Jegyzőkönyv

 

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

 

Az ülésről távol maradt: Orliczki Frigyesné, Tóth Béla települési képviselők

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

86/2016.(X.27.) Tárgy: Idősügyi Tanács megalakítása

87/2016.(X.27.) Tárgy: A képviselő-testületi Szervezeti és Működési Szabályzat 3. függelékének módosítása

88/2016.(X.27.) Tárgy: Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okirata módosítása

89/2016.(X.27.) Tárgy: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés mellékletét képező ingó vagyonleltár kiegészítése

90/2016.(X.27.) Tárgy: Sajószöged, Bocskai út 15. (hrsz: 338/11) alatti ingatlan beépítési kötelezettségének törlése

91/2016.(X.27.) Tárgy: A 734/32 helyrajziszámú ingatlan használata

92/2016.(X.27.) Tárgy: Görögkatolikus Egyházközség részére támogatás nyújtása

93/2016.(X.27.) Tárgy: Római Katolikus Egyházközség részére támogatás nyújtása

94/2016.(X.27.) Tárgy: Futballpálya öntözőrendszerének karbantartása

 

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztések, határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet és rendelet a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztések, határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

4. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz

5. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Javaslat Idősügyi Tanács létrehozására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Javaslat a Sajószöged építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 10/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet (HÉSZ) módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

3./ Javaslat a Sajószöged Községi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartása és a Sajószögedi ÁMK Alapító Okirata módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

4./ Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés mellékletét képező ingó vagyonleltár kiegészítésére.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./ Napirend: Javaslat Idősügyi Tanács létrehozására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: az írásos anyagot megkapta a testület, amiben látható, hogy milyen céllal szeretnénk az idősügyi tanácsot létrehozni. A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérem a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: a Bizottság nagyon hasznosnak találta ennek a tanácsnak a létrehozását, tekintettel arra, hogy egyre több az idős a községben, a társadalom elidősödik, így egy kézben összefogottan lennének az idősek képviselve, hatékonyabban lehetne az anyagi eszközöket felhasználni.

A Bizottság javasolja a tanács létrehozását.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Tanács önálló költségvetéssel nem rendelkezne. Pályázhatnának támogatásra ugyanúgy, mint más civil szervezetek. A Tanács tagjai a nyugdíjas szervezetek, klubok, szakkörök vezetői, a Szociális és Egészségügyi Bizottság egy delegált tagja, „A 670 éves Sajószöged Községért” Alapítvány kuratóriumának elnöke, valamint a polgármester. A tanács elnökének Szabó Lászlónét javaslom.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

86/2016.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Idősügyi Tanács megalakítása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete létrehozza Sajószöged Község Idősügyi Tanácsát (a továbbiakban: IT).

           

        Az         IT célja: az idős emberek részvételével működő civil         szervezetek (klubok, egyesületek, szakkörök, stb.) és Sajószöged         Községi Önkormányzat együttműködésének elősegítése, az         idős embereket érintő gondok, problémák feltárása és         enyhítése, vélemények és információk cseréje, a kulturális         rendezvényeken való részvétel koordinálása.

 

           

        Az         IT feladata:

        Véleményezi         az idős emberek életkörülményeit érintő rendelet tervezeteket         és konzultációt kezdeményez azok végrehajtásának         tapasztalatairól.

        Részt         vesz a községi rendezvények – kiemelten az Idősek Hete –         program készítésében és lebonyolításában.

        Évente         tájékoztatja a képviselő-testületet a községben élő idősek         életkörülményeiről.

        Véleményezi         a nyugdíjas civil szervezetek támogatási kérelmeit és munkája         során hasznosítja a civil szervezetektől kapott információkat.

 

           

        Az         IT tagjának a képviselő-testület felkéri

        Okváth         Dezsőnét, a Búzavirág Népdalkör vezetőjét,

        Szabó         Lászlónét a Fürge Ujjak Kézimunka klub vezetőjét,

        Nagy         Mihálynét, a Szivárvány Nyugdíjas Klub vezetőjét,

        Albecz         Mihályt, „A         670 éves Sajószöged Községért” Alapítvány kuratóriumának         elnökét,

        Karaffa         Gábort, a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagját,

        dr.         Gulyás Mihály polgármestert

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

2./ Napirend: Javaslat a Sajószöged építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 10/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet (HÉSZ) módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: ez már az utolsó fázis, a hatályba léptető szakasz. Kiküldtem az állami főépítész végső szakmai jóváhagyását, nem emelt kifogást a HÉSZ módosítása ellen, így 15 nap múlva, amikor hatályba lép a rendeletmódosítás, lehetőség lesz az övezeti előírásoknál kisebb méretű telek beépítése is a településen.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta Sajószöged építési szabályzatról és szabályozási tervéről szóló 10/2013.(VIII.30.) számú rendelet módosításáról szóló 14/2016.(XI.08.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

 

3./ Napirend: Javaslat a Sajószöged Község Önkormányzata törzskönyvi nyilvántartása és a Sajószögedi ÁMK Alapító Okirata módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: most olyan COFOG-okat kell visszavennünk a törzskönyvi nyilvántartásba, amit egyszer már töröltettek velünk. Ennek megfelelően módosítjuk a törzskönyvi nyilvántartást és az ÁMK alapító okiratát, a család és gyermekjóléti szolgáltatás mindkét helyen szerepelni fog. Semmi nem változik gyakorlatilag, de könyveléstechnikai szempontból ezeket a módosításokat kell végrehajtani.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

87/2016.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A képviselő-testületi Szervezeti és Működési Szabályzat 3. függelékének módosítása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet 3. függeléke helyébe e határozat melléklete lép.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

87/2016.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete

3. függelék

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelethez

 

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236 Országos közfoglalkoztatási program

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

063010 Vízügy igazgatása

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások”

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

88/2016.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okirata módosítása

 

a./ Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát e határozat 1. melléklete szerint módosítja. Az okirat száma: 3a/2016.

b./ A Képviselő-testület a Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát a módosításokkal egységes szerkezetben e határozat 2. melléklete szerint fogadja el. Az okirat száma: 3b/2016.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

88/2016.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 1. melléklete

 

„Okirat száma: 3a/2016.

Módosító okirat

A Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat a Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2016. június 16. napján kiadott 2b/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2016.(X.27.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:


1. Az alapító okirat 4.4. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

 

kormányzati                         funkciószám

kormányzati                         funkció megnevezése

1

082042

Könyvtári                         állomány gyarapítása, nyilvántartása

2

082043

Könyvtári                         állomány feltárása, megőrzése, védelme

3

082044

Könyvtári                         szolgáltatások

4

082091

Közművelődés-közösségi                         és társadalmi részvétel fejlesztése

5

082092

Közművelődés-hagyományos                         közösségi kulturális értékek gondozása

6

082093

Közművelődés-egész                         életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

7

086020

Helyi,                         térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

8

086090

Egyéb                         szabadidős szolgáltatás

9

091110

Óvodai                         nevelés, ellátás szakmai feladatai

10

091120

Sajátos                         nevelésű igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának                         szakmai feladatai

11

091140

Óvodai                         nevelés, ellátás működtetési feladatai

12

096015

Gyermekétkeztetés                         köznevelési intézményben

13

096025

Munkahelyi                         étkeztetés köznevelési intézményben

14

104042

Család                         és gyermekjóléti szolgáltatások

15

107051

Szociális                         étkeztetés

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Sajószöged, 2016. október 27.

P.H.

dr. Gulyás Mihály polgármester”

 

88/2016.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 2. melléklete

„Okirat száma: 3b/2016.        

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Sajószögedi Általános Művelődési Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

           

        A         költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

           
                    

                A költségvetési szerv                 

                    
                             

                        megnevezése:                         Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és                         Gyermekjóléti Szolgálat

                     
                    

                A költségvetési szerv

                    
                             

                        székhelye: 3599                         Sajószöged, Ady Endre út 37.

                             

                        telephelyei:

                    
           

                        

telephely                         megnevezése

telephely                         címe

1

Művelődési                         Ház és Könyvtár

3599                         Sajószöged, Ady Endre út 2.

2

Család                         és Gyermekjóléti Szolgálat

3599                         Sajószöged, Ady Endre út 12.


           

        A         költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével         összefüggő rendelkezések


           
                    

                A költségvetési                 szerv alapításának dátuma: 2014.08.01.

                    

                A költségvetési                 szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére                 jogosult szerv

                    
                             

                        megnevezése: Sajószöged                         Községi Önkormányzat

                             

                        székhelye: 3599                         Sajószöged, Ady Endre út 71.

                     
                    

                A költségvetési                 szerv jogelőd költségvetési szervének

                    

                

 

megnevezése

székhelye

1

Sajószögedi                                         Napköziotthonos Óvoda

3599                                         Sajószöged, Ady Endre út 37.

2

Művelődési                                         Ház és Könyvtár

3599                                         Sajószöged, Ady Endre út 2.

            
           

        A         költségvetési szerv irányítása, felügyelete

           
                    

                A költségvetési szerv                 irányító szervének

                    
                             

                        megnevezése: Sajószöged                         Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

                             

                        székhelye: 3599                         Sajószöged, Ady Endre út 71.

                     
                    

                A költségvetési szerv                 fenntartójának

                    
                             

                         megnevezése: Sajószöged                         Községi Önkormányzat

                             

                        székhelye: 3599                         Sajószöged, Ady Endre út 71.

                     
            
           

        A         költségvetési szerv tevékenysége

           
                    

                A költségvetési szerv                 közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.                 törvényben meghatározott óvodai nevelés; a muzeális                 intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a                 közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55.§-65.§-ai                 alapján nyilvános községi könyvtári feladatok, valamint a                 76.§ (2) bekezdésében meghatározott helyi közművelődési                 tevékenységek, a szociális igazgatásról és szociális                 ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64.§ (4)                 bekezdése szerinti családsegítés, valamint a gyermekek                 védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi                 XXXI. törvény 39. és 40.§.a szerinti gyermekjóléti                 szolgáltatási feladatok.

                    

                A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási                 szakágazati besorolása:

                    

                

 

szakágazat                                         száma

szakágazat                                         megnevezése

1

851020

Óvodai                                         nevelés

                    

                A költségvetési szerv                 alaptevékenysége: Óvodai nevelés, közművelődési                 tevékenységek, könyvtári tevékenység, máshová nem sorolt                 egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység, család- és                 gyermekjóléti szolgálat.

                    

                A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati                 funkció szerinti megjelölése:

                    

                

 

kormányzati                                         funkciószám

kormányzati                                         funkció megnevezése

1

082042

Könyvtári                                         állomány gyarapítása, nyilvántartása

2

082043

Könyvtári                                         állomány feltárása, megőrzése, védelme

3

082044

Könyvtári                                         szolgáltatások

4

                                        082091

 

Közművelődés-közösségi                                         és társadalmi részvétel fejlesztése

 

5

082092

Közművelődés-hagyományos                                         közösségi kulturális értékek gondozása

6

082093

Közművelődés-egész                                         életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

7

086020

Helyi,                                         térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

8

086090

Egyéb                                         szabadidős szolgáltatás

9

091110

Óvodai                                         nevelés, ellátás szakmai feladatai

10

091120

Sajátos                                         nevelésű igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának                                         szakmai feladatai

11

091140

Óvodai                                         nevelés, ellátás működtetési feladatai

12

096015

Gyermekétkeztetés                                         köznevelési intézményben

13

096025

Munkahelyi                                         étkeztetés köznevelési intézményben

14

104042

Család                                         és gyermekjóléti szolgáltatások

15

107051

Szociális                                         étkeztetés

                    

                A költségvetési szerv                 illetékessége, működési területe: Sajószöged község                 közigazgatási területe

            
           

        A         költségvetési szerv szervezete és működése

           
                    

                A költségvetési szerv                 vezetőjének megbízási rendje: A magasabb vezetői megbízásról                 a nemzeti köznevelésről szóló törvény 67.§-a                 rendelkezéseinek, valamint a pedagógusok előmeneteli                 rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló                 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő                 végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 22.§                 rendelkezéseinek megfelelően kiírt nyilvános pályázat alapján                 a képviselő-testület dönt. A megbízás legfeljebb 5 évre,                 határozott időre szól. A képviselő-testület dönt a                 költségvetési szerv vezetőjének felmentéséről, az egyéb                 munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

                    

                A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek                 jogviszonya:

                    

                

 

foglalkoztatási                                         jogviszony

jogviszonyt                                         szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti                                         jogviszony

A                                         közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.                                         törvény

2

munkaviszony

a                                         Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

            
           

        A         köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

           
                    

                A köznevelési intézmény

                    
                             

                        típusa: többcélú                         intézmény, általános művelődési központ

                             

                        alapfeladatának jogszabály                         szerinti megnevezése: óvodai nevelés; a többi gyermekkel                         együtt nevelhető sajátos igényű gyermekek óvodai nevelése

                             

                        gazdálkodásával                         összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv pénzügyi                         és számviteli feladatait a Sajószögedi Polgármesteri Hivatal                         (3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.) pénzügyi szervezeti                         egysége látja el.

                     
                    

                A feladatellátási                 helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a                 köznevelési intézmény

                    

                

 

feladatellátási                                         hely megnevezése

tagozat                                         megjelölése

maximális                                         gyermek-, tanulólétszám

1

                                        Sajószögedi                                         Általános Művelődési Központ-                                         Család és Gyermekjóléti Szolgálat

 

50

                    

                A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

                    

                

 

ingatlan                                         címe

ingatlan                                         helyrajzi száma

vagyon                                         feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga

az                                         ingatlan funkciója, célja

1

3599                                         Sajószöged, Ady Endre út 37.

369

használati                                         jog

óvoda

2

3599                                         Sajószöged, Ady Endre út 2.

3

használati                                         jog

Művelődési                                         Ház és Könyvtár

            
           

        Záró         rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2016. január 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 29. napján kelt alapító okiratot visszavonom.

 

Kelt: Sajószöged, 2016. október 27.

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Sajószögedi Általános Művelődési Központ 2016. október 27. napján kelt, napjától alkalmazandó 3a/2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

 

Kelt: Miskolc, 2016. év ………………………. hó ………. nap

P.H.

Magyar Államkincstár”

 

 

 

4./ Napirend: Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés mellékletét képező ingó vagyonleltár kiegészítésére.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: nem csak az ingó, hanem az ingatlan vagyonleltárról is szó van. Pályázaton nyertük a kamerarendszert, amit az iskolának átadtunk, illetve a képviselő-testület önerőből megfinanszírozott egy digitális táblát, viszont ezek nem kerültek az iskola, illetve a KLIK leltárjába. Ahhoz hogy ott szerepelni tudjon, szükség van egy határozatra és a számlamásolatokra, így a karbantartási és egyéb felújítási költségek az iskolát, illetve a fenntartót, a KLIK-et fogják terhelni. Önerőből elvégeztük a műanyag nyílászárók cseréjét, ez az ingatlan értékét növeli, tehát az ingatlan vagyonleltárt is kiegészítjük.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

89/2016.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés mellékletét képező ingó vagyonleltár kiegészítése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.; képviseli: Bozsikné Víg Marianna tankerületi igazgató) és Sajószöged Községi Önkormányzat között létrejött Vagyonkezelői Szerződés melléklete szerinti ingó vagyonleltárt kiegészíti az alábbiakkal:

        Smart         SB48077” Interaktív tábla + Smart V30 projektor, bruttó 469 000         HUF

        Kamera         BGold 960H analóg 4 db, hálózati rögzítő 4 csatornás 1 db,         HDD 500 GB 1db, bruttó 219 710 HUF

A képviselő-testület megállapítja, hogy az ingatlan felújításával az Önkormányzat 1 077 595 HUF, azaz Egymillió-hetvenhétezer-ötszázkilencvenöt forint összegű értéknövelő beruházást hajtott végre (műanyag nyílászárók beépítése), ezért ezzel a Vagyonkezelési Szerződés ingatlan vagyonleltárát kiegészíti.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az eszközök számláit és a határozatot küldje meg a tankerület igazgatójának.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

5./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző: Bocskai út 15. 338/11 hrsz-ú ingatlanon, most hogy a hagyatéki eljárás folyik, a tulajdonosok lekérték a tulajdoni lapot most tűnt fel neki, hogy a Tanács által bejegyzett beépítési kötelezettség terheli az ingatlant. Ez csak a jogutód önkormányzat törlési engedélyével kerülhet le róla, semmi akadályát nem látom, mivel a telek beépült már évekkel ezelőtt, a tulajdonosok a földhivatalnak valami miatt nem jelentették, nem kérték a törlési engedélyt, kérem a testületet, hogy a határozati javaslat elfogadásával tegye lehetővé, hogy ez a teher lekerüljön az ingatlanról.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

90/2016.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószöged, Bocskai út 15. (hrsz: 338/11) alatti ingatlan beépítési kötelezettségének törlése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Sajószöged, Bocskai út 15. alatti (338/11 hrsz) telekre Sajószöged Községi Közös Tanács VB javára 33369/1988.10.27. számú határozattal bejegyzett beépítési kötelezettség törléséhez és felkéri polgármesterét, hogy a Járási Földhivatal felé a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

b./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Hizsnyik féle fakocsma tulajdonjogának a rendezése lezáródott. Az önkormányzat területére használati jogot alapítottak, ezért amit eddig ingatlan bérleti díj jogcímen fizettek – 15 000 Ft/hó -, javaslom, hogy területhasználati díjként fizessék tovább. Folyamatban van egy tulajdonosváltás, ez velük le lett egyeztetve. Kérem a testület felhatalmazását, hogy ennek megfelelően kössünk egy szerződést január 01-ei hatállyal az új tulajdonosokkal.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

91/2016.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A 734/32 helyrajziszámú ingatlan használata

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló 734/32 hrsz-ú ingatlan területhasználati díját 15 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2017. január 01.

 

 

c./

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Görögkatolikus Egyházközség 2016 és 2017 évre kérte a támogatást. A 2017-ről még nem tudunk dönteni, 2016-ra 250 000 Ft támogatást kér a kerítés cseréjére és felújítására.

 

Kérdések, észrevételek:

 

Vona Tamás alpolgármester: a végösszeget nézve ez egy lényegesen kisebb hányada a felújításnak, mivel máshonnan is kell anyagi forrást szerezniük, hisz nem fogja fedezni az 1 600 000 Ft-ot a várható támogatás, amennyiben pénzügyi forrásaink lehetővé teszik, javaslom, hogy kapják meg a kért támogatást.

 

Hegyi József települési képviselő: a parókia környezete nagyon le van romolva, az egész község megjelenését fogja javítani, ha ez a kerítés elkészül. Támogatom a kérelmet.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

92/2016.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Görögkatolikus Egyházközség részére támogatás nyújtása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beadott kérelem alapján 250 000 Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint támogatást nyújt a Görögkatolikus Egyházközség részére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

d./

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Római Katolikus Egyházközség kérelmet nyújtott be a rendszeresített pályázati lapon, a kért támogatás 154 010 Ft.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

93/2016.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Római Katolikus Egyházközség részére támogatás nyújtása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beadott kérelem alapján 154 010 Ft, azaz Egyszázötvennégyezer-tíz forint támogatást nyújt a Római Katolikus Egyházközség Egyházközség részére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

e./

dr. Gulyás Mihály polgármester: 4 éve valósult meg a futballpálya öntözőrendszere, 2 évente át kell vizsgálni a teljes rendszert, ez eddig nem történt meg. Kaptunk egy árajánlatot az öntözőrendszer átvizsgálására és felújítására, a másik árajánlat nem érkezett meg az testületi ülésig.

Kérem a testületet, hogy hatalmazzon meg a szerződés megkötésére azzal a céggel, amelyik kedvezőbb árajánlatot ad.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

94/2016.(X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Futballpálya öntözőrendszerének karbantartása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a futballpálya öntözőrendszerének karbantartása vonatkozó szerződés megkötésére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                dr. Boros István sk.

  polgármester                                                  címzetes főjegyző

        14