Sajószöged község Önkormányzatának

5/1993./IV.27./sz. rendelete

a község címeréről és zászlajáról

a módosításokkal egységes szerkezetben

Sajószöged Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdés alapján a község múltjára és mai jellegzetességeire utaló jelképként a község címeréről, zászlajáról és névhasználatáról a következő rendeletet alkotja.1

1.§.2

Sajószöged község címere.

Kerekalapú pajzs kék mezejét ezüst szarufa osztja három részre.

A középső részben lebegő ezüst tölgyfaágaktól övezve arany korona lebeg, alatta ívben három ezüst csillag helyezkedik el.

A pajzsot ráhelyezett arany korona ékíti.

2.§.

A község címer használatának köre

/1/ A címer a község múltjára és mai jellegzetességeire utaló jelképként használható:

a./ a község zászlaján

b./ a Polgármesteri Hivatal helyiségeiben,

c./ a képviselőtestület, a bizottságok felhívásain, programjain, különböző tervein,

meghívóin, az önkormányzat és intézményei által kötött megállapodásokon.

d./ a község történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon,

e./ a képviselőtestület által alapított kitüntetéseken díszokleveleken, emléklapokon,

emlékérmeken,

f./ a községi ünnepségeken, rendezvényeken és ezek meghívóin

g./ a nemzetközi kapcsolatokban és az idegenforgalmi propagandában,

h./ a középületek díszítésére,

i./ a községi önkormányzat intézmények emblémáján

j./ a polgármester és a jegyző által az önkormányzat megbízásából eredő

tevékenységük során használt levélpapírokon és borítékokon.

/2/ A község címere államigazgatási és hatósági tevékenység során nem alkalmazható.

/3/ A község címere díszítő és utaló jelképként hozamosabb időn át a polgármester külön

engedélyével alkalmazható.

/4/ A címer és zászló díszítő és utaló jelképként a polgármester esetenként adott

engedélyével felhasználható:

a./ a községgel összefüggő kiállításokon

b./ a községre utaló emlék és ajándéktárgyakon

c./ jelvényeken.

1 Módosította: 10/1999.(X.28.)sz. KT. rendelet. Hatályos: 1999.X.28-tól

2 Módosította: 13/2001.(IX.24.)sz. KT. rendelet Hatályos: 2001.04.24-től

- 2 -

3.§.

A védjegyről szóló törvényben foglaltak alapján a községi címert védjegyként vagy márkajelzésként önkormányzati és más szervek nem használhatják.

4.§.

A címer használatának módja

/1/ A község címerét kizárólag az 1.§-ban leírt hiteles alakban, az ábrázolás hűségének,

méretarányának, színeinek megtartása mellett szabad ábrázolni és előállítani.

/2/ A polgármester külön engedélyével indokolt esetben megengedhető, hogy a község

címere kizárólag az adott anyag /fém, fa, bőr stb./ színében készüljön.

/3/ A község címerét csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a

hiteles ábrázolást.

/4/ Nyomdai termékeknél külön engedély alapján a község címere fekete-fehér színben

is használható.

/5/ A címer elemei önállóan nem alkalmazhatók.

5.§.

A címer használatának engedélyezése

/1/ A község címerre utaló jelképként a 2.§./1/ bekezdésében felsorolt esetekben külön

engedély nélkül használható.

/2/ A község címerének a 2.§./3/ és /4/ bekezdésében felsorolt esetekben történő

felhasználását, illetőleg forgalombahozatal céljából való előállítását a polgármester

írásbeli kérelemre esetenként engedélyezi.

Az engedély érvényessége meghatározott időpontig vagy visszavonásig érvényes és

Ezt az engedélyben kell meghatározni.

/3/ A polgármester a címer használatára, előállítására vonatkozó engedélyben a jelen

rendeletben foglaltakon túlmenően külön előírásokat is megszabhat.

/4/ A községi címer használatára vagy előállítására nem adható engedély, ha a használat,

vagy a forgalombahozatal módja vagy körülményei a községet, vagy a lakosságának

erkölcsi érzületét sérti.

- 3 –

6.§.

/1/ A község címerének használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

/2/ A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített kiadvány vagy tárgy mintáját és annak

egy fényképmásolatát.

/3/ A címer használatáról szóló engedélynek tartalmaznia kell:

/4/ A községi címernek kereskedelmi felhasználása esetén díjat kell fizetni.

A díj mértéke: mennyiség és egységár alapján számított bevétel 5%-a.

/5/ A polgármesteri hivatalnak a kiadott engedélyekről, érvényességük határidejéről

nyilvántartást kell vezetni.

7.§.

A zászló leírása

/1/ Fehér, kék farkasfogakkal alsó és felső szélén.

A fehér mezőben a leírt címer látható.

/2/ A községi zászlóból a rendelet kihirdetése után egy eredeti darabot elő kell állítani

és azt a polgármesteri hivatalnál meg kell őrizni.

E zászló a község zászlaja.

/3/ A községi zászlóból további példányokat a polgármester engedélyével lehet

előállítani.

- 4 -

8.§.

A zászlóhasználat köre

/1/ A községre utalás jelképeként a zászló használható:

a./ A képviselőtestület üléseinek idején a tanácskozó teremben.

b./ A község életében jelentős, kizárólag helyi események alkalmával.

c./ Az állami zászló elsőbbsége mellett az önkormányzat intézményei,

vállalatok, egyéb intézmények ünnepein, rendezvényein.

d./ Megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényeken

a községen kívül is.

e./ A község bel- és külföldi kapcsolataiban emlék és cserezászlóként.

/2/ A község zászlajának az /1/ bekezdésében foglaltakon kívüli felhasználását a

polgármester engedélyezni.

/3/ A községi zászló használatára, előállítására e §-ban foglaltakon kívül a címerre

vonatkozó szabályok értelemszerűen irányadók.

Az alaprendelet az alábbi 8/A.§-al egészül ki:

1.) Sajószöged községnév és ennek toldalékos vagy hozzákapcsolt közszóval ellátott formái cégelnevezésben /cégszövegben/ üzleti nyomtatványra, védjegyre, szabadalom címébe, áru-bélyegre, áru minta – és árujelzésre, iparjogosítvány szövegébe, sajtótermék címfeliratába csak a képviselő-testület hozzájárulásával vehető fel, névhasználati díj fejében.

2./ Az engedély megadásáról a képviselő-testület a felhasználó írásbeli kérelme alapján dönt.

3./ A névhasználati díj az engedély megadásakor esedékes, mértéke 10.000,-Ft.

Az engedélyt a felhasználó három évenként köteles megújítani. A névhasználati díj összegét a képviselő-testület három évenként felülvizsgálja.

4./ A községnév használatára a kérelmező a névhasználati díj befizetését követő naptól jogosult.

8/A.§.3

1.) Sajószöged községnév és ennek toldalékos vagy hozzákapcsolt közszóval ellátott formái cégelnevezésben /cégszövegben/ üzleti nyomtatványra, védjegyre, szabadalom címébe, áru-bélyegre, áru minta – és árujelzésre, iparjogosítvány szövegébe, sajtótermék címfeliratába csak a képviselő-testület hozzájárulásával vehető fel, névhasználati díj fejében.

2./ Az engedély megadásáról a képviselő-testület a felhasználó írásbeli kérelme alapján dönt.

3 Kiegészítette: 10/1999.(X.28.)sz. KT. rendelet Hatályos 1999.X.28-tól

- 5 -

3./ A névhasználati díj az engedély megadásakor esedékes, mértéke 10.000,-Ft.

Az engedélyt a felhasználó három évenként köteles megújítani. A névhasználati díj összegét a képviselő-testület három évenként felülvizsgálja.

4./ A községnév használatára a kérelmező a névhasználati díj befizetését követő naptól jogosult.

9.§.4

10.§.

Vegyes rendelkezések

1.) A polgármester a címerhasználati engedélyt visszavonja ha:

2.)5 A képviselő-testület a névhasználati engedélyt visszavonja, ha:

- az engedélyes a rendelet 9.§-ában meghatározott szabálysértést elkövette.

- az engedélyes a községnév használatára egyéb okok miatt méltatlanná válik.

11.§.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

k.m.f.

Ládi Balázs dr. Boros István

polgármester jegyző

4 Hatályon kívül helyezte: 15/2012.(V.24.) 1.§. Hatálytalan: 2012.05.30-tól.

5 Kiegészítette: 10/1999.(X.28.)sz. KT. rendelet Hatályos: 1999.X.28-tól