Sajószöged Önkormányzat

Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 27-én megtartott üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Bakos Gábor, Fenyvesi Rudolfné, Kovács József, Kovács László, Mihalcsik Balázsné, Okváth Dezsőné, Tóth József, Vona Tamás, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 10 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

Ládi Balázs polgármester javasolta a meghívóban szereplő napirendek kiegészítését Sajószöged sportjáról és hosszú távú sportfejlesztési koncepciójától szóló rendelet megalkotására.

A Képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

  Intézmény fenntartására létrehozott Alapfokú Intézményfenntartó Társulás társulási

  megállapodásának módosítására, a Társulás Sajóörös Önkormányzattal történő

  kibővítésére

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

2./ Javaslat a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

  Intézmény alapító okiratának módosítására

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

3./ Javaslat a Sajószöged sportjáról és hosszú távú sportfejlesztési koncepciójáról szóló

  rendelet elfogadására

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

4./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

- 2 -

1./ Napirend: Javaslat a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartására létrehozott Alapfokú Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítására, a Társulás Sajóörös Önkormányzattal történő kibővítésére

Ládi Balázs polgármester: A nagycsécsi önkormányzattal folytatott tárgyalások nem vezettek eredményre, úgy döntöttek, hogy a következő tanévvel kezdődően kiválnak az intézményfenntartó társulásból és Kesznyétenhez csatlakoznak. Hosszú távon talán még jól is járunk ezzel a döntéssel, mert Sajóörös kész csatlakozni a társuláshoz, így megmarad a kistérségi normatíva és az indítandó első osztályba csak akkor kell nagycsécsi gyerekeket felvenni, ha nincs meg a szükséges osztálylétszám.

Kovács József: Volt-e a három polgármester között együttes tárgyalás? Jó lett volna ha az intézményvezető a szülői választmány ülésére a Képviselő-testület tagjait is meghívja. Javaslom, hogy a jövőben kapjunk meghívást az ilyen ülésekre, hogy több információnk legyen dönteni a kérdésekben.

Mihalcsik Balázsné: Hogy alakul majd a napközis ellátás az új tanévben?

Ládi Balázs polgármester: Természetesen külön-külön és együtt is tárgyaltam a polgármesterekkel. Az intézményvezető a fenntartó önkormányzatok polgármestereit hívta meg a szülői választmány ülésére, mert törvény szerint ők képviselik a képviselő-testületeket és ez a jövőben is így lesz. Tőlem minden információt megkap a Képviselő-testület és hangsúlyozom, hogy ez nem a mi döntésünk mi „csak” a tényekkel szembesülünk a csécsiek döntése nyomán. Nekik kell a szülői választmány előtt a felelősséget vállalni, nem nekünk. Gulyás Ottó polgármester úr egyébként kibújt a felelősség alól, mert nem jött el az ülésre, pedig előtte többször egyeztettük az időpontot, de ez már az ő dolga. A napközi otthonos ellátás nem közoktatási alapfeladat és a két napközis csoportból egyet meg fogunk szüntetni, ha Nagycsécs nem járul hozzá a 2-2,5 milliós költségekhez, hiszen a napközisek több mint fele nagycsécsi gyerek.

Más kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

22/2009.(III. 27.) 26. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását (a továbbiakban: Megállapodás) 2009. július 01.-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

A Megállapodás III. pontja (A társulás tagjai) kiegészül az alábbi bekezdéssel:

„ – Sajóörös Község Önkormányzat Képviselő-testülete

  3586 Sajóörös, Jókai M. út 2.”

- 3 -

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: 2009. július 01.

2./ Napirend: Javaslat a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítására

dr. Boros István jegyző: Az előző döntésnek megfelelően az Iskola alapító okiratát is módosítani kell az előterjesztésben foglaltak szerint.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

23/2009.(III. 27.) 26. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapító Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát 2009. július 01. hatállyal az előterjesztésnek megfelelően módosítja.

(Alapító Okirat a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: 2009. július 01.

dr. Boros István jegyző: Van lehetőség a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésekre pályázni. A Képviselő-testületnek határoznia kell, hogy az önrészt költségvetése terhére biztosítja, mely 5 millió forint.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

24/2009.(III. 27.) 443. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztésére pályázat

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

a 8/2009. (II.26.) ÖM rendeletben kiírt közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére beadott pályázatához 5 millió forint önrészt költségvetése terhére biztosítja.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

3./ Napirend: Javaslat a Sajószöged sportjáról és hosszú távú sportfejlesztési koncepciójáról szóló rendelet elfogadására

- 4 -

Ládi Balázs polgármester: Lehetőség van sportlétesítmények felújítására pályázni, ennek keretében klubhelyiséggé alakíthatnánk a sportöltöző tetőterét. A sporttörvény szerint csak a tízezernél több lakosú önkormányzatok kell rendeletben megállapítani a sporttal kapcsolatos feladatokat, de a pályázatnál előnyt jelenthet, ha van ilyen rendeletünk, ezért javaslom azt az előterjesztésnek megfelelően megalkotni.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a helyi sportról szóló 7/2009. (III.27.) sz. rendeletét.

/a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

4./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

dr. Boros István jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a helyi sportegyesület titkára Ládi Balázs írásban nyilatkozott, lemond az egyesületben ellátott tisztségéről, így megszüntette a „közpénzügyi törvényben” meghatározott összeférhetetlenséget.

Kovács József: Az Aszta vezetősége is megszünteti májusi közgyűlésén az összeférhetetlenséget, a szükséges nyilatkozatot el fogjuk juttatni a jegyző úrnak.

Tóth József: A Polgárőrség is megteszi a szükséges nyilatkozatot.

Bakos Gábor: a közmunkaprogramnak mennyi az átfutási ideje, mert a felújítási munkák a nyakunkon vannak.

dr. Boros István jegyző: Azok a közhasznúak, akik stabil embernek számítanak a Kft-nál eltérő időtartamú 40-50 napos járadékra szereztek jogosultságot, ha ezt kimerítik akkor lehet majd bevonni őket a közcélú munkavégzésbe.

Kovács József: A Borostyán melletti út lezárására fel lehetne használni a Kft. telephelye előtti betonelemeket. Lakossági kezdeményezésre vetem fel, hogy a Zászlóparkba fel lehetne állítatni egy március 15.-i emlékoszlopot.

Ládi Balázs polgármester: A betonelemeket megnézzük, de közutat nem lehet „csak úgy” lezárni. Emlékoszlopot – emlékfát az említett célra a Művelődési Ház elé javaslom felállítani, ha már rendeztük a területet.

dr. Boros István jegyző ismertette a szakáldi önkormányzat megkeresését: Szeretnének egy olyan megállapodást az önkormányzattal amelyben a mi családsegítőnket jelölhetnék ki az új típusú szociális segélyeseknek együttműködésre kötelezett szervként. Öt-hat segélyezettről lenne szó és átmenetileg megoldásként, amíg meg nem kapják a működési engedélyt családsegítésre.

Ládi Balázs polgármester: Javaslom, hogy a megkeresést tárgyalja meg a Szociális és Egészségügyi és az Ügyrendi Bizottság.

A Képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett.

- 5 -

Ládi Balázs polgármester: jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani Fenyvesi Rudolfné települési képviselőt, aki hozzájárult a nyílt ülésen történő szavazáshoz.

        A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

        Ládi Balázs        dr. Boros István        Fenyvesi Rudolfné

        polgármester        jegyző        jegyzőkönyv-hitelesítő