Sajószöged Önkormányzat

Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Bakos Gábor, Fenyvesi Rudolfné, Kovács József, Kovács László, Mihalcsik Balázsné, Tóth József, Vona Tamás, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Igazoltan távol maradt: Okváth Dezsőné települési képviselő.

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 9 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Tájékoztató az önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásáról.

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

2./ Javaslat az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójára.

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

3./ Javaslat a 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és nagycsaládosok, valamint a

  községben élő eltérő tantervű középiskolában tanuló gyermekek támogatására.

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

4./ Javaslat az Önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervére.

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

5./ Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2007. (IV.26.) sz. rendelet

  módosítására.

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

- 2 -

1./ Napirend: Tájékoztató az önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásáról.

Ládi Balázs polgármester: Az írásos előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. A teljesítések időarányosak a bevételeknél és a kiadásoknál egyaránt. A helyi adóbevételek a vártnál jobban alakultak, valószínűleg az iparűzési adóból el fognak vonni, mert az adóerőképességünk meghaladja a tervezettet.

Tóth József Pénzügyi Bizottság elnöke: a Bizottság az előterjesztést egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásáról az alábbi határozatot hozta:

60/2008.(XI.27.) 1127. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodása.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

az önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Javaslat az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójára.

Ládi Balázs polgármester: A koncepció elkészítésénél természetesen számoltunk a gazdasági válság önkormányzatokat érintő hatásaival. Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság.

Tóth József: A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal, hogy ha a konkrét normatívák ismertek lesznek és az intézmények benyújtották költségcsökkentésre vonatkozó javaslataikat újra üljünk össze és nézzük meg milyen lehetőségünk van egy rövid- és egy középtávú cselekvési terv elkészítésére.

Bakos Gábor: Részletes beszámolót kérünk az intézményektől a működésükre vonatkozóan.

Ládi Balázs polgármester: Biztos vagyok benne, fogunk tudni úgy gazdálkodni, hogy a válság komolyabb hatásait elkerüljük.

- 3 -

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójáról az alábbi határozatot hozta:

61/2008.(XI.27.) 1322. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját egyhangúlag elfogadta.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

3./ Napirend: Javaslat a 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és nagycsaládosok, valamint a községben élő eltérő tantervű középiskolában tanuló gyermekek támogatására.

Ládi Balázs polgármester: Évek óta tartó hagyomány, hogy az idősebb generáció mellett az önkormányzat a legfiatalabbakat és a nagycsaládosokat is támogatja.

Dr. Wirtz Ferenc: A Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és nagycsaládosok, valamint a községben élő eltérő tantervű középiskolában tanuló gyermekek és egy fogyatékos gyermek támogatásáról az alábbi határozatot hozta:

62/2008.(XI.27.) Gy. 17. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és nagycsaládosok, valamint a községben élő eltérő tantervű középiskolában tanuló gyermekek támogatása.

1./ Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének szociális előirányzata terhére a sajószögedi 6 évesnél fiatalabb gyermekek részére a család jövedelmétől függetlenül egységesen 3.000,- Ft támogatást nyújt.

- 4 -

2./ A Képviselő-testület a négy vagy több gyermeket nevelő családok esetében 3.000,- Ft/fő, azaz háromezer forint/fő értékű élelmiszercsomagot ad a 6-18 év közötti gyermekek részére.

3./ A Képviselő-testület a községben élő négy fő eltérő tantervű középiskolába járó gyermek részére egyszeri 3.000,- Ft/fő, 4 x 3.000,- Ft = 12.000,- Ft, azaz Tizenkétezer forint támogatást biztosít.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

4./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervére.

dr. Boros István jegyző: A tavaly előtti megállapodásnak megfelelően a térségi önkormányzati intézményeinek belső ellenőrzését a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulása végzi. A kistérség belső ellenőrzési tervét mindenkinek megküldtem, önkormányzatunknál 2009. évben átfogó ellenőrzés nem lesz csak téma- és célvizsgálatok.

Tóth József: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és egyhangúan elfogadta a 2009. évi belső ellenőrzési tervet.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervéről az alábbi határozatot hozta:

63/2008.(XI.27.) 1398. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervére.

  1.         Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat         2009. évi belső ellenőrzési tervét egyhangúan elfogadta.

  2.         Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaújváros         Kistérség Többcélú Társulás 2009. évi belső ellenőrzési         tervét egyhangúan elfogadta.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

- 5 -

5./ Napirend: Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV.26.) sz. rendelet módosítására.

dr. Boros István jegyző: Az első körben első lakáshoz jutó támogatottak szerződései kezdenek lejárni és miután visszafizették a kölcsönt kérik a bejegyzett jelzálogjog törlését. A földhivatal az Önkormányzat ügyvéd által ellenjegyzett törlési engedélyéhez ragaszkodik, álláspontom szerint viszont ehhez elég egy alakszerű testületi határozat is, mivel ez közokiratnak minősül, és az ingatlannyilvántartásról szóló törvény szerint többek között jelzálogjog megszűnésére vonatkozó bejegyzésnek közokirat alapján is helye van. A testületnek célszerű lenne ezt a hatáskörét a polgármesterre ruházni, hogy ne kelljen a jogosultaknak a soron következő ülésig várni. Ez az indoka az SzMSz. módosítására tett előterjesztésnek.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag,

                9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta

                a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló

8/2007. (IV. 26.) sz. rendelet módosításáról szóló 11/2008.(XI.27.) sz. rendeletét

                /A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

6./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

dr. Boros István jegyző: A jövő évre vonatkozóan is szeretnénk pályázni a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz. Gyermekenként 160 adag főtt ételt tudnánk biztosítani hétvégente, illetve a szorgalmi időszakon kívül naponta. Húsz gyerekre pályázhatunk 10%-os önrésszel, ami 150 ezer forintot jelent két részletben. Ezt alapítványi támogatásként kell folyósítani.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz benyújtandó pályázatról az alábbi határozatot hozta:

64/2008.(XI.27.) 135. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyermekétkeztetési Alapítványhoz benyújtandó pályázat

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

Gyermekétkeztetési Alapítványhoz benyújtandó pályázatra vonatkozó előterjesztést egyhangúan elfogadta.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

- 6 -

dr. Boros István jegyző: A Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulása és a közoktatási intézményfenntartó társulásaink közötti megállapodásokat minden évben módosítani kell, amikor realizálódtak a lehívott kistérségi normatívák. A Társulás az idén 10.476 ezer forintot utalt az iskolának és 6.677.130,- forintot az óvodának, pontosabban az önkormányzatnak, mint a társulás székhelyének.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulása és a közoktatási intézményfenntartó társulások közötti megállapodások módosításáról az alábbi határozatot hozta:

65/2008.(XI.27.) Gy. 8.. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás és a közoktatási intézményfenntartó társulások közötti megállapodások módosítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

  1.         Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás és Sajószöged –         Nagycsécs Alapfokú Közoktatási Társulás közötti megállapodás         módosítását az előterjesztésnek megfelelően egyhangúan         elfogadta.

  2.         Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás és Sajószöged –         Nagycsécs – Sajóörös Közoktatási Intézményfenntartó         Mikrotársulás közötti megállapodás módosítását az         előterjesztésnek megfelelően egyhangúan elfogadta.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

Ládi Balázs polgármester: Falumegújítás jogcímen a Leaderen belül pályázhatunk az orvosi rendelő előtti és a hozzá kapcsolódó területek rendezésére, térkövezésére 7 millió forint + ÁFA összegben 10% önerő vállalásával.

Okváth Dezsőné alpolgármester csatlakozott a Képviselő-testületi üléshez.

Kovács József: Éljünk a lehetőséggel, támogatom a pályázatot.

Kovács László: Pályázzunk, de jó lenne látni a látványterveket, ha elkészül és a templom melletti épületet is rendbe kellene tenni.

Ládi Balázs polgármester: Foglalkozni fogunk a problémával és megnézzük mi fér bele a pályázatba.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Leader program keretein belül Falumegújítás jogcímen beadandó pályázatról az alábbi határozatot hozta:

66/2008.(XI.27.) 1479. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Leader program keretein belül Falumegújítás jogcímen beadandó pályázat.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy

Falumegújítás jogcímen a Leader program keretein belül pályázatot adjon be és a pályázathoz szükséges 10%-os önrészt költségvetése terhére biztosítja.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

Ládi Balázs polgármester: Javaslom, hogy Önkormányzatunk csatlakozzon a Sajó - Rima Eurorégió Határon Átnyúló Szervezethez, 3 Ft/lakos a tagsági díj. Ismertette a tagsághoz fűződő előnyöket és annak erkölcsi jelentőségét a jelenlegi magyar – szlovák külpolitikai viszonylatban.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Sajó – Rima Eurorégió Határon Átnyúló Szervezethez való csatlakozásáról az alábbi határozatot hozta:

67/2008.(XI.27.) 1474. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajó – Rima Eurorégió Határon Átnyúló Szervezethez való csatlakozás

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

Sajó – Rima Eurorégió Határon Átnyúló Szervezethez való csatlakozásra vonatkozó előterjesztés egyhangúan elfogadta.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

Ládi Balázs polgármester ismertette a Búzavirág Népdalkör ruhatárának felújítására benyújtott kérelmet.

Tóth József: Javaslom, hogy a Népdalkör férfi tagjai is kapjanak „új ruhát”.

- 8 -

Ládi Balázs polgármester: Akkor átdolgozásra küldjük vissza a költségvetést azzal, hogy támogatjuk az új ruhák vásárlását és pénzmaradványunk terhére max. 130 ezer forintot biztosítunk erre a célra.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslattal egyetértett.

Bakos Gábor: Van-e elképzelés a Leader II. fordulójában benyújtandó pályázatokra, konkrétan emlékpark kialakítására gondolok.

Ládi Balázs polgármester: A fejlesztési elképzelésünket a költségvetés tartalmazni fogja.

Kovács József: A Leader akciócsoport összesíti a 2009. évben a térségben tervezett rendezvényeket, fesztiválokat. Töltsük ki mi is a ránk vonatkozó részt a rendezvénytervben.

Kovács László: Örülök, hogy elkészült a kerékpárút felújítása.

Ládi Balázs polgármester: Önkormányzatunk nevében köszönetet mondok Tiszaújváros Képviselő-testületének a kerékpárút felújításáért. A rendezvénytervet összeállítjuk és megküldjük a Dél-borsodi Leadernek.

Vona Tamás: A Sportbizottság elnökeként és a szurkolók nevében gratulálunk a foci csapatnak őszi szerepléséhez.

Ládi Balázs polgármester: jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani Mihalcsik Balázsné települési képviselőt, aki hozzájárult a nyílt ülésen történő szavazáshoz.

        A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

        Ládi Balázs        dr. Boros István        Mihalcsik Balázsné

        polgármester        jegyző        jegyzőkönyv-hitelesítő