Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor, Okváth Dezsőné, Vanyó István települési képviselők

Az ülésről igazoltan távol maradt: Orliczki Frigyesné és Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Meghívottként jelen van: Berecz Róbert ügyvezető Községüzemeltetési Kft., dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

35/2013.(VI.11.) Tárgy: dr. Gulyás Mihály polgármester Felügyelő Bizottsági tagsága

36/2013.(VI.11.) Tárgy: Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. traktorvásárlása

37/2013.(VI.11.) Tárgy: A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programja jóváhagyása

38/2013.(VI.11.) Tárgy: A 30/2013.(V.30.) képviselő-testületi határozat módosítása

39/2013.(VI.11.) Tárgy: A 31/2013.(V.30.) képviselő-testületi határozat módosítása

40/2013.(VI.11.) Tárgy: Sajószöged településrendezési eszközök módosításának egyszerűsített eljárásban történő lefolytatása

41/2013.(VI.11.) Tárgy: Sajószöged Művelődési Ház „közösségi tér kialakítása” pályázat

42/2013.(VI.11.) Tárgy: XIX. Sajószögedi Falunapok megrendezésére pályázat benyújtása

Az ülésen megalkotott rendelet száma, tárgya:

9/2013.(VI.12.) önkormányzati rendelet a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: Sajószöged Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát Módosító Okirat és Sajószöged Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirata egységes szerkezetben a 3. napirendi ponthoz

4. melléklet: határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz

5. melléklet: Sajószöged Község Önkormányzatának 9/2013. (VI.12.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

6. melléklet: határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz

7. melléklet: határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ a/ Javaslat a képviselő-testület hozzájárulására ahhoz, hogy dr. Gulyás Mihály polgármester a Községüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottság tagja legyen

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

b/ Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. traktorvásárlása

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

                 Berecz Róbert ügyvezető Községüzemeltetési Kft.

2./ Javaslat a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programja elfogadására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

3./ Javaslat a Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirata módosításának hatályba lépése módosítására, valamint az intézményt fenntartó mikrotársulást megszüntető 30/2013.(V.30.) sz. határozat módosítására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

4./ Javaslat Sajószöged településrendezési eszközök módosításának egyszerűsített eljárásban történő lefolytatására

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

5./ Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

6./Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend:

a/ Javaslat a képviselő-testület hozzájárulására ahhoz, hogy dr. Gulyás Mihály polgármester a Községüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottság tagja legyen

dr. Boros István címzetes főjegyző: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerint önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő gazdasági társaságoknál kötelező felügyelő bizottság létrehozása. Az Ötv. 33/A.§-a szerint főállású polgármester esetében a képviselő-testület hozzájárulása kell ahhoz, hogy a felügyelő bizottság tagja lehessen a polgármester úr.

Javaslom határozati javaslatnak megfelelő döntés meghozatalát.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

35/2013.(VI.11.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: dr. Gulyás Mihály polgármester Felügyelő Bizottsági tagsága

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33./A § (1a) bekezdés ba) pontjára hivatkozva hozzájárul ahhoz, hogy dr. Gulyás Mihály a Sajószöged Önkormányzata Községüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottsága tagja legyen.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

b/ Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. traktorvásárlása

dr. Gulyás Mihály polgármester: előző üléseken is szó volt arról, hogy a Kft.-nek gépbeszerzésre lesz szüksége. Időközben kiderült, hogy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnak nincs lehetősége felvenni a gazdaságélénkítő hitelt, ezért önerőből kell megoldanunk a gépvásárlást. Több árajánlat érkezett be, el kell döntenünk, hogy milyen teljesítményű gépet vásároljunk.

Berecz Róbert ügyvezető Községüzemeltetési Kft.: közepes méretű gépet szeretnénk, ami alkalmas lenne hótolásra, szárzúzásra, sószórásra, vontatásra. Véleményem szerint egy kevés üzemórás használt gépet vásároljunk a legszükségesebb tartozékokkal.

Kérdések, észrevételek:

Bakos Gábor települési képviselő: mennyi pénzt tudunk gépvásárlásra fordítani?

Vona Tamás alpolgármester: konkretizáljuk az időpontot, hogy mikor akarjuk megvenni a gép többi kiegészítő tartozékait.

dr. Gulyás Mihály polgármester: előtérbe fogjuk helyezni azokat a tartozékokat, amikre most van szükségünk. Megpróbáljuk önerőből finanszírozni, a vásárlásra szánt összeg maximális összegére 10 000 000 forintot javaslok. Így módosulna a kiküldött határozati javaslat:

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete – tulajdonosi jogkörében eljárva - felhatalmazza a Sajószöged Önkormányzata Községüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a polgármesterrel történt egyeztetést követően erőgép vásárlásra maximum 10 000 000 forintot felhasználjon.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

36/2013.(VI.11.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. traktorvásárlása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete – tulajdonosi jogkörében eljárva - felhatalmazza a Sajószöged Önkormányzata Községüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a polgármesterrel történt egyeztetést követően erőgép vásárlásra maximum 10 000 000 forintot felhasználjon.

Felelős: Berecz Róbert ügyvezető Községüzemeltetési Kft.

dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Javaslat a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programja elfogadására

dr. Boros István címzetes főjegyző ismertette az írásban kiküldött anyagot és elmondta, a szakmai program a jogszabályi előírásoknak megfelel, tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak.

A szakmai programot az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

37/2013.(VI.11.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programja jóváhagyása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai

programját elfogadta.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

3./ Napirend: Javaslat a Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirata módosításának hatályba lépése módosítására, valamint az intézményt fenntartó mikrotársulást megszüntető 30/2013.(V.30.) határozat módosítására

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Kincstár ragaszkodik ahhoz, hogy június 30-al kell megszüntetni a társulást és július 1-el kiadni a módosított Alapító Okiratot.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

38/2013.(VI.11.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A 30/2013.(V.30.) képviselő-testületi határozat módosítása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 30/2013.(V.30.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sajószöged Község Önkormányzata „Sajószöged-Sajóörös közoktatási Intézményfenntartó Mikrotársulás”-ból 2013. június 30. napjával kilép.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

39/2013.(VI.11.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A 31/2013.(V.30.) képviselő-testületi határozat módosítása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 31/2013.(V.30.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

a./ A 31/2013.(V.30.) határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép (Sajószöged Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát Módosító Okirat)

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

b./ A 31/2013.(V.30.) határozat 2. melléklete helyébe e határozat 2. melléklete lép (Sajószöged Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirata egységes szerkezetben)

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

4./ Napirend: Javaslat Sajószöged településrendezési eszközök módosításának egyszerűsített eljárásban történő lefolytatására

dr. Boros István címzetes főjegyző:Az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal jelezte, hogy jogszabály módosulása miatt egyszerűsített eljárásban is módosíthatjuk a rendezési tervünket. A partnerségi egyeztetés már megvolt, így jelentősen felgyorsulhatna az eljárás. Javaslom a polgármester úr megbízását az egyszerűsített eljárás lefolytatására.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

40/2013.(VI.11.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged településrendezési eszközök módosításának egyszerűsített eljárásban történő lefolytatása

Sajószöged Község Önkormányzata úgy dönt, hogy a településrendezési eszközök egyszerűsített eljárás keretében történő módosításának lefolytatásával megbízza polgármesterét.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

5./ Napirend: Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

dr. Boros István címzetes főjegyző részletesen ismertette az írásban kiküldött anyagot.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2013. (VI.12.) önkormányzati rendeletét.

6./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a./

dr. Gulyás Mihály polgármester: falumegújításra beadott pályázat maximális pontszámmal első helyen áll, ami azt jelenti, hogy meg fogjuk valósítani az őstermelői piacot, a Római Katolikus templom előtt lévő parkot meg tudjuk építeni és a játszóterünket is fel fogjuk újítani.

Beadás előtt van egy pályázatunk, amely egy fűnyíró és egy komplett gépsor beszerzését tartalmazza.

Szeretnénk a Művelődési Ház mögötti focipályát felújítani és a mellette lévő önkormányzati területen egy közösségi parkot kialakítani.

Van még egy pályázatunk, amelyben a polgárőrség hatékonyabb munkája elősegítése érdekében szeretnénk 8 db kerékpárt vásárolni.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

41/2013. (VI.11.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Művelődési Ház „közösségi tér” kialakítása pályázat

1./ Sajószöged Község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a „670 éves Sajószöged Községért” Alapítvány a „Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák” jogcím keretében támogatási kérelmet nyújtson be 3 és a 734/34 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon „közösségi tér” kialakítására.

2./ Az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a „670 éves Sajószöged Községért” Alapítvány a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén az 1./ pontban megjelölt ingatlanokon a tervezett fejlesztéseket megvalósítsa és az ingatlanokat az üzemeltetési kötelezettség időtartamáig használja. Az önkormányzat vállalja, hogy a fejlesztéssel érintett ingatlanokon az üzemeltetési kötelezettség lejártáig az egységes arculatot meghatározó elemeken nem végez változtatásokat.

3./ Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelem benyújtására kössön megállapodást a „670 éves Sajószöged Községért” Alapítvánnyal.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

b./

dr. Gulyás Mihály polgármester: pályázatot szeretnénk beadni a 2014-es falunapokra. Ehhez kérném a képviselő-testület felhatalmazását, hogy a pályázatot beadhassuk, illetve előkészíthessük.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

42/2013.(VI.11.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: XIX. Sajószögedi Falunapok megrendezésére pályázat benyújtása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2014-ben is megrendezi a Falunapokat. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy ennek érdekében a „közösségi célú fejlesztés” jogcímen LEADER pályázatot nyújtson be a XIX. Sajószögedi Falunapok rendezvény előkészítésére és megvalósítására.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2013. június 17.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                          dr. Boros István sk.

           polgármester                                                 címzetes főjegyző