Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2023.(VI.02.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 9/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosítása

  1. § A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 9/2014. (IX.11.)

önkormányzati rendelet bevezető része helyébe az alábbi bevezető rész lép:

„Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

 

2. A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018.(II.5.) önkormányzati rendelet módosítása

  1. § A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018.(II.5.) önkormányzati rendelet 34. § (1) bekezdése d) pontja kiegészül az alábbi dd) alponttal:

„dd) a házszámok megállapításáról.”

3. A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 10/2021. (VIII.31.) önkormányzati rendelt módosítása

 

  1. § (1) A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 10/2021. (VIII.31.) önkormányzati rendelet

  1. 6. § (3) bekezdésében „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,

  2. 6. § (11) bekezdésében „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap összegét” szöveg,

  3. 7. § (1) bekezdésében „a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap összegének” szöveg,

  4. 8. § (1) bekezdésében „a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap összegének” szöveg

  5. 8. § (4a) bekezdésében „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegétől” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap összegétől” szöveg,

lép.

 

 

 

4.A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2021. (VIII.31.) önkormányzati rendelt módosítása

 

  1. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2021. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésében „a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosát” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap háromszorosát” szöveg lép.

 

 

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2023. június 02.

Sajószöged, 2023. június 02.

 

 

dr. Gulyás Mihály dr. Boros István

polgármester címzetes főjegyző

dr. Boros István

címzetes főjegyző