Sajószöged Község Önkormányzatának

9/2010.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által alapított és adományozható kitüntetésekről

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1.§ Sajószöged Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) „SAJÓSZÖGED DÍSZPOLGÁRA” címet, „SAJÓSZÖGED KÖZSÉGÉRT” díjat, valamint ágazati kitüntetéseket alapít.

1. A „Sajószöged Díszpolgára” cím

2.§ (1) „Sajószöged Díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével mind a községen belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

(2) Díszpolgári cím öt évenként egy főnek adományozható. A díszpolgári címmel együtt, nettó 50.000 Ft. pénzjutalom, valamint az Önkormányzat kicsinyített jelképe jár.

(3) A község díszpolgára tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület ülésein és az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos.

2. A „Sajószöged Községért” díj

3.§ (1) „Sajószöged Községért” díj adományozható azoknak a személyeknek, vagy közösségeknek, akik a község fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális, egészségügyi, oktatási és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

(2) A „Sajószöged Községért” díj évenként adományozható, indokolt esetben egy évben három díj is adható. A díjjal együtt, nettó 25.000 Ft. pénzjutalom, valamint az Önkormányzat kicsinyített jelképe jár.

3. Az ágazati kitüntetések

4.§ A képviselő-testület a közoktatás, az egészségügyi és szociális ágazat, a közművelődés, a sport, a közigazgatás, a közszolgáltatás és a közbiztonság területén kiemelkedő érdemeket szerzett polgárok munkájának elismeréseként az alábbi kitüntetéseket adományozhatja:

a) „Sajószöged Közoktatásáért Oklevél”

b) „Humanitás Szolgálatában Sajószögedért Oklevél”

c) „Sajószöged Közművelődéséért Oklevél”

d) „Sajószöged Sportjáért Oklevél”

e) „Sajószögedért a Közszolgálatban Oklevél”

f) „Sajószögedért a Közszolgáltatásban Oklevél”

g)„Sajószöged  Közbiztonságáért Oklevél”.

4. A tanuló ifjúság elismerése

5.§ (1) A Képviselő-testület a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: Iskola) tanuló ifjúságának ösztönzése, szellemi és fizikai képességük folyamatos fejlesztése érdekében a következő díjakat alapítja:

            a) „Az Általános Iskola Legkiválóbb Diákja”

            b) „Jó Tanuló, Jó Sportoló”

            c) „Jó Tanuló Közösségi Munkájáért”.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott díj elnyerésére az Iskola végzős diákja terjeszthető fel.

(3) A felterjesztéseket az Iskola igazgatójának – a tantestület, a diákönkormányzat és a szülői választmány véleményével és egyetértésével – kell a képviselő-testületnek megküldeni minden év június 15-ig.

(4) A díjakat az Önkormányzat polgármestere a hagyományosan megrendezendő „Sajószögedi Falunapok”-on adja át. A díjjal adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom  jár.

(5) A pénzjutalom összege az (1) bekezdés a) pontja esetében nettó 25.000,-Ft, a b), c) pontok esetében nettó 15.000,-Ft.

5. A kitüntetések adományozásával kapcsolatos eljárás

6.§ (1) Az elismerések átadása jelentős évfordulóhoz, állami vagy helyi eseményhez kapcsolt ünnepi Képviselő-testületi ülésen történik. Ha az ülésen az átadásra objektív okból nem kerülhet sor, annak módját a polgármester határozza meg.

(2) A kitüntetések adományozására tárgy év június 15.-ig javaslatot tehet:

a) a polgármester,

b) a jegyző (köztisztviselők esetén),

c) a települési képviselők,

d) az önkormányzati intézmény vezetője, az intézményi szabályzatok által előírt egyeztetési kötelezettségek figyelembevételével,

e) az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetői,

f) a bejegyzett civil szervezetek, alapítványok vezetői,

(3) A kitüntetési javaslatot a javasolt személy szakmai tevékenységével indokolva kell elkészíteni. Ha a javaslattevő nem munkáltatója a javasolt dolgozónak, akkor a munkáltató vagy a szervezet írásos véleményét a javaslathoz csatolni kell.

(4) Az elismerések odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatására a Képviselő-testület előkészítő bizottságot jelöl ki, amelynek tagjait – a község köztiszteletben álló polgárai, valamint a lakóhelyi közösségek képviselői közül – név szerint kéri fel. Az adományozás a testület által létrehozott Előkészítő Bizottság javaslatára, a polgármester előterjesztése alapján történik.

(5) Az állami kitüntetések kezdeményezésére vonatkozó javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

(6) Az Önkormányzat által adományozott elismerés visszavonható, ha az abban részesített arra érdemtelenné válik. A visszavonás módjára a 6.§-ban foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

6. Záró rendelkezések

7.§ (1) Az elismerésben részesített személyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

(2) Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét a Polgármesteri Hivatal éves költségvetésében kell biztosítani.

8.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

9.§ Hatályát veszti Sajószöged Önkormányzatának a Díszpolgári cím és Sajószöged Községért díj adományozásáról szóló 7/1993.(IX.27.) sz. rendelete.

 

Ládi Balázs sk. dr. Boros István sk.

  polgármester  jegyző