Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

        

        3599         Sajószöged, Ady Endre út 71.

        Telefon:         49/540-743, Fax: 49/540-744

        E-mail:         

Jegyzőkönyv

 

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 30-án megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Okváth Dezsőné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

 

Az ülésről távol maradt: Hegyi József, Orliczki Frigyesné települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

29/2017.(III.30.) Tárgy: Az Önkormányzat által biztosított támogatások felhasználása

30/2017.(III.30.) Tárgy: Fürge Ujjak Kézimunka Klub támogatása

31/2017.(III.30.) Tárgy: Görögkatolikus Egyházközség részére támogatás nyújtása

32/2017.(III.30.) Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium képviseletében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Gesztor Önkormányzat valamint a MiReHuKöz Nonprofit Kft, mint vagyonkezelő közszolgáltató között 2014. május 6. napján létrejött „Vagyonkezelési szerződés megkötésére és Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. Számú módosítása vonatkozó okirat” módosítása

33/2017.(III.30.) Tárgy: Energiamegtakarítási intézkedési terv készítésével kapcsolatos feladatok

34/2017.(III.30.) Tárgy: Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezése

35/2017.(III.30.) Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

36/2017.(III.30.) Tárgy: Foglalkoztatási paktumhoz csatlakozás

37/2017.(III.30.) Tárgy: Bartal János (Sajószöged, Kossuth út 1/A.) kérelme a Tó Büfé üzemeltetéséhez szükséges terület megvásárlására

 

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

4/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól

5/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (SzMSz) szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet, rendelet az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: rendelet-tervezet, rendelet a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztések a 3. napirendi ponthoz

4. melléklet: előterjesztések, határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz

5. melléklet: határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz

6. melléklet: előterjesztések a 6. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Javaslat az avar és kerti hulladékégetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Javaslat a 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet (SzMSz) módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

3./ Tájékoztató az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

4./Javaslat a MiReHuKöz Nonprofit Kft., mint vagyonkezelő és a Gesztor Önkormányzat között létrejött vagyonkezelői szerződés módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./ Tájékoztató energia-megtakarítási intézkedési terv és jelentés készítésének kötelezettségéről.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./ Napirend: Javaslat az avar és kerti hulladékégetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: egy ideje igény van arra, hogy szabályozzuk a kerti hulladékégetést, hiszen a kertekben gondot jelent ezek eltávolítása. A központi tilalomtól eltérni csak akkor lehet, hogyha helyi rendeletünk van ebben a tárgykörben.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: véleményezésre megküldtük a rendelet-tervezetet a Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának, a Katasztrófavédelemnek és a környező önkormányzatoknak pedig tájékoztatásul.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól

szóló 4/2017.(III.30.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

 

2./ Napirend: Javaslat a 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet (SzMSz) módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Kormányhivatal az Ász megkeresésére információt kért arról, ami az SzMSz szabályozásában úgy szól, hogy a polgármester dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről és a lekötött pénzeszközök felbontásáról, felhasználásáról. Amikor befolynak az adóbevételek, hirtelen megnövekszik a számlánkon a pénzmennyiség, ezt célszerű tőkegarantált állampapírban tartani. Az ÁSz ragaszkodott a hitelintézeti törvény megfogalmazásaihoz miszerint az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötése nem azt jelenti, hogy befektetési jegyet vásárlunk, ezért módosítani javaslom az SzMSz-t, ahogy az előterjesztés tartalmazza.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (SzMSz) szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

 

3./ Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: örülök, hogy a civil szervezeteket az előző évek gyakorlata szerint tudtuk támogatni, a civil szervezetek a kapott pénzt megfelelően használták fel. A támogatás igénylése, illetve elszámolása megfelelő módon történt.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

29/2017.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Az Önkormányzat által biztosított támogatások felhasználása

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló beszámolót elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: kérelem érkezett a Fürge Ujjak Kézimunka Klubtól, a munkájukhoz 50 000 Ft támogatást kérnek.

 

Kérdés, észrevétel:

 

Vona Tamás alpolgármester: minél több civil szervezet működik a településünkön, annál jobb a közösségi élet, mindenképp támogatni javaslom, akár még a fennmaradó 20 000 Ft erejéig is.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

30/2017.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Fürge Ujjak Kézimunka Klub támogatása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fürge Ujjak Kézimunka Klub részére a beadott kérelem alapján 70 000 Ft, azaz Hetvenezer forint támogatást nyújt a Fürge Ujjak Kézimunka Klub részére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Görögkatolikus Egyházközség részére - a parókia kerítésének felújítására - 250 000 Ft támogatást nyújtott a testület, idén 300 000 Ft támogatást kérnek.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

31/2017.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Görögkatolikus Egyházközség részére támogatás nyújtása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beadott kérelem alapján 300 000 Ft, azaz Háromszázezer forint támogatást nyújt a Görögkatolikus Egyházközség részére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

4./ Napirend: Javaslat a MiReHuKöz Nonprofit Kft., mint vagyonkezelő és a Gesztor Önkormányzat között létrejött vagyonkezelői szerződés módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Konzorcium több KEOP pályázaton is sikeresen pályázott, ezáltal bővült az eszközpark, amit törvény értelmében át kell adni a szolgáltatónak, a MiReHuKöz Nonprofit Kft-nek. Erről szól az előterjesztés és a határozati javaslat is. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. mint felügyeleti szerv, nyilatkozatban előzetesen jóváhagyta a vagyonkezelői szerződés módosítását, a tagönkormányzatoknak szükséges határozatban hozzájárulni ehhez a módosításhoz.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

32/2017.(III.30.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium képviseletében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Gesztor Önkormányzat valamint a MiReHuKöz Nonprofit Kft, mint vagyonkezelő közszolgáltató között 2014. május 6. napján létrejött „Vagyonkezelési szerződés megkötésére és Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. Számú módosítása vonatkozó okirat” módosítása

 

              

        Sajószöged         Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a         jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a         Miskolc Térségi Konzorcium képviseletében eljáró Miskolc         Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Gesztor Önkormányzat         valamint a MiReHuKöz Nonprofit Kft, mint vagyonkezelő         közszolgáltató között 2014. május 6. napján létrejött         „Vagyonkezelési szerződés megkötésére és         Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. Számú         módosítása vonatkozó okirat módosítását és felhatalmazza         Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterét, mint a         Miskolc Térségi Konzorcium Gesztor Önkormányzatának         Polgármesterét a szerződés módosítás aláírására.

 

              

        Sajószöged         Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza         a Polgármestert, hogy a Konzorciumi Tanács ülésén és a         MiReHuKöz Nonprofit Kft. taggyűlésén a dokumentum elfogadására         vonatkozó támogató szavazatát leadja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

5./ Napirend: Tájékoztató energia-megtakarítási intézkedési terv és jelentés készítésének kötelezettségéről.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: március 31-ig energia-megtakarítási intézkedési tervet kell készíteni a közintézményekre vonatkozóan, ez nálunk a Polgármesteri Hivatal, az Óvoda, a Művelődési Ház és Könyvtár.

A törvény végrehajtási rendeletében megtaláltam, hogy a járási hivataloknak kell létrehozniuk olyan nemzeti energetikus hálózati irodákat, akik szakmai segítséget nyújtanak intézkedési terv elkészítéséhez. A Tiszaújvárosi Járási Hivatal illetékességi területe a Sátoraljaújhelyi Járási Hivatalhoz tartozik, ahol is még nem állt fel az iroda.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

33/2017.(III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Energiamegtakarítási intézkedési terv készítésével kapcsolatos feladatok

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri polgármesterét arra, hogy ha a Sátoraljaújhelyi Járási Hivatalban létrejön a Nemzeti Energetikai Hálózat irodája a 122/2015.(V.26.) Korm. rendelet 7/A.§ (1) bekezdésének megfelelően vegye fel a kapcsolatot az Irodával, kérjen szakmai segítséget az Önkormányzat közfeladat ellátását szolgáló épületeire vonatkozó energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítéséhez, majd erről küldjön jelentést az Iroda számára.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2017.03.31.

 

 

6./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a testület megkapta a véleménykérést iskolai átszervezéshez, némi változást tartalmaz a telephelyek vonatkozásában, telephely beemelésre kerülne a Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola, Alapfokú művészetoktatás-Zeneművészeti ág, új tanszakok lennének: vonós, billentyűs, fafúvós, rézfúvós, zeneismereti tanszak. Javaslom, hogy támogassuk az iskola által kiküldött határozati javaslatot.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

34/2017.(III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért és támogatja a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezését az alábbiak szerint:

- zeneművészeti ág-új tanszak: vonós tanszakkal történő bővítése,

- nemzetiségi nevelés-oktatás törlése,

- telephely beemelése (Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola): Alapfokú művészetoktatás - Zeneművészeti ág (új tanszak: vonós, billentyűs, fafúvós, rézfúvós, zeneismeret tanszak) beemelése.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

b./

dr. Boros István címzetes főjegyző: kaptunk egy tájékoztatást a jelzőrendszeres házi segítséggondozással kapcsolatban a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központtól, ami arról szól, hogy rajtuk kívülálló technikai okok miatt átmenetileg szünetel a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, illetve nem olyan formában tud továbbüzemelni, amit a jogszabály előír. A gondozó részéről egy nem fogadott hívás nem lenne továbbítható a Humánszolgáltató Központnak, holott ez a lényege. Mivel ez így nem jogszabály szerinti működés, az állami támogatást sem lehet lehívni, de ha az önkormányzat így is vállalja – állami támogatás nélkül – és az ötszörösét kifizeti annak, amit eddig fizetett, akkor tovább tudnák működtetni, ezzel a csökkentett műszaki tartalommal. Ilyen formában addig, amíg a jogszabályi feltételeknek megfelelő működést a Humánszolgáltató Központ nem tudja biztosítani, nem javaslom a segélyhívó rendszer működtetését Sajószögeden.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

35/2017.(III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendszer helyreállításáig nem kívánja igénybe venni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

c./

dr. Boros István címzetes főjegyző: kaptunk egy tájékoztatást a Kincstártól. Ilyenkor már tárgyalni szoktuk a zárszámadást, és annak megfelelően módosítani a tavalyi költségvetést, ez most elmarad, nem a mi hibánkból. A KGR-K11 informatikai rendszer nem működik, a hiba elhárításán folyamatosan dolgoznak az informatikusok. Az ASP átállás rendkívül nehézkes és nagy feladat, ez okozza az eddig jól működő KGR-K11 informatikai rendszer akadozását is.

 

 

d./

dr. Boros István címzetes főjegyző: Taktaharkányból kaptunk meghívót egy foglalkoztatási paktum nevezetű pályázatban való részvételi felhívásra. A 6 OEVK-hoz tartozó települések megbízása nélkül pályázott a Rákóczi Programiroda és nyert is foglalkoztatási paktumhoz 504 000 000 Ft-ot, ami arra használható, hogy felmérve a települések helyzetét olyan hiányszakmákban indítsanak képzéseket, ami a szakképzetlen, eddig közmunkában foglalkoztatott kisebbségnek előrelépést jelentene a munka világába.

Polgármester úrral egyeztetve azt javaslom, hogy ebben ne vegyünk részt, mert nem hiszem, hogy érintettek vagyunk ezek között az önkormányzatok között.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

36/2017.(III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Foglalkoztatási paktumhoz csatlakozás

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván részt venni a Rákóczi Programiroda közreműködésével szervezett foglalkoztatási paktumban.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

e./

dr. Gulyás Mihály polgármester: Bartal János, a Tó Büfé új tulajdonosa szeretné fejleszteni a vállalkozását villanyhálózattal, ehhez tulajdonosnak kell lennie. Ezt úgy tudom elképzelni, hogy hasonló feltételekkel értékesítjük a szóban forgó területrészt, mint a Lángossütő esetében is, ha földmérésügyileg ez kivitelezhető, illetve közúton megközelíthető a terület.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: javaslom, hogy olyan szándéknyilatkozatot fogalmazzon meg a testület, mint ahogy Lángossütő esetében is tettünk, a földmérési költségek a tulajdonost terhelik, ha geodéziai szempontból kivitelezhető és megosztható, önálló ingatlan kialakítható, akkor a képviselő-testület kinyilvánítja szándékát, hogy értékesíti ezt a telket, akkor javasoljuk, hogy 1 000 000 Ft+Áfa vételáron értékesítse.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

37/2017.(III.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Bartal János (Sajószöged, Kossuth út 1/A.) kérelme a Tó Büfé üzemeltetéséhez szükséges terület megvásárlására

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szándéknyilatkozatot fogad el, miszerint ha a változási vázrajz nem akadályozza meg a szomszédos ingatlanokra történő bejutást és az így kialakított telek nem akadályozza a gyalogos és közúti forgalmat, hajlandó eladni a 734/32 hrsz-ú ingatlanából annyi területet, amennyi a Tó Büfé üzemeltetéséhez szükséges. A képviselő-testület a vételárat 1 000 000 Ft + ÁFA határozza meg.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

f./

Vona Tamás alpolgármester: a tóparton, a lángossütő mögötti vállalkozás épülete mögött, kerítésen kívül bontási törmeléklerakás van.

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                dr. Boros István sk.        

    polgármester                                                  címzetes főjegyző

        9