Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott nyílt üléséről

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Okváth Dezsőné, Vanyó István települési képviselők

Az ülésről igazoltan távol maradt: Bakos Gábor, Orliczki Frigyesné, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző, Móriczné Vinnai Beatrix főtanácsos

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

80/2013.(X.31.) Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója

81/2013.(X.31.) Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

82/2013.(X.31.) Tárgy: Sajószöged Községi Testedző Kör részére „Eszközellátottság” javítása pályázata megvalósításához pénzeszköz átadása

83/2013.(X.31.) Tárgy: Sajószögedi Polgárőr Egyesület részére „Eszközbeszerzés” pályázata megvalósításához pénzeszköz átadása

84/2013.(X.31.) Tárgy: Mikrobusz vásárlásra pályázat benyújtása

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

12/2013. (XI.04.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről.

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés az 1. napirendhez

2. melléklet: előterjesztés; előzetes hatásvizsgálati lap; a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 12/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelet a 2. napirendhez

3. melléklet: tájékoztató a 3. napirendhez

4. melléklet: határozati javaslat a 4. napirendhez

5. melléklet: határozati javaslat a 4. napirendhez

6. melléklet: határozati javaslat a 4. napirendhez

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 4 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

2./ Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

3./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

4./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára

dr. Gulyás Mihály polgármester részletesen ismertette az Önkormányzat 2014. évre kitűzött céljait, feladatait, jövő évre tervezett fejlesztéseket, felújításokat, az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását.

Kérdések, észrevételek:

Vanyó István települési képviselő: a koncepciót jogszerűnek és szakszerűnek találta.

Vona Tamás alpolgármester: a koncepció a hosszútávú célokkal összhangban van, felesleges elemeket nem tartalmaz, elfogadásra javaslom a képviselő-testületnek.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

80/2013.(X.31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi

költségvetési koncepcióját az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

  1. Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

  2. Határidő:         azonnal

Móriczné Vinnai Beatrix főtanácsos elhagyta az ülést.

2./ Napirend: Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

dr. Boros István címzetes főjegyző: a testület megkapta írásban az anyagot. A rendelet-tervezet 1. mellékletében szereplő 26 ingatlantulajdonos köteles évente legalább egyszer igénybe venni a közszolgáltatást a folyékony hulladék elszállítására. A közszolgáltatási díj kéttényezős lesz, alapdíjból és ürítési díjból fog állni. Az alapdíj 2709 Ft/ forduló + ÁFA, ürítési díj 600 Ft/m3 + ÁFA. Az elszállítható legkisebb mennyiség 5m3.

A rendelet 2014. január 1-én lép hatályba, mert a Közszolgáltatási Szerződést is ezzel a nappal tudjuk megkötni és a stabilitási törvény előírja, hogy olyan rendeletet, ami díjfizetési kötelezettséget állapít meg a lakosok részére csak 30 nap után lehet hatályba léptetni.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 12/2013. (XI.04.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyv 2. melléklete.)

3./ Napirend: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

dr. Gulyás Mihály polgármester: A képviselő-testület 2013. január 01-től 2013. október 24-ig 79 határozatot hozott. A határozatok végrehajtására irányuló eljárási cselekmény minden esetben történt, lejárt határidejű, de végre nem hajtott határozat nem volt. A döntéseknek megfelelő intézkedések minden esetben megtörténtek. Visszavont határozat nem volt.

Kettő módosító határozat volt:

- „Sajószöged-Sajóörös közoktatási Intézményfenntartó Mikrotársulás” megszűnéséről szóló 30/2013.(V.30.) határozatát módosította a testület 38/2013.(VI.11.) határozatával.

- A Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirata módosításáról szóló 31/2013.(V.30.). határozatát módosította a testület 39/2013.(VI.11.) határozatával.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

81/2013.(X.31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

4./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

dr. Boros István címzetes főjegyző: nyertes lett a Sajószöged Községi Testedző Kör „Eszközellátottság” javítására és Sajószögedi Polgárőr Egyesület „Eszközbeszerzés”-re benyújtott pályázat. A pályázatok utófinanszírozásosak, ezért az önkormányzatnak kell ideiglenesen átadni a megvalósításhoz szükséges összeget.

a./

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

82/2013.(X.31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Községi Testedző Kör részére „Eszközellátottság” javítása pályázata megvalósításához pénzeszköz átadása

A Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sajószöged Községi Testedző Kör eszközellátottságának javítása címén elnyert utófinanszírozású pályázat megvalósításához a Sajószöged Községi Testedző Kör számára 1.952.066 Ft összeget ad át fűnyíró traktor és tartozékainak megvásárlása céljára, amelyből 1.500.000 Ft ideiglenesen, 452.066 Ft véglegesen átadott pénzeszköz.

A Képviselő-testület az ideiglenesen átadott pénzeszköz visszafizetési határidejét az MVH-val történő elszámolás és az elnyert összeg folyósítását követő nyolc munkanapban jelöli meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

b./

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

83/2013.(X.31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószögedi Polgárőr Egyesület részére „Eszközbeszerzés” pályázata megvalósításához pénzeszköz átadása

A Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sajószögedi Polgárőr Egyesület Eszközbeszerzés címén elnyert utófinanszírozású pályázat megvalósításához az Egyesület számára 1.520.190 Ft összeget ad át, amelyből 1.500.000 Ft ideiglenesen, 20.190 Ft véglegesen átadott pénzeszköz.

A Képviselő-testület az ideiglenesen átadott pénzeszköz visszafizetési határidejét az MVH-val történő elszámolás és az elnyert összeg folyósítását követő nyolc munkanapban jelöli meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

c./

dr. Boros István címzetes főjegyző: személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatás fejlesztése érdekében javaslom, hogy az Önkormányzat pályázzon mikrobusz vásárlásra.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 4 képviselőből, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

84/2013.(X.31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Mikrobusz vásárlásra pályázat benyújtása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés) valamint a gyerekek napközbeni ellátása alapellátási formák fejlesztése érdekében pályázatot nyújt be mikrobusz vásárlásra.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2014. január

d./

dr. Gulyás Mihály polgármester: pályázatot nyújtottunk be köztéri szobor tárgyában, ez a pályázat nem lett nyertes, forráshiány miatt nem fértünk bele. Önerőből is meg lehetne valósítani ezt a szobrot, hogy az 1848-49-es szabadságharc emlékét méltó módon tudjuk megünnepelni. Célszerű lenne a következő Saj(t)óSzögedről számban falu szintű gyűjtést rendezni ebben a témában.

A képviselő-testület a kezdeményezéssel egyetértett.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                          dr. Boros István sk.

           polgármester                                                 címzetes főjegyző