jegyző: Az óvoda megküldte a pedagógus szakszervezettel kötött kollektív szerződését. Jogilag rendben van, szerintem a fenntartó tudomásul veheti.

Bakos Gábor szeretné tüzetesen megismerni a kollektív szerződést, ezért a döntést júniusra halasztotta a képviselő-testület.

7./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

Ládi Balázs polgármester: A Búzavirág népdalkör támogatást igényel. Pályázaton nyert pénzből fehér egységes blúzt vásároltak, melyhez szeretnének egységes fekete hosszú szoknyát, a férfiaknak, pedig öltönynadrágot mellénnyel.

Okváth Dezsőné: Varrónőnél érdeklődött. 36 méter anyag kellene és egyenként 1.500,-1.800,-Ft-ba kerülne egy szoknya. Lehetőség szerint a tagdíjból kipótolásra kerülne a támogatás.

Ládi Balázs polgármester: Összesen hány tagú a népdalkör?

Okváth Dezsőné: 5 fő férfi, valamint 17 fő nő a népdalkör tagjai.

Ládi Balázs polgármester: Számításai szerint 40.000,-Ft-ról lenne szó.

Fenyvesiné Rudofné: Szépen szerepelnek, minden rendezvényen ott vannak, és helyezéseket érnek el.

- 9 -

Mihalcsik Balázsné: A jó produkciókhoz kell ez a kis felszerelés, kell a váltás ruha is.

Kovács József: Javasolta, hogy konkrét összeggel adják be kérelmüket, a támogatással egyet ért.

Vona Tamás: Javasolta, hogy két szoknyával szerezzenek be többet., mivel ha a tagok közt mozgás történik, rendelkezésre álljon a felszerelés. A júniusi ülésen tehát újra tárgyalják.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a Búzavirág népdalkör támogatásával és felkéri a népdalkört, hogy a képviselő-testület júniusi ülésére konkrét támogatási igényt nyújtson be.

Kovács László: Sajóörös felé haladva a helységnév táblák az utolsó házaknál hiányosak.

Ládi Balázs polgármester: A táblakihelyezés Tiszaújváros felé eső részen is hiányos. Intézkedik.

Fenyvesi Rudolfné: A Lángossütőnél a korlát melletti porta, kavicsos, homokos, ami nagyon balesetveszélyes, felcsapódhat az autókra.

Ládi Balázs polgármester: A főútvonalak karbantartása a közútkezelő kötelessége, belterületen pedig az Önkormányzat feladata. Ilyen helyzetekben a beszerezendő többfunkciós gépnek nagyon jó hasznát lehetne venni.

Bakos Gábor: Az iskolai kereszttel kapcsolatban függőben maradt a megbeszélés. Mennyi összegről van itt szó?

Ládi Balázs polgármester: Ebben az ügyben Alpolgármester asszony tud információt nyújtani.

Okváth Dezsőné: A keresztet szétszedték, az alap és az első lépcsőfok maradt meg. Augusztus végére kész lesz. A pénz meg van rá. A Térkövezést a kft. vállalta.

A temetőbe két fém váza kellene, ugyanis a jelenlegi műanyagból van, a szél, pedig mindig elfújja.

Ládi Balázs polgármester: Beszerzésre kerül.

Kovács József: A Balassi és a Lehel út sarkán köszönjük a lámpát.

Ládi Balázs polgármester: Közvilágítással kapcsolatban, Közvill Zrt. ülésén rákérdezett, hogyan is működnek tovább? Az átállás gondot jelentett, 2,5 hónap telt el. A lakosságot mindenképpen tájékoztatja bejelentési lehetőségekről.

Kovács József: A fák ágai túlnyúlnak a vezetékeken, ami problémát jelent. Javaslta, hogy lépjenek fel határozottabban az ÉMÁSZ felé. Mezőkövesden egy olyan gyakorlat valósult meg, miszerint bejelentés alapján kimennek és levágják a túlnyúló ágakat.

- 10 -

Ládi Balázs polgármester: A fák gallyazását megrendelésre végzik, és csak a túlnyúló gallyat vágják le. A lakossal megbeszélve az önkormányzatnak kell a munkát megrendelni. Több polgármester a tűzoltósággal oldja meg, de ez nem az ő feladatuk.

A tulajdonosnak kell gondoskodni arról, hogy a fa ne okozzon kárt.

Ládi Balázs polgármester: jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani Fenyvesi Rudolfné települési képviselőt, aki hozzájárult a nyílt ülésen történő szavazáshoz.

        A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

        Ládi Balázs        dr. Boros István        Fenyvesi Rudolfné

        polgármester        jegyző        jegyzőkönyv-hitelesítő