Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 30-án megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Karaffa Gábor, Dr. Lukács Fatime, Orliczki Frigyes Ferencné, Tóth Béla, Varga Viktor települési képviselők.

 

Meghívottként jelen van: Firtkóné Ládi Helén könyvtáros, Berecz Róbert ügyvezető, dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

1/2020.(I.30.) Tárgy: Művelődési ház és Könyvtár 2020. évi munkatervének és a község rendezvénytervének elfogadása.

2/2020.(I.30.) Tárgy: A Községüzemeltetési Kft. 2020. évi üzleti terve

3/2020.(I.30.) Tárgy: A Képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervének elfogadása.

4/2020.(I.30.) Tárgy: A Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.

5/2020.(I.30.) Tárgy: 2020. évre vonatkozó étkezési nyersanyag normatívák megállapítása

6/2020.(I.30.) Tárgy: Felnőtt vendég étkeztetés térítési díja

7/2020.(I.30.) Tárgy: Munkahelyi étkeztetés térítési díja és térítési díjkedvezmények

8/2020.(I.30.) Tárgy: DIGI Távközlési Kft. bérleti szerződése

9/2020.(I.30.) Tárgy: A polgármester 2020. évi szabadságának ütemezése

10/2020.(I.30.) Tárgy: Napköziotthonos Óvoda nyári zárvatartása

11/2020.(I.30.) Tárgy: Hunhíradó Bt. hirdetés ajánlata

12/2020.(I.30.) Tárgy: Sajószöged Községi Testedző Kör Kérelem

13/2020.(I.30.) Tárgy: Sajószöged 31/2 hrsz. beépítési kötelezettség törlése

 

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

1/2020.(II.03.) önkormányzati rendelet az intézményi térítési díjakrólA jegyzőkönyv mellékletei:

melléklet: előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

melléklet: előterjesztés és határozati javaslat az 2. napirendi ponthoz

melléklet: előterjesztés és határozati javaslat az 3. napirendi ponthoz

melléklet: előterjesztés és határozati javaslat az 4. napirendi ponthoz

melléklet: előterjesztés, rendelet tervezet és határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz

melléklet: határozati javaslat, szerződés a 6. napirendi ponthoz

melléklet: határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz

melléklet: határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Javaslat Sajószöged Község 2020. évi rendezvénytervére, a Művelődési ház és könyvtár 2020. évi munkatervének ismertetése.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Firtkóné Ládi Heléna könyvtáros

 

2./Javaslat Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. 2020. évi üzleti tervére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Berecz Róbert ügyvezető

 

3./ Javaslat a Képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

4./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./ Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

6./ Javaslat bérleti szerződés kötésére a DIGI Távközlési Kft-vel.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

7./ Javaslat a Polgármester 2020. évi szabadságának ütemezésére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

8./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Javaslat Sajószöged Község 2020. évi rendezvénytervére, a Művelődési ház és

könyvtár 2020. évi munkatervének ismertetése.

 

Firtkóné Ládi Heléna könyvtáros: A fenntartó Önkormányzatnak és a Képviselő-testületnek az egész éves támogatást szeretném megköszönni. A polgármester úrral összeállított rendezvénytervet és a munkatervet írásban megkapta a képviselő-testület.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

1/2020.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Művelődési ház és Könyvtár 2020. évi munkatervének és a Község rendezvénytervének elfogadása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési ház és Könyvtár 2020. évi munkatervét és a Község rendezvénytervét a határozat melléklete szerint elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

2./Napirend: Javaslat Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. 2020. évi üzleti

tervére.

 

Berecz Róbert ügyvezető: Ismertette a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft.

2020. évi üzleti tervét.

 

Tóth Béla Felügyelő Bizottság elnöke: A Felügyelő Bizottság tárgyalta a napirendet és

elfogadásra javasolja.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

2/2020.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Községüzemeltetési Kft. 2020. évi üzleti terve

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községüzemeltetési Kft. 2020. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

3./Napirend: Javaslat a Képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervére.

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester: Ismertette az írásos anyagban foglaltakat.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

3/2020.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Képviselő-testület 2020. I. félévi munkatervének elfogadása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. I. félévi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

4./Napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: kötelező napirendi pont, ahogy szoktam, az iktatott iratok statisztikáját kiküldtem, 1689 db- a főszámra iktatott ügyiratok száma, ez több mint ami a tavalyi évben volt. A felügyeleti szervek (Korm. Hiv., MÁK) többször ellenőrizték a Hivatalt, rendszerszerű hibát nem találtak. A lakosság elfogadja a döntéseinket, egyetlen fellebbezés volt az év során, lakásfenntartási támogatás kérelem elutasítása ellen, de a képviselő-testület a döntést helyben hagyta.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

4/2020.(I.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

5./Napirend: Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az előző évekhez hasonló formában készült az előterjesztés. Javaslom megtartani azt a gyakorlatot, hogy a térítési díjak csak az infláció mértékével emelkednek. Javaslom a határozati javaslatok és a rendelet-tervezet elfogadását.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

5/2020.(I.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2020. évre vonatkozó étkezési nyersanyag normatívák megállapítása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évre az alábbi intézményi étkezési nyersanyagnormákat állapítja meg:

 

 

Iskola

gyermekek háromszori étkeztetésének nyersanyag normája407 Ft

tízórai, ebéd, uzsonna

gyermekek kétszeri étkeztetésének nyersanyag normája378 Ft

tízórai, ebéd

gyermekek ebéd biztosításának nyersanyag normája348 Ft

 

 

Óvoda

gyermekek háromszori étkezetésének nyersanyag normája386 Ft

tízórai, ebéd, uzsonna

dolgozók háromszori étkezési nyersanyag normája460 Ft

tízórai, ebéd, uzsonna

vendégétkeztetés nyersanyag normája383 Ft

szociális étkeztetés nyersanyag normája383 Ft

 

 

Felelős: Bánné Bodolai Marianna igazgató

dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2020. március 01.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

6/2020.(I.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Felnőtt vendég étkeztetés térítési díja

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁMK konyhájában biztosított felnőtt vendégétkeztetés térítési díját 2020. március 01. napjától 577 Ft-ban állapítja meg.

 

Felelős: Bánné Bodolai Marianna igazgató

dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2020. március 01.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

7/2020.(I.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Munkahelyi étkeztetés térítési díja és térítési díjkedvezmények

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

az óvodai dolgozók étkeztetésének térítési díját 460 Ft/nap (háromszori étkezés) összegben állapítja meg,

a közszolgálati jogviszonyból nyugdíjba vonultak ebédjének térítési díjához jövedelemtől függetlenül 150 Ft/nap térítési díj hozzájárulást biztosít,

az önkormányzat intézményeinél és gazdasági társaságánál jogviszonyban álló, étkeztetést igénybe vevők részére 250 Ft/nap hozzájárulást biztosít.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2020. március 01.

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester: A rendelet-tervezetet és az előterjesztést megkapta a képviselő-testület.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az intézményi térítési díjakról szóló 1/2020.(II.03.) önkormányzati rendeletét.

 

6./Napirend: Javaslat bérleti szerződés kötésére a DIGI Távközlési Kft-vel.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A DIGI Távközlési Kft. keresett meg minket hogy a víztornyot bérbe szeretnék venni a jobb lefedettség érdekében. Javaslom a bérleti szerződést a kiküldött formában elfogadni.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

8/2020.(I.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: DIGI Távközlési Kft. bérleti szerződése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármesterét, hogy a határozat melléklete szerinti bérleti szerződést megkösse.

 

(A szerződés a határozat melléklete)

 

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

 

 

 

 

 

7./ Napirend:Javaslat a Polgármester 2020. évi szabadságának ütemezésére.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Ismertette a 2020. évi szabadságának ütemtervét,bármilyen változás esetén tájékoztatni fogom a Képviselő-testület tagjait.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

9/2020.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A polgármester 2020. évi szabadságának ütemezése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2020. évi szabadságának ütemezését e határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

8./A. Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: az ÁMK igazgató asszonya kéri a testületet, hogy az óvoda nyári zárva tartásához járuljon hozzá, ez 2020. június 29-től július 31-ig tart majd, ez idő alatt igény esetén a Sajóörösi óvoda fogadni tudja a gyerekeket.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

10/2020.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Napköziotthonos Óvoda nyári zárvatartása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének 6.) pontja alapján – az Önkormányzat fenntartásában működő sajószögedi óvoda 2020. évi nyári zárva tartását 2020. június 29-től július 31-ig engedélyezi.

A képviselő-testület felkéri az ÁMK. igazgatót, hogy a döntésről a szülőket tájékoztassa.

 

Felelős: Bánné Bodolai Marianna

Határidő: 2020. 02.15.

 

 

 

 

8/B. Napirend:Hunhíradó Bt. hirdetés ajánlata

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A Hunhíradó Bt. hirdetés ajánlatot küldött az Önkormányzatunk részére, a Hunhíradó oldalán az Önkormányzat címerét megjelenítenék, ami az arra tévedőt a honlapunkra irányítaná. Kiküldtük az ajánlatukat.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

11/2020.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Hunhíradó Bt. hirdetés ajánlata

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lehetőséget megköszönve nem kíván „Pr” szerződést kötni a Hunhíradó Bt-vel.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

8/C. Napirend: Sajószöged Községi Testedző Kör Kérelem

Kovács Tamás KTK. elnöke: Azzal a kéréssel fordulok a Képviselő-testület tagjai felé, hogy az éves 4.350.000 Ft-os működési támogatást 550.000 Ft-al, azaz 4.900.000 Ft-ra emelje az utánpótlás teremtornákon történő részvétel biztosítása és a Sportnapi, labdarúgótornák megszervezése miatt. TAO-s pályázat tárgyi eszköz beruházás, felújítás keretén belül többek között megvalósítható kazán cseréje, fűtési rendszer felújítása, valamint 80 méter labdafogó háló kivitelezéséhez szükséges 30% önrész, azaz 1.485.788 Ft biztosítása.

A sporttelep épületében a kazán és az indirekt tároló állagmegóvásához szükséges vízlágyító berendezés beszerzéséhez, beüzemeléséhez szükséges 495.000 Ft biztosítása. Továbbá kérem Önöket, hogy elvi döntéssel támogassák a Sporttelepen lévő 20x40-es élőfüves pálya felújítását és a locsoló rendszer kiépítéséhez szükséges 3.499.292 Ft-os támogatás 2020-ban történő biztosítását amennyiben az Önkormányzat költségvetése ezt a szeptemberi adóbevételek befolyása után lehetővé teszi.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

12/2020.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Községi Testedző Kör Kérelem

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

utasítja a pénzügyi csoportot, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben a „Sajószöged

Községi Testedző Kör működési támogatása” soron 4.900.000 Ft szerepeljen, a felhalmozási kiadások soron pedig 1.980.791 forint összegben jelenjen meg a kérelemben szereplő 30%-os önrész és a világító berendezés költsége.

a képviselő-testület elviekben támogatja a 20x40 méteres élőfüves pálya felújítását, az

ehhez szükséges 3.499.292 forintos támogatásról tárgyév második felében dönt.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

8/D. Napirend: Sajószöged 31/2 hrsz. beépítési kötelezettség törlése

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az Önkormányzatunkhoz érkezett egy beépítési kötelezettség törlése iránti kérelem ami a Sajószöged 31/2 hrsz. sz. alatti ingatlant érinti a bejegyzés 1995 évi. Javaslom a beépítési kötelezettség törlését.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

13/2020.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged 31/2 hrsz. beépítési kötelezettség törlése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Sajószöged 31/2 hrsz. telekre bejegyzett beépítési kötelezettség törléséhez és felkéri a polgármesterét, hogy a Járási Földhivatal felé a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Tájékoztatásul közlöm hogy a BMH Nonprofit Kft. a lakosság részére megküldi a kuka edényzet méretét igazoló matricát, amit fel kell ragasztani a fekete kukára és a szolgáltató ez alapján szállítja el a hulladékot.

 

A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Lakosság kérésére az Újtelepi buszmegálló talapzatát megemeljük, hogy könnyebben tudjanak a buszra fellépni az utasok. A munkálatokat a Községüzemeltetési Kft. fogja elvégezni.

 

A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző