Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. december 22-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Dr. Lukács Fatime, Orliczki Frigyes Ferencné, Tóth Béla települési képviselők.

 

Meghívottként jelen van: Boros István címzetes főjegyző, Berecz Róbert ügyvezető

 

Az ülésről igazoltan távol maradt: Karaffa Gábor, Varga Viktor

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

73/2022.(XII.22.) sz. K.T. határozat Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft.

2022. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról

 

74/2022.(XII.22.) sz. K.T. határozat az adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a

helyi adókból származó bevételek alakulásáról

 

75/2022.(XII.22.) sz. K.T. határozat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

 

76/2022.(XII.22.) sz. K.T. határozat a Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés 3. számú módosításának jóváhagyásáról

77/2022.(XII.22.) sz. K.T. határozat a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletben szereplő díjmértékek felülvizsgálatáról

78/2022.(XII.22.) sz. K.T. határozat a beiskolázási körzethatárok véleményezéséről

 

79/2022.(XII.22.) sz. K.T. határozat a 69/2022. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáról

 

80/2022.(XII.22.) sz. K.T. határozat az Önkormányzatnál és a Községüzemeltetési Kft-nél dolgozók rezsiköltségéhez történő hozzájárulásról

81/2022.(XII.22.) sz. K.T. határozat települési reprezentativitást megállapító bizottság létrehozásáról

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

  1. melléklet: előterjesztések és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

  2. melléklet: határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

  3. melléklet: határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

  4. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz

  5. melléklet: határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz

  6. melléklet: határozati javaslatok előterjesztés a 6. napirendi pontokhoz

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

Napirend:

1./ Beszámoló a Községüzemeltetési Kft. 2022. évi munkájáról

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Berecz Róbert ügyvezető

 

2./ Beszámoló az adóigazgatási feladatok ellátásáról, a helyi adóbevételek alakulásáról

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

3./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

4./ Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási

Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés 3. számú módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./ Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletben szereplő

díjak felülvizsgálatára

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Beszámoló a Községüzemeltetési Kft. 2022. évi munkájáról.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte a Kft. ügyvezetőjét ismertesse írásos előterjesztését.

 

Berecz Róbert ügyvezető beszámolt a Kft. éves munkájáról.

 

Tóth Béla települési képviselő Felügyelő Bizottság elnök: A Felügyelő Bizottság a

Községüzemeltetési Kft. 2022. évi munkájáról szóló tájékoztatót, megtárgyalta és elfogadásra javasolja tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testületnek.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester megköszönte a Kft. éves munkáját.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

73/2022.(XII.22.) sz. Képviselő-testületi határozat

Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft.

2022. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadására

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. 2022. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

2./Napirend: Beszámoló az adóigazgatási feladatok ellátásáról, a helyi adóbevételek

alakulásáról.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A már megszokott tartalommal és minőségben küldtük ki

a beszámolót az adóigazgatási feladatokról.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

74/2022.(XII.22.) sz. Képviselő-testületi határozat

az adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a

helyi adókból származó bevételek alakulásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

3./Napirend: Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A HEP aktualizálásra szoruló részeit külön is megkapták a képviselők elektronikus formában. Az öt éves időszak végéhez értünk, jövőre új programot kell majd kidolgozni.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

75/2022.(XII.22.) sz. Képviselő-testületi határozat

a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018-2023. időszakra elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát elvégezte és az előterjesztés szerint módosította, illetve aktualizálta.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

4./Napirend: Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés 3. számú módosításának jóváhagyására

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Minden évben szükséges a Konzorcium és a Társulás közötti bérleti szerződést aktualizálni. A gesztor készítette az előterjesztést és a határozati javaslatot.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

76/2022.(XII.22.) sz. Képviselő-testületi határozat

a Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés 3. számú módosításának jóváhagyásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között 2019. december 20. napján a 131.328/2019. iktatószámon létrejött bérleti szerződés 3. számú módosítását. A szerződés érvényességének feltétele, hogy a bérbeadásra kerülő osztatlan közös vagyonnal kapcsolatos valamennyi döntést a konzorciumot alkotó települések önkormányzatának képviselő-testületei is meghozzák, és a határozati kivonatok Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megküldésre kerüljenek.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

5./Napirend: Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletben szereplő díjak felülvizsgálatára

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Jogszabály írja elő a díjak éves felülvizsgálatát, emelést nem javaslok.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

77/2022.(XII.22.) sz. Képviselő-testületi határozat

a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletben

szereplő díjmértékek felülvizsgálatáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006.(XII.18.) rendeletében szereplő díjmértékeket felülvizsgálta és azokat változtatás nélkül, hatályukban fenntartja.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

6./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

dr. Boros István címzetes főjegyző: A Mezőkövesdi Tankerületi Központ közzé tette az iskolák felvételi körzetét. Változást nem terveznek, a köznevelési törvénynek megfelelően véleményezésre megküldték a tervezetet az Önkormányzatnak.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

78/2022.(XII.22.) sz. Képviselő-testületi határozat

a beiskolázási körzethatárok véleményezéséről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Tankerületi Központ

által megállapított beiskolázási körzethatárokkal a határozat melléklete szerint egyetért.

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv részét képezi)

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az előző ülésen 70.000 Ft támogatást szavazott meg a Képviselő-testület a Fürge Újjak Klubnak, alapanyag vásárlásra. Időközben egy magánszemélytől nagy mennyiségű fonalat kaptak adományként, ezért a fenti összegből a klubtagok karácsonyi vacsoráját szeretnénk finanszírozni, ehhez kérik a Képviselő-testület hozzájárulását.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

79/2022.(XII.22.) sz. Képviselő-testületi határozat

a 69/2022. (XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Fürge Újjak Klub a már kiutalt 70.000 forint támogatást alapanyag vásárlástól eltérő célra (karácsonyi vacsora) használja fel.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az ülés előtt kiosztottuk a rezsiköltség hozzájárulásáról szóló előterjesztést és javaslatot, a fedezet rendelkezésre áll.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

80/2022.(XII.22.) sz. Képviselő-testületi határozat

az Önkormányzatnál és a Községüzemeltetési Kft-nél dolgozók

rezsiköltségéhez történő hozzájárulásról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évre szóló költségvetésének pénzmaradványa terhére bruttó 150.376 Ft/fő „rezsiköltség hozzájárulás” kifizetéséhez biztosítja az előirányzatot az önkormányzati dolgozók és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnál dolgozók részére, a határozat melléklete szerint.

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv részét képezi)

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester, illetve intézményvezetők

Határidő: azonnal

dr. Boros István címzetes főjegyző: Ahogy az előterjesztésben írtam, a bölcsődei közalkalmazottak létszámának 10 %-át meghaladja a szakszervezeti tagok száma, ezért a szakszervezetüket reprezentatívnak kell tekinteni, amit a fenntartó által létrehozott Bizottságnak (TRMB) kell meg alapítania. Ez nem önkormányzati feladat- és hatáskört gyakorló bizottság, a Kjt. alapján jön létre.

 

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

81/2022.(XII.22.) sz. Képviselő-testületi határozat

települési reprezentativitást megállapító bizottság létrehozásáról

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek
reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011.(III.9.) Korm. rendelet 8.§-a alapján Települési reprezentativitást megállapító bizottságot hoz létre az alábbiak szerint:

Elnök: dr. Boros István címzetes főjegyző

Tag: Bakó Zsoltné BDDSZ Debreceni Alapszervezet titkára.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző