J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott

         üléséről

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor,

Okváth Dezsőné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Igazoltan távol maradt: Orliczki Frigyesné települési képviselő

Meghívottként jelen van: Holló Imre Helyi Választási Bizottság elnöke,

Hajdu Ferencné vezető főtanácsos

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

20/2012.(IV.26.)sz. Tárgy: Sajószöged Község Önkormányzata képviselete

21/2012.(IV.26.)sz. Tárgy: A polgármester illetményének és költségátalányának

  megállapítása

22/2012.(IV.26.)sz. Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló

  könyvvizsgálói jelentés elfogadása

23/2012.(IV.26.)sz. Tárgy: Vona Tamás alpolgármester tiszteletdíja

24/2012.(IV.26.)sz. Tárgy: Bakos Gábor képviselő Szociális és Egészségügyi Bizottság

                         tagjává választása

25/2012.(IV.26.)sz. Tárgy: Sajószöged Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve

26/2012.(IV.26.)sz. Tárgy: 17/2012.(II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása

27 /2012.(IV.26.)sz. Tárgy: Rovásírásos helységnévtábla kihelyezése

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

12/2012.(IV.26.) az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.24.)

                   önkormányzati rendelet módosításáról

13/2012.(IV.26.) a 2011. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

14/2012.(IV.26.) a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

  szóló 11/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

1./ Napirend: Az időközi polgármester választás eredményének ismertetése, a

  polgármester és a megüresedett képviselői mandátumot megszerző

  egyéni listás képviselő eskütétele, megbízólevelek átadása

Holló Imre HVB elnök köszöntötte a megjelenteket és a tévénézőket. Tájékoztatta a képviselő-testületet a 2012. április 22-én tartott időközi polgármester választás jogerős eredményéről. A választáson szavazóként megjelent 980 fő, ez az 1908 fő választópolgár 51%-a. A polgármester 339 szavazattal dr. Gulyás Mihály lett. Polgármesterré választásával képviselői mandátuma megüresedett, helyére a 2010. évi önkormányzati választásokon 284 szavazatot szerzett Bakos Gábor lép.

Rendkívüli esemény nem történt, a választás lebonyolítása és eredménye ellen jogorvoslati kérelem nem érkezett.

- 2 –

Holló Imre, mint a Helyi Választási Bizottság elnöke, felkérte dr. Gulyás Mihályt az eskütételre.

                dr. Gulyás Mihály polgármester Holló Imre HVB elnök előtt

az esküt letette, az erről szóló igazolást és a Megbízólevelet átvette.

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Bakos Gábor képviselőt az eskütételre.

                Bakos Gábor települési képviselő dr. Gulyás Mihály polgármester előtt

                az esküt letette, az erről szóló igazolást és a Megbízólevelet átvette.

/Az eskü szövege és az igazolások másolata a jegyzőkönyvhöz csatolva./

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Az időközi polgármester választás eredményének ismertetése, a polgármester és a megüresedett képviselői mandátumot megszerző egyéni listás képviselő eskütétele, megbízólevelek átadása

  Előterjesztő: Holló Imre HVB elnök

2./ A polgármesteri program ismertetése

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

3./ Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

4./ Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.24.) önkormányzati

  rendelet módosítása

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

5./ Javaslat az önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló rendelet

  megalkotása

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

6./ Tájékoztató a Községüzemeltetési Kft. 2011. évi működéséről

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

7./ Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

  szóló 11/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosítására

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

  dr. Boros István jegyző

8./ Javaslat az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadására

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

9./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

- 3 -

2./ Napirend: A polgármesteri program ismertetése

dr. Gulyás Mihály polgármester: lezárult egy hosszú időszak, Ládi Balázs polgármester úr már nincs köztünk. A kampány tisztességes módon zajlott le. Köszönöm a lakosok bizalmát, mellyel élni fogok és nem visszaélni. Gratulálok a másik három jelöltnek is. Programomat mindenki olvashatta a szórólapokon és halhatta a fórumon, elsődleges cél számomra Sajószöged község fejlődése.

dr. Boros István jegyző tájékoztatta a testületet arról, hogy a polgármester illetményéről a megválasztását követő első ülésen dönteni kell, valamint arról, hogy a polgármester költségátalány megállapítását kérte. Szintén dönteni kell az önkormányzat cégképviseletéről. Ismertette a vonatkozó jogszabályi előírásokat és a határozati javaslatokat.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

20 /2012.(IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Község Önkormányzata képviselete

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete deklarálja, hogy az Önkormányzatot

2012. április 22-től megbízatásának ideje alatt dr. Gulyás Mihály (sz.: Miskolc, 1979.03.02., an.: Farkas Julianna) polgármester képviseli.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal ill. folyamatos

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

21/2012.(IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Gulyás Mihály polgármester

illetményét 2012. április 23-tól bruttó 420.000,-Ft/hó, azaz Négyszázhúszezer forint/hó

összegben állapítja meg.

A költségátalány havi összege 2012. április 23-tól bruttó 126.000,-Ft/hó, azaz

Százhuszonhat-ezer forint/hó.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal ill. folyamatos

- 4 -

3./ Napirend: Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói

  jelentés megtárgyalása

dr. Gulyás Mihály polgármester: a könyvvizsgálói jelentést mindenki megkapta. Az anyag részletes, megfelelően kifejtett. Az önkormányzat vagyona 2,3%-kal csökkent, de ez a szennyvízhálózat amortizációjából ered. A jelentés megállapítja, hogy a 2011. évi beszámoló az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az egyszerűsített mérleg adatai analitikus nyilvántartással, leltárral alátámasztottak.

A jelentést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta.

Vanyó István: a jogszabályok és programok folyamatos változása miatt a hivatal nem tudta hamarabb elkészíteni a beszámolót. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megállapította, hogy a könyvvizsgáló alapos, mindenre kiterjedő munkát végzett. A Bizottság a könyvvizsgálói jelentés elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal a kikötéssel, hogy az Önkormányzat gazdálkodásra vonatkozó szabályzatait hozza szinkronba a jelenleg érvényben lévő jogszabályokkal.

dr. Boros István jegyző: az önkormányzatok nem tudják azonnal végrehajtani a jogszabályi változásokból adódó feladatokat, szeptember 30-ig aktualizáljuk a szabályzatokat.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

22/2012.(IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói

  jelentés elfogadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi

gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentést egyhangúlag elfogadta.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

4./ Napirend: Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.24.)

  önkormányzati rendelet módosítása

dr. Gulyás Mihály polgármester: rendelet-tervezetet mindenki megkapta. A 2011. évi költségvetésről szóló rendeletet módosítani kell, mert a tényszámok eltérnek a tervezettektől. A Pénzügyi Bizottság a tervezetet megtárgyalta.

- 5 -

Vanyó István: a Pénzügyi Bizottság a módosítást egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

                Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag,

                6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta

                az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.24.)

                  önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2012.(IV.26.)

          önkormányzati rendeletét.

/A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

5./ Napirend: Javaslat az önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló

  rendelet megalkotása

dr. Gulyás Mihály polgármester: az írásos előterjesztés is tartalmazza azt, hogy az Önkormányzat a 2011. évi költségvetési évet 415.469 e Ft bevétellel, 413.650 e Ft kiadással és 27.309 e Ft helyesbített pénzmaradvánnyal teljesítette. A pénzmaradvány számításánál a pénzkészletet módosítani kellett a függő, átfutó és kiegyenlítő tételekkel. A mérlegek és kimutatások az államháztartási törvénynek megfelelően lettek összeállítva. 2011. évben az önkormányzat a kötelező feladatait teljesítette, az önként vállalt kötelezettségeinek eleget tett, a működési kiadásokat biztosítani tudta. A bevételek teljesítése 101%-os, a kiadásoké 100%-os. A kiadásokat szakfeladatonkénti bontásban a 14. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtása a tervezettnek megfelelően alakult. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta.

Vanyó István: a Pénzügyi Bizottság a 2011. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Kérdések, hozzászólások:

Vona Tamás: az új táblázatokban külön táblákban van a különböző intézmények gazdálkodása és a végén tisztán látszik, hogy milyen eszközökkel és hogyan gazdálkodtak. Elfogadásra javaslom a rendelet-tervezetet.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag,

                6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta

                a 2011. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló

13/2012.(IV.26.) önkormányzati rendeletét.

/A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

- 6 -

6./ Napirend: Tájékoztató a Községüzemeltetési Kft. 2011. évi működéséről

dr. Boros István jegyző: eredetileg a zárszámadásról kellett volna tárgyalni, de a Községüzemeltetési Kft. könyvelését végző személy felmondott ezért nem tudta a tervezett időben elkészíteni a Kft. a zárszámadását. A zárszámadást május 31-ig kell a NAV-nak és a Cégbíróságnak benyújtani, ezt a határidőt tartanunk kell. Ezért úgy tervezzük, hogy a 2012. május 31-re tervezett testületi ülést előrehoznánk 2012. május 24-re.

Vanyó István: a Pénzügyi Bizottság tudomásul vette ezt a vis maior helyzetet, de a határidőbe bele kell férni.

dr. Gulyás Mihály polgármester tájékoztatta a testületet, hogy összeférhetetlenség miatt a Községüzemeltetési Kft-ben betöltött felügyelő bizottsági tagságáról lemond.

        A Képviselő-testület a lemondást tudomásul vette.

7./ Napirend: Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

  szóló 11/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosítására

dr. Gulyás Mihály polgármester: Vona Tamás úrral ketten láttuk el eddig az alpolgármesteri feladatokat, amikor Ládi Balázs úr már érezte, hogy nem tudja teljes körűen ellátni feladatait. Én nem indítványozom még egy alpolgármester megválasztását. Vona Tamás alpolgármester feladatköre bővülni fog az én volt alpolgármesteri feladataimmal, ezért javaslom a tiszteletdíját a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben meghatározott 4,5 szorzószám és a 38.650,-Ft-os köztisztviselői illetményalap figyelembevételével bruttó 173.925,-Ft/hó összegben megállapítani, ami nettó 101 e Ft.

dr. Boros István jegyző: a tiszteletdíjat összegszerűen kell megállapítani és mivel közérdekű adat, ezért nyílt ülésen tárgyaljuk. Az eddigi tiszteletdíj havi 74 e Ft volt, ami azért lehetett ilyen alacsony, mert a két alpolgármester írásban ezt kérte, tudomásul véve, hogy a költségvetés csak meghatározott összegű tiszteletdíj kifizetését bírja el. Mivel eddig két alpolgármester volt, most pedig egy lesz, ezért ez nem jelent plusz terhet a költségvetésnek.

Vanyó István: a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és miután ez a törvényi előírásoknak megfelel, támogatja és egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Vona Tamás: köszönöm a javaslatot. Nem a pénzért csináljuk, a feladatok végrehajtása pedig azon múlik, hogy a község érdeke hogyan kívánja.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

- 7 -

23/2012.(IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Vona Tamás alpolgármester tiszteletdíja

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Vona Tamás alpolgármester tiszteletdíját

2012. május 01-től 173.925,-Ft/hó összegben határozza meg.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal ill. folyamatos

dr. Gulyás Mihály polgármester: javaslom, hogy a képviselő-testület Bakos Gábor képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának válassza meg, mivel az előző ciklusban ebben a bizottságban már eredményes munkát végzett.

Bakos Gábor a megválasztásával kapcsolatos előterjesztés nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárult.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

24/2012.(IV.26.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Bakos Gábor képviselő Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjává

        választása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Bakos Gábor képviselőt a

Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjává választja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal ill. folyamatos

dr. Boros István jegyző: a polgármester és a képviselők személyében, a bizottság összetételében történt változásokat, valamint azt, hogy két alpolgármester helyett egy lesz, át kell vezetni az SZMSZ-ben is, módosítani kell a rendeletet.

                Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag,

                6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta

                a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

szóló 11/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

szóló 14/2012.(IV.26.) önkormányzati rendeletét.

/A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

- 8 –

8./ Napirend: Javaslat az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadására

dr. Boros István jegyző: jogszabályváltozás miatt március 30-ig kellett volna elfogadni a Közbeszerzési tervet, így most az ismert események miatt határidőt mulasztottunk. Tájékoztatta a testületet, hogy a közbeszerzési értékhatárok nem változtak, egy olyan pályázat van, amely ha nyer, meghaladja a 15 M Ft-ot, ez a Vasút út, Bem út, Tisza út burkolat-felújítása. Ismertette a Közbeszerzési tervet.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

25/2012.(IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Sajószöged

Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét egyhangúlag elfogadta.

/A 2012. évi közbeszerzési terv a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

9./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a.)

dr. Boros István jegyző: a Sajószöged 1311 hrsz-ú, 821 m2 területű ingatlant a képviselő-testület 17/2012.(II.23.) sz határozatával értékesítette, a vevő a 369.450,-Ft vételárat kifizette. Azonban a földhivatal határozata alapján kiderült, hogy térképezési hiba miatt 821 m2 helyett csak 672 m2 az önkormányzat tulajdona. Ezért a vételár 302.400,-Ft, így ennek megfelelően módosítani kell a határozatot.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

26/2012.(IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 17/2012.(II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2012.(II.23.) sz. határozatát

az alábbiak szerint módosítja:

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged, 1311 hrsz-ú 672 m2-es

ingatlant Szakál László Sajószöged, Balassi út 2. sz. alatti lakos részére 450,-Ft/m2,

összesen 302.400,-Ft, azaz Háromszázkétezer-négyszáz forint vételárért értékesíti.

- 9 -

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a befizetett összeg és

a vételár különbözete visszautalásáról.

A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

b.)

Okváth Dezsőné: most folynak a Közösségi Ház szigetelési munkálatai. Kijavítják-e a lépcsőt és van-e rá lehetőség, hogy oda korlátot tegyenek?

/Orliczki Frigyesné megérkezett az ülésre./

dr. Boros István jegyző: a beruházás keretében a műszaki tartalomtól nem lehet eltérni.

Vona Tamás: a lépcső felújítása be van tervezve, de a korlát nincs, ezért amíg ez a beruházás tart, addig nem javaslom, csak utána.

c.)

Orliczki Frigyesné: a kampány során, a fórumokon felmerült lakossági problémákat, kérdéseket tenném fel:

- Külterületen a földterületeknél az utak felszántásra kerültek, mit tegyenek, hová forduljanak, ha nem tudnak eljutni a földjükre? A Tolnai tavon állandó a konfliktus a terület tulajdonosa és a horgászok között, mit lehet tenni?

- Parlagfű megszüntetésére a közigazgatási határon belül a jegyző az illetékes, de a közigazgatási határon kívül, hová kell fordulni?

- Kihez kell fordulni, ha rendezvény céljából ki szeretnék bérelni a Művelődési Házat?

- Civil szervezetek pályázatának tárgyalása esetén az érintetteket meg kellene hívni a bizottsági és a testületi ülésre.

- Hogyan áll a Lucernás dűlő áramellátásának ügye?

- Tájékoztatást kérnek a lakosok arról, hogy valóban lesz-e Tüzép és szigetelő üzem a településen?

- Van-e lehetőség, illetve kihez kell fordulni önkormányzati föld vásárlása ügyében?

- A Víztorony tetején lévő átjátszót működtető telekommunikációs céggel milyen szerződés van kötve, mennyit fizetnek, van-e más szolgáltató is, aki eziránt érdeklődik?

- Van-e döntés azzal kapcsolatban, hogy a Grimmai Dixiland Zenekar felléphet majd Sajószögeden?

- Kinek a kötelessége a kampány során kirakott plakátok eltávolítása?

- Sajószöged elején van egy új építmény, van-e ráhatás arra, hogy hányan jelentkezhetnek be, illetve megfelelő-e az építmény arra, hogy ott lakjanak?

dr. Boros István jegyző:

- Ha valaki nem tudja az ingatlanát megközelíteni, az birtokvédelmét kérhet a jegyzőtől, amennyiben a birtokháborító magatartás 1 évnél nem régebbi. Ha egy évnél régebbi, akkor bírósághoz kell fordulni.

- 10 -

Halászati szolgalmi jog ügyében már van jogerős határozat, mert a tulajdonos a Zabos Géza Horgászegyesület ellen kért birtokvédelmet. A vonatkozó jogszabály úgy rendelkezik, hogy a tóparti ingatlan tulajdonosa köteles a szükséges mértékben tűrni az ott horgászókat. Ez alapján tehát lehet horgászni, de úgy ítéltem meg, hogy a „szükséges mértékbe” az már nem fér bele, hogy ott gépjárművel parkoljanak.

- A Művelődési Ház bérlése ügyében az intézményvezetőt kell keresni, vele kell egyeztetni. A bérleti díj intézményi saját bevétel, mindenkinek ugyanannyi.

- Az SZMSZ-ben meg van határozva, hogy kiket kell meghívni az ülésekre. Ha a polgármester úgy ítéli meg, meghívhatja a civil szervezetek képviselőit is.

- A Lucernás dűlő áramellátása ügyében összejött a szükséges számú igénylő, a szerződést az ÉMÁSZ-nak megküldtük, a munkákat heteken belül megkezdik és még az évben el kell készülnie.

- Egy vállalkozó valóban Tüzépet szeretne nyitni az autómosó melletti területen, ehhez viszont módosítani kell a Rendezési Tervet, mert a gazdasági ipari terület besorolást gazdasági-kereskedelmi, szolgáltató besorolásra kell változtatni. Kezdeményeztük a módosítást, a költségekből az oda települni akaró vállalkozó is részt vállal.

A szigetelő vállalkozás a Vállalkozói Park mögötti magánkézben lévő területen szeretnék kialakítani. Amennyiben az ingatlantulajdonossal megegyezik és a működési engedélyezési eljárás során a szakhatóságok hozzájárulnak, akkor megvalósíthatja a vállalkozást.

- Aki önkormányzati földet szeretne vásárolni, keresse polgármester urat, az értékesítésről a testület dönt. Jelenleg van néhány zártkert, de az önkormányzat forgalomképes ingatlan vagyona nem jelentős.

- A Víztorony tetején lévő átjátszó bérleti díjáról nem régen döntött a testület, pontos összeget fejből nem tudok mondani.

- A választási plakátokat a választás lebonyolítását követő 30 napon belül kell eltávolítania annak, aki kihelyezte, illetve akinek az érdekében kihelyezték.

- A Sajószöged elején épült ingatlanra a Tiszaújvárosi Építéshatóság tájékoztatása alapján az építési engedély megvan, az épület az előírásoknak megfelel. Alkotmányellenes lenne, ha azt szabályoznánk, hogy egy ingatlanba hányan jelentkezhetnek be, ezt már több Alkotmánybírósági határozat megállapította.

dr. Gulyás Mihály polgármester: a külterületen lévő parlagfüvet a földhivatalhoz kell bejelenteni és a Növény és Talajvédelmi Szolgálat jár el az ügyben.

Vona Tamás: a Grimmai Dixiland Zenekar ügyében a legutóbbi ülésen úgy egyeztünk meg, hogy nem mondjuk vissza a meghívást. Javasolni fogom polgármester úrnak, hogy tekintse át a rendezvénytervet, mert külön Big Band Fesztivál megrendezésére nincs lehetőségünk, de ha a Falunap időpontját előrébb hoznánk, akkor annak keretében lehetne egy Big Band délutánt tartani, ahol felléphetne a zenekar. Ez attól is függ, hogyan tudnák összeegyeztetni az időpontot a többi zenekarral.

d.)

Bakos Gábor: testületi ülések előtt lehetne esetleg informális üléseket tartani, ahol a felmerülő kérdéseket megvitatnák a testület tagjai.

dr. Gulyás Mihály polgármester: jó ötlet, de nem valószínű, hogy mindenki részt tudna venni rajta.

- 11 -

e.)

dr. Boros István jegyző tájékoztatta a testületet, hogy Földi István kezdeményezte rovásírásos helységnévtábla kihelyezését. A kihelyezést nem lehet megakadályozni, mert reklámtáblának van besorolva, de a Közútkezelő Igazgatóság kér egy nyilatkozatot arról, hogy a tábla kihelyezését az önkormányzat tudomásul veszi.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

27/2012.(IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Rovásírásos helységnévtábla kihelyezése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Sajószöged határában

a rovásírásos helységnévtábla felállítását tudomásul veszi.

A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester megköszönte részvételt, az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály                                                         dr. Boros István

polgármester                                                                  jegyző