J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 14-én megtartott

           rendkívüli üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

alpolgármester, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc

települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

68/2011.(XI.14.)sz. Tárgy: „Közszolgáltatási szerződés a települési szilárd (kommunális)

hulladék begyűjtésére és ártalmatlanító helyre történő szállítására Sajószöged község közigazgatási területén” egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása adattartalmának jóváhagyása

69/2011.(XI.14.)sz. Tárgy: „Sajószöged településen található Közösségi ház, Polgármesteri

                     Hivatal, Művelődési ház felújítási, javítási munkálatainak, valamint a

                    Művelődési ház környezetének parkosítási munkálatai elvégzése” egyszerű

                     közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása adattartalmának jóváhagyása

70/2011.(XI.14.)sz. Tárgy: Tiszai Parkszálló Kft. vállalkozói szerződése

                                            (általános iskolai étkeztetés)

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők teljes létszámban jelen vannak, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a „Közszolgáltatási szerződés a települési szilárd (kommunális) hulladék

    begyűjtésére és ártalmatlanító helyre történő szállítására Sajószöged község közigazgatási

    területén” egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása adattartalmának

    jóváhagyására

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

2./ Javaslat a „Sajószöged településen található Közösségi ház, Polgármesteri

     Hivatal, Művelődési ház felújítási, javítási munkálatainak, valamint a

     Művelődési ház környezetének parkosítási munkálatai elvégzése” egyszerű

     közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása adattartalmának jóváhagyására

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

3./ Egyebek

- 2 -

1./ Napirend: Javaslat a „Közszolgáltatási szerződés a települési szilárd (kommunális)

          hulladék begyűjtésére és ártalmatlanító helyre történő szállítására Sajószöged község

          közigazgatási területén” egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása adattartalmának

          jóváhagyására

Ládi Balázs polgármester: a határidők szorítása miatt szükséges rendkívüli ülésen dönteni az ajánlattételi felhívások közzétételéről. A kiírás a Képviselő-testület előzetes igényének megfelelően került összeállításra, így a nyertes pályázó feladata lesz a közszolgáltatás után járó díj pénzügyi kezelése. A bírálati szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás és hibás teljesítés esetére kötbért kötnénk ki.

Kérdések, hozzászólások:

Orliczki Frigyesné: a negyedéves számlázás helyett havi számlázást kellene alkalmazni, lehetővé téve az átutalással történő fizetést.

Vona Tamás: támogatom az átutalással történő fizetés lehetővé tételét. Az üdülőterületen a tényleges használathoz kell igazítani a díjfizetést.

Ládi Balázs polgármester: a felvetéseket továbbítom és a holnapi napon tisztázom a szakértővel, milyen plusz költséget jelenthet a havi díjfizetés. Ezek olyan részletkérdések, melyeket a szerződéskötéskor rendezhetünk a nyertessel.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

68/2011. (XI.14.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: „Közszolgáltatási szerződés a települési szilárd (kommunális) hulladék

begyűjtésére és ártalmatlanító helyre történő szállítására Sajószöged község

közigazgatási területén” egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása

adattartalmának jóváhagyása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete „Közszolgáltatási szerződés a települési szilárd (kommunális) hulladék begyűjtésére és ártalmatlanító helyre történő szállítására Sajószöged község közigazgatási területén” egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása adattartalmát

az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 3 -

2./ Napirend: Javaslat a „Sajószöged településen található Közösségi ház, Polgármesteri

                      Hivatal, Művelődési ház felújítási, javítási munkálatainak, valamint a

                     Művelődési ház környezetének parkosítási munkálatai elvégzése” egyszerű

                     közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása adattartalmának jóváhagyására

Ládi Balázs polgármester: közel három éve kezdődő „Leaderes” pályázatról van szó és az eltelt idő és a jogszabályváltozások miatt elég sok egyeztetésnek kellett lezajlania, hogy ne legyen kavarodás az elvégzendő munkák költségelésénél. Itt egy szerényebb díjat javaslok az ajánlat dokumentációjának kiváltásáért, 35 e Ft-ot. A munkák jellegéből adódóan több részszámla benyújtására lesz lehetőség, a határidők igazodnak az előző közbeszerzéshez, így a bizottság egy napon tudja majd tárgyalni az ajánlatokat.

Kérdések, hozzászólások:

Okváth Dezsőné: van valamilyen sorrend a kivitelezés során az épületeknél?

Ládi Balázs polgármester: nincs, a munkafázisoknak egymásra kell épülni.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

69/2011. (XI.14.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: „Sajószöged településen található Közösségi ház, Polgármesteri

             Hivatal, Művelődési ház felújítási, javítási munkálatainak, valamint a

            Művelődési ház környezetének parkosítási munkálatai elvégzése” egyszerű

             közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása adattartalmának jóváhagyása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete „Sajószöged településen található Közösségi ház, Polgármesteri Hivatal, Művelődési ház felújítási, javítási munkálatainak, valamint a

Művelődési ház környezetének parkosítási munkálatai elvégzése” egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása adattartalmát az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

3./ Napirend: Egyebek

a.)

Ládi Balázs polgármester: az iskolai étkeztetést biztosító vállalkozó szeretné a két éve változatlan áraiba beépíteni a megemelkedett rezsiköltségeket és az inflációt. A szerződés lehetővé teszi a szolgáltatás díjainak évenkénti felülvizsgálatát.

Hozzászólások:

Okváth Dezsőné: látjuk a boltban, hogy mindennek emelkedik az ára.

- 4 -

Orliczki Frigyesné: ha ragaszkodunk az eddigi árhoz az előbb-utóbb a minőség rovására fog menni. A KSH által közzétett 5,1%-os fogyasztói árindexet elfogadhatónak tartom.

Vona Tamás: jó minőségben kapják a szolgáltatást a tanulók, elégedettek vagyunk a választékkel és az étkezők létszámával is. Ha az áremelés miatt csökken az étkezők létszáma, az már a vállalkozó kockázata.

Ládi Balázs polgármester: javaslom, hogy a vállalkozó a decemberi ülésre tegyen konkrét ajánlatot, amit ha elfogadunk, január 01-től alkalmazhat.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

70/2011.(XI.14.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tiszai Parkszálló Kft. vállalkozói szerződése

           (általános iskolai étkeztetés)

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a sajószögedi általános iskolai

étkeztetést biztosító Tiszai Parkszálló Kft. ügyvezetőjét, hogy az étkeztetési térítési

díj emelésére vonatkozó ajánlatát a Képviselő-testület 2011. december 15-ei ülésére

terjessze elő.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal, illetve 2011.12.15.

b.)

Ládi Balázs polgármester: az önkormányzat 7 M forintot kapott a katasztrófavédelemtől az Erdészeti tó lecsapolását elősegítő csatorna karbantartására, átemelő szivattyú beszerzésére és egy új árvízvédelmi töltés tervdokumentációjának elkészítésére, illetve a meglevő töltés állagmegóvására. A jelenlegi gázolajárak alakulása miatt célszerű egy elektromos szivattyút vásárolni.

A csatornából kitermelt földre a tulajdonos igényt tart, de 80 m3-t felajánlott a Művelődési Ház előtti terület rendezéséhez.

A képviselő-testület az elhangzottakkal egyetértett.

c.)

Orliczki Frigyesné: a játszótér környékére telepített térfigyelő kamerával meg lehetne előzni a vandalizmust, a buszmegállók megrongálását. Mi a helyzet a Lucernás dűlői áramellátással és a Lehel úti szennyvízbűz megszüntetésével?

Ládi Balázs: a buszmegállókat helyreállítjuk és megvizsgáljuk egy térfigyelő rendszer kiépítésének költségeit. Az ÉMÁSZ-nak leadtam a megrendelést, rákérdezek majd milyen stádiumban tart a kivitelezés. A futó pályázatok miatt még nem tudtam érdemben foglalkozni a Lehel úti problémával, de napirenden van az ügy.

A képviselő-testület az elhangzottakat tudomásul vette.

- 5 -

d.)

Vanyó István: hol tart a Polgárőrség működésének ügye?

Információim szerint több sajószögedi lakost elutasítottak a tiszaújvárosi hulladékudvarból, mi ennek az oka?

A koszorúzásokra javaslom egy hangosító-berendezés beszerzését, erre a célra felajánlom egy havi tiszteletdíjamat.

Ládi Balázs polgármester: a polgárőrség rossz taktikát választ akkor, amikor együttműködést színlel az önkormányzattal, de testületi ülésen nem hajlandó beszámolni a működésükről. Tulajdonképpen azt sem tudjuk ki az egyesület elnöke. A tárgyalási szándékunk nem járt eredménnyel, de továbbra is nyitottak vagyunk és várjuk a polgárőrség vezetését a működésre vonatkozó elképzelésükkel a testületi ülésre. Ha ez nem fog megtörténni, javasolni fogom az ügyészségnek az egyesület törvényes működésének felülvizsgálatát.

A Tiszaszolg Kft. taggyűlésén fel fogom vetni a hulladékudvar problémáját.

Jogos a felvetés az erősítővel kapcsolatban, remélhetőleg már a fenyőfaállításra be tudjuk szerezni.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

Ládi Balázs                                                                         dr. Boros István

polgármester                                                                                  jegyző