SAJÓSZÖGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

13/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

a módosításokkal egységes szerkezetben

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§-ában, valamint a 5. és 6. §-aiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a helyi adókról a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ A képviselő-testület Sajószöged község illetékességi területén e rendeletével szabályozza a következő helyi adónemeket:

a) építményadó,

b) telekadó,

c) helyi iparűzési adó.


2. Építményadó

2.§ (1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete

(2) Az adó mértéke 200 Ft/m2/év.

3.§1,2 (1) A Htv. 13.§-ában felsoroltakon kívül mentes az adókötelezettség alól a magánszemély tulajdonában álló lakás, ha azt a tulajdonosa lakás céljára életvitelszerűen használja, benne lakik.

 

(2) A lakás életvitelszerű használatának minősül, ha a tulajdonos, illetve több tulajdonos esetén a tulajdonosok legalább egyike az adóbevallást megelőző évben a lakásában legalább hat hónapot eltöltött.

 

(3) Mentes az üdülő és a gazdasági épület alapterületéből 60m2.

 

(4) Amennyiben a Htv. rendelkezései értelmében az adó alanya a vállalkozó, úgy az (1) és (3) bekezdésben megállapított mentesség nem alkalmazható.

 


1Módosította a 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.01.01-től.

2Módosította a 9/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2016.01.01-től.
3. Telekadó

4.§4 (1) Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

(2) Az adó mértéke:

a) I. övezetben 200 Ft/m2

b) II. övezetben 230 Ft/m2

c) III. övezetben 300 Ft/m2.

 

(3) Övezeti besorolások:

a) I. övezetbe tartozik a Vállalkozói Park,

b) II. övezetbe tartozik Sajószöged község belterülete a Vállalkozói Park kivételével

c) III. övezetbe tartozik Sajószöged község külterülete.

 

(4) A telekalakítást követő év

a) első évében az adó 50%-át,

b) második évében az adó 75%-át

kell megfizetni két egyenlő részletben.

 

(5) A (4) bekezdés szerinti kedvezményre nem jogosult a vállalkozó adóalany, ha az adóévben a telken végzett tevékenysége után iparűzési adófizetési kötelezettsége keletkezik.

 

(6) Mentes az adó alól a magánszemély adóalany, ha a telek nem nagyobb 15 000 m2-nél.

 

 

4/A. §.5

4. Helyi iparűzési adó

5.§ (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.

(2)3

5. Záró rendelkezések

6.§ (1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.


dr. Gulyás Mihály dr. Boros István polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2013. november 29.

Sajószöged, 2013. november 29.

dr. Boros István

címzetes főjegyző

 

3 Hatályon kívül helyezte a 15/2020. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatálytalan 2020.12.22-től.

4 Módosította a 9/2022. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023.01.01.-től.

5 Hatályon kívül helyezte a 9/2022. (XI.29.) önkormányzati rendelet 4/A.§-a. Hatálytalan 2023.01.01.-től.