Sajószöged Község önkormányzata

 képviselő-testületének

9/2016. (V.10.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

 

 

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 444 079 E Ft bevétellel

b) 434 156 E Ft kiadással

c) 9 923 E Ft költségvetési maradvánnyal, amelyből 3 564 E Ft pénzmaradvány

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatokat 1.2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

 

2. § (1) A képviselő-testület a 2015. évi zárszámadását részletezve

a) az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint,

b) az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint,

c) az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1,.6.2, 7.1.,7.2., mellékletekben foglaltak szerint,

d) a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1.,8.2, mellékletekben foglaltak szerint

 hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

 

3.§ A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

 

4.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő tizenötödik napon lép hatályba.

 

 

 

dr. Boros István sk.                                        dr. Gulyás Mihály sk.

címzetes főjegyző                                             polgármester

 

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2016. május 10.

 

Sajószöged, 2016. május 10.

 

 

   dr. Boros István sk.

  címzetes főjegyző

 

        

A melléklet ide kattintva megtekinthető!

2