Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. január 25-én megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Dr. Lukács Fatime, Tóth Béla, Karaffa Gábor települési képviselők.

Távol maradt: Orliczki Frigyes Ferencné, Varga Viktor települési képviselők

 

Meghívottként jelen van: Móriczné Vinnai Beatrix kulturális és pályázatkezelési referens, dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

1/2024. (I.25.) sz. K.T. határozat a Művelődési Ház 2023. évi munkájának beszámolójáról

2/2024. (I.25.) sz. K.T. határozat az adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról

3/2024. (I.25.) sz. K.T. határozat a Képviselő-testület 2024. I. félévi munkatervének elfogadásáról

4/2024. (I.25.) sz. K.T. határozat a polgármester 2024. évi szabadságának ütemezéséről

5/2024. (I.25.) sz. K.T. határozat a sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde nyári zárva tartásáról

6/2024. (I.25.) sz. K.T. határozat a sajószögedi Csicsergő Óvoda nyári zárva tartásáról

7/2024. (I.25.) sz. K.T. határozat a Sajószöged Község szabályozási tervén szereplő szabályozási vonalakról

8/2024. (I.25.) sz. K.T. határozat zártkerti utak elnevezéséről

9/2024. (I.25.) sz. K.T. határozat a 2024-2025 évre vonatkozó beiskolázási körzethatárok

véleményezéséről

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

1/2024. (I.26.) Sajószöged Község településképének védelméről 6/2018 (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jegyzőkönyv mellékletei:

 1. melléklet: határozati javaslat, beszámoló az 1. napirendi ponthoz

 2. melléklet: határozati javaslat, beszámoló a 2. napirendi ponthoz

 3. melléklet: ellenőrzési jelentés a 3. napirendi ponthoz

 4. melléklet: munkaterv a 4. napirendi ponthoz

 5. melléklet: szabadság-ütemterv az 5. napirendi ponthoz

 6. melléklet: határozati javaslatok a 6. napirendi ponthoz

 7. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz

 8. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet, Állami Főépítész véleménye a 8. napirendi ponthoz

 9. melléklet: határozati javaslat a 9. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

Napirend:

 

1./ Beszámoló a Művelődési Ház 2023. évi munkájáról, javaslat az Önkormányzat

2024. évi rendezvénytervére.

Előterjesztő: Móriczné Vinnai Beatrix kulturális és pályázatkezelési referens

dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Beszámoló az adóigazgatási feladatok ellátásáról, a helyi adóbevételek alakulásáról.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

3./ Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalnál végzett közszolgálati ellenőrzésről.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

4./ Javaslat a Képviselő-testület 2024. I. félévi munkatervére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

5./ Javaslat a polgármester 2024. évi szabadságának ütemezésére.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

6./ Javaslat az óvoda és a bölcsőde nyári zárva tartására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

7./Javaslat a Sajószöged Község szabályozási tervén szereplő szabályozási vonalak megtartására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester, dr. Boros István címzetes főjegyző

 

8./ Javaslat a Sajószöged Község településképének védelméről szóló 6/2018 (V.2.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

9./ Indítványok, javalatok, képviselői előterjesztések.

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Beszámoló a Művelődési Ház 2023. évi munkájáról, javaslat az Önkormányzat 2024. évi rendezvénytervére.

Előterjesztő: Móriczné Vinnai Beatrix kulturális és pályázatkezelési referens

dr. Gulyás Mihály polgármester

 

Móriczné Vinnai Beatrix kulturális és pályázatkezelési referens beszámolójában elmondta, hogy 2023-ban az ÁMK szervezésében jöttek létre a rendezvények, melyeket az önkormányzati intézmények dolgozóinak bevonásával bonyolítottak le. A beszámolóban minden rendezvényről részletes leírás olvasható. 2024-ben is szeretnék a már hagyományosnak mondható rendezvényeket megtartani, valamint új rendezvényként a „Nyári szabadtéri esték” megnevezésű eseményt szeretnék megszervezni. Törekednek az eddigieknél is magasabb színvonalú események létrehozásában. Megköszönte a tavalyi rendezvényekhez hozzájáruló segítséget. A 2024. évi rendezvénytervet a beszámoló melléklete tartalmazza.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester megköszönte Móriczné Vinnai Beatrix, valamint az önkormányzati intézmények dolgozóinak egész éves lelkiismeretes munkáját.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

1/2024.(I.25.) határozata

a Művelődési Ház 2023. évi munkájának beszámolójáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház 2023. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja, az Önkormányzat 2024. évi rendezvénytervét jóváhagyja.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

2./Napirend:Beszámoló az adóigazgatási feladatok ellátásáról, a helyi adóbevételek alakulásáról.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy az adóigazgatási feladatokról szóló beszámoló kötelező napirendi pont a testületi ülésen, így a szokásos formában és tartalommal idén is elkészült a 2023 évre vonatkozóan. Az elmúlt években decemberben kapta meg a Képviselő-testület a beszámolót, de most a januári napirendben a teljes 2023 adóévről kaphatnak tájékoztatást. Sajószöged honlapján megtalálható a testületi előterjesztéseknél a beszámoló teljes tartalma. A telekadó kiemelten fontos adóbevételt jelent az önkormányzat számára, melynek összege 462 M forint volt 2023-ban.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2/2024.(I.25.) határozata

az adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

3./ Napirend: Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalnál végzett közszolgálati ellenőrzésről.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Kormányhatározat alapján tartottak a Kormányhivatalok ellenőrzést az ország minden polgármesteri hivatalában. Nálunk az ellenőrzött időszakra vonatkozóan nem találtak hiányosságokat, a polgármester – alpolgármester illetménye, költségtérítése (tiszteletdíja), a szabadság kiadása jogszerűen került megállapításra és a köztisztviselőkre vonatkozó munkáltatói intézkedésekben sem találtak kifogásolni valót.

 

Vona Tamás alpolgármester elmondta, hogy örül, hogy fel lett olvasva az ellenőrzésről szóló összegzés, mert többször történt támadás az önkormányzat ellen különböző fórumokon, hogy milyen juttatásokat állapítanak meg maguknak. Az ellenőrzési jelentést bárki elolvashatja, ugyancsak a Sajószöged Község honlapján a testületi előterjesztéseknél.

 

További kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati ellenőrzésről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

 

4./ Napirend: Javaslat a Képviselő-testület 2024. I. félévi munkatervére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A kiküldött anyagban megtalálható az I. félévre vonatkozó munkaterv, természetesen a közbeszerzés alakulásától függ, hogy rendkívüli testületi ülések megtartására mikor lesz szükség. Fő szabály szerint az ülések továbbra is a hónap utolsó csütörtökén négy órakor kezdődnek.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

3/2024.(I.25.) határozata

a Képviselő-testület 2024. I. félévi munkatervének elfogadásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a2024. I. félévi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

 

 1. Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

 2. Határidő: azonnal

 

5. Napirend: Javaslat a polgármester 2024. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A polgármester mandátuma év közben véget ér, így a tört év miatt időarányosan lett megállapítva a 2024. évi szabadságok száma.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

4/2024.(I.25.) határozata

a polgármester 2024. évi szabadságának ütemezéséről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester szabadság-ütemtervéről szóló tájékoztatást tudomásul vette.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

6. Napirend: Javaslat az óvoda és a bölcsőde nyári zárva tartására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az intézmények egyidőben tervezik a nyári zárva tartást, az eddigi évek gyakorlatának megfelelően a bölcsödében a zárva tartás alatt összevont csoportban fogadják a gyermekeket. Az óvoda nyári zárva tartása alatt a Sajóörösi Hétszínvirág Óvoda fogadja majd a gyermekeket. Természetesen a sajóörösi óvoda zárva tartása alatt a sajószögedi óvoda fogja ellátni az ügyeletet.

 

További kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

5/2024.(I.25.) határozata

a sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde nyári zárva tartásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde

nyári zárva tartás időpontját 2024. június 24 – 2024. július 19. napja között határozza meg.

A Képviselő-testület tájékoztatja a szülőket, hogy a nyári zárva tartás alatt is igényelhetik a bölcsödei ellátást, ha szükséges egy összevont csoportban erről az intézmény gondoskodni fog.

 

Felelős: Árvai Éva bölcsődevezető

Határidő: 2024. február 15.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

6/2024.(I.25.) határozata

a sajószögedi Csicsergő Óvoda nyári zárva tartásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha óvodai intézményegységében a nyári zárva tartás időpontját 2024. június 24 – 2024. július 19.napja között határozza meg.

A Képviselő-testület tájékoztatja a szülőket, hogy a nyári zárva tartás alatt igény esetén a Sajóörösi Óvoda fogadja a sajószögedi gyerekeket.

 

Felelős: Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató

Határidő: 2024. február 15.

 

7. Napirend: Javaslat a Sajószöged Község szabályozási tervén szereplő szabályozási vonalak megtartására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester, dr. Boros István címzetes főjegyző

 

dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy már a részletes előterjesztésben megindokolta, miért is van szükség a szabályozási vonalak 7 évenkénti felülvizsgálatára. Tájékoztatta a Képviselő-testületet a vonalak beazonosíthatóságát illetően.

 

Kérdés, észrevétel nem érkezett.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

7/2024.(I.25.) határozata

a Sajószöged Község szabályozási tervén szereplő szabályozási vonalakról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester tájékoztatását a Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzat mellékletét képező szabályozási terven szereplő szabályozási vonalakról.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a terven szereplő valamennyi szabályozási vonal tekintetében továbbra is fennáll a közérdekű elrendelési indok, ezért a szabályozási vonalakat változatlan formában megtartja, azokon nem változtat.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

8. Napirend: Javaslat a Sajószöged Község településképének védelméről szóló 6/2018 (V.2.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Jogszabály írja elő a módosítás elvégzését. A helyi rendeletekben nem lehet maximálni a reklámhordozók számát. Mai napon érkezett meg az Állami Főépítész véleménye, melyben Sajószöged Község módosító rendeletének jóváhagyása ellen nem emelt kifogást.

 

(Az Állami Főépítész véleménye a jegyzőkönyv melléklete)

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a Sajószöged Község településképének védelméről szóló 6/2018. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2024. (I.26.) önkormányzati rendeletet.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

9. Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a) zárkerti utak elnevezéséről

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az elnevezendő zártkerti utak a gépjavító környékén találhatóak Nagycsécs felé eső területen.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2024.(I.25.) határozata

zártkerti utak elnevezéséről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sajószögedi zártkerti utak elnevezésével kapcsolatban az alábbi döntést hozta:

 

Közterület hrsz.

Közterület neve

1312

Őzugró út

1361

Mókusodu út

1342

Rókavár út

1376

Fagyöngy út

1359

Gyógyfű út

1401/1

Határ út

1401/2

Bogyó út

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére

 

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

b) Iskolai körzethatárok felülvizsgálata

 

dr. Boros István címzetes főjegyző ismertette, hogy a szokásos tankerületi megkeresés érkezett az iskolai körzethatárok felülvizsgálatára vonatkozóan, melyet február 15-ig kell véleményezni a Képviselő-testületnek és tájékoztatni a tankerületet.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a körzethatárok nem változtak.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

9/2024.(I.25.) határozata

a 2024-2025 évre vonatkozó beiskolázási körzethatárok véleményezéséről.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőkövesdi Tankerületi Központ Sajószögedi KÁIAMI-ra vonatkozó felvételi körzettel egyetért.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2024. február 15.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

 

k.m.f.

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző