Sajószöged Önkormányzat

Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-én megtartott üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Okváth Dezsőné alpolgármester, Bakos Gábor, Fenyvesi Rudolfné, Mihalcsik Balázsné, Vona Tamás, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Igazoltan távol maradt: Kovács József, Kovács László, Tóth József települési képviselők.

Meghívottként jelen vannak: Hajdu Ferencné vezető-főtanácsos, Ónosi Jánosné könyvvizsgáló, Tóth Károly ügyvezető igazgató, Soós Józsefné dr. könyvvizsgáló

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának

  elfogadására

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

                 Tóth Károly ügyvezető igazgató

2./ Beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról, javaslat az

  Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

3./ Javaslat a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

  Intézmény Alapító Okiratának módosítására

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

4./ Javaslat a 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv módosítására

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

5./ Javaslat az Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadására

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

- 2 -

1./ Napirend: Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Ónosi Jánosné könyvvizsgáló: Elvégeztem a Községüzemeltetési Kft. 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát. A beszámoló a számviteli törvényben foglaltak és Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készült el és a 2009. december 31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről megbízható és valós képet ad.

Ládi Balázs polgármester: A mérleg szerinti eredmény kiváló. A Községüzemeltetési Kft. fő bevételi forrása az önkormányzati támogatás, melyet a település érdekében használtak fel. Feladatuk volt a 2009. évben is az önkormányzat tulajdonában levő intézmények épületeinek, közterületeinek javítása, karbantartása, felújítása; parkok, terek, közterületek zöld felületeinek gondozása, többszöri fűnyírása, virágosítás; téli időszakban gépi és kézi hóeltakarítás, a beltéri utak csúszásmentesítése; községi temető gondozása. Az idén sem lesz lehetőségünk létszámbővítésre, az elvárásunk továbbra is az, hogy a meglévő állománnyal, a tavalyi érhez hasonló jó színvonalon végezzék a munkájukat.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

18/2010.(IV. 29.) 571. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Községüzemeltetési Kft. 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság (3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 1. Cg,: 05-09-007113) 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról, javaslat az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására

Soós Józsefné dr. könyvvizsgáló: Elvégeztem az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolónak vizsgálatát. Megállapítottam, hogy az egyszerűsített beszámoló az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetét a valóságnak megfelelően mutatja be, a beszámolóban szereplő adatok könyvviteli nyilvántartásokkal alátámasztottak, azokkal egyezőek.

Bakos Gábor: Köszönjük a Hivatal dolgozóinak a példás együttműködést.

- 3 -

Ládi Balázs polgármester ismertette a 2009. évi zárszámadás sarokszámait. A pénzügyi – gazdasági válság ellenére az önkormányzat gazdálkodása stabil volt, az intézmények működése nem került beszélybe. A jogszabályváltozások követése mindennapos odafigyelést igényelt, köszönöm Jegyző úrnak és Hajduné Erzsikének a munkát.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal,

        ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 2009. évi

        zárszámadásáról szóló 8/2010. (IV.29.) sz. rendeletét.

        / a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

3./ Napirend: Javaslat a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítására

dr. Boros István jegyző: Lakossági igény merült fel a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a szintetizátor tanszak indítására. Az AME előzetes állásfoglalását kértük az oktató képzettségével kapcsolatban, nincs kifogásuk A tanszakok bővítése miatt, valamint a tanulói létszám emelése miatt szükséges az Alapító Okirat módosítására.

Vona Tamás: Azt el kell mondanom, hogy azért szintetizátor és nem zongora, mert ennek a hangszernek a beszerzése könnyebb és költségei is elviselhetőbb szülők számára.

Ládi Balázs polgármester: A bővítés által egyre sokszínűbb lesz a intézményünk, mely reméljük vonzani fogja a gyerekeket.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

19/2010. (IV.29.) 596.sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

A Képviselő-testület megtárgyalta a fenntartásában levő alapfokú művészetoktatási intézmény alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslatot és egyhangú 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

  1.         Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölcsey Ferenc         Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási         Intézmény Alapító Okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat)         az alábbiak szerint módosítja:

- 4 -

Az Alapító Okiratban a „Maximális tanulólétszám” alatt szereplő „ – 54 fő” helyébe „70 fő” kerül.

A „Művészeti ágak, tanszakok megnevezése” alatti felsorolás kiegészül a „szintetizátor” tanszakkal.

  1.         A Képviselő-testület az Alapító Okiratot a módosítással         egységes szerkezetben elfogadja.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

4./ Napirend: Javaslat a 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv módosítására

dr. Boros István jegyző: A 2010. február 25.-én elfogadott 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv módosítása vált szükségessé a Tervben szereplő adatok 20%-os változása miatt.

Ismertette a 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv módosítását.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

20/2010.(IV. 29.) 294. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv módosítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az

Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv módosítását egyhangúlag elfogadta.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

5./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadására

dr. Boros István jegyző ismertette az Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervét, ami a már elnyert, illetve a még folyamatban levő pályázatokhoz igazodik.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

- 5 -

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

21/2010.(IV. 29.) 284. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2010. évi közbeszerzési terv

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az

Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervét egyhangúlag elfogadta.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

6./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a)

Ládi Balázs polgármester: A Sajó áradása miatt szükség volt a Tolnai tó szivattyúzásra, melynek költségeire vis maior tartalék jogcímen támogatási igényt tudunk benyújtani az Önkormányzati Minisztériumhoz. Kérem a Képviselő-testületet a pályázat támogatására.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

22/2010.(IV. 29.) 531. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Vis maior pályázat benyújtása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta:

Sajószöged Önkormányzata vis maior tartalék jogcímen támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz az alábbiak szerint:

A káresemény megnevezése: Az Önkormányzat tulajdonában lévő belterületi úton árvízvédelem (3599 Sajószöged, Fenyő út hrsz.: 735/78, és Dália út hrsz.: 735/38). - Előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt szükségessé váló védekezés.

- 6 -

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés          2010. év          %

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)                                   121.860,- Ft                 30         

Biztosító kártérítése                                                   --

Egyéb forrás                                                          --

Vis maior igény                                                  284.340,- Ft                 70

Források összesen                                                    406.200,- Ft         100

- A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 406.200,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.

- A testület, nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett és fentiekben megjelölt vagyonelem (közút) a tulajdonát képezi.

- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.

A testület a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II.26.) számú Költségvetési Rendeletében „általános tartalék” jogcímen biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal        

b)

Okváth Dezsőné: Részt vettem a Közkincs Kerekasztal gyűlésén, melyből megállapítottam, hogy a kistérségben és azon belül Sajószögeden átlagon felüli a kulturális élet.

Ismertette a Közkincs Kerekasztal által a felmért eredményeket.

c)

dr. Boros István jegyző ismertette az Országgyűlési Képviselő választás sajószögedi eredményét.

d)

Ládi Balázs polgármester: Beérkeztek a civil szervezetek támogatási kérelmei, javaslom a tavalyi támogatási összegeket az infláció összegével megemelni.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

- 7 -

23/2010.(IV. 29.) . sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Civil szervezetek támogatása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

civil szervezeteket az alábbiak szerint támogatja:

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

Ládi Balázs polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani Dr. Wirtz Ferenc települési képviselőt, aki hozzájárult a nyílt ülésen történő szavazáshoz.

        A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

        Ládi Balázs        dr. Boros István        Dr. Wirtz Ferenc

        polgármester        jegyző        jegyzőkönyv-hitelesítő