Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 04-én megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István települési képviselők

Az ülésről igazoltan távol maradt: Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

49/2013.(VII.04.) Tárgy: Közszolgáltatási Szerződés felmondása

50/2013.(VII.04.) Tárgy: A KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése megnevezésű pályázat benyújtása

51/2013.(VII.04.) Tárgy: 2013-2014. évi tankönyv- és beiskolázási támogatás

52/2013.(VI.04.) Tárgy: Tanyi Géza és Tanyi Gézáné Tiszaújváros, Kossuth Lajos utca 6. sz. alatti lakosok telekösszevonási kérelme

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés az 1/a. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés az 1/b. napirendi ponthoz

3. melléklet: határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ a/ Javaslat a hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés felmondására

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

  dr. Boros István címzetes főjegyző

b/ Javaslat a KEOP-1.1.1/C/13 – pályázaton való részvételre

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

  dr. Boros István címzetes főjegyző

2./ Javaslat tankönyv- és beiskolázási támogatására

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend:

a/ Javaslat a hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés felmondására

dr. Gulyás Mihály polgármester: 2011. december 27-én kötöttünk az AVE-val szemétszállítási szerződést. A 2012. CLXXXV. törvény előírásai szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezetnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélynek, valamint az OHÜ által kiadott minősítésnek is birtokában kell lennie. Az AVE-nak nincs ilyen engedélye, ezért javaslom, hogy a képviselő-testület mondja fel a velük kötött szerződést.

Kérdések, észrevételek:

Vanyó István települési képviselő: ha felmondjuk a szerződést, január 1-től a másik szerződés rendelkezésünkre fog állni?

dr. Boros István címzetes főjegyző: törvényben meghatározott kötelessége a képviselő-testületnek a szerződés felmondása, mert az AVE nem rendelkezik azokkal az engedélyekkel, amiket jogszabály előír, és csak olyan közszolgáltató kaphat engedélyt, ahol többségi tulajdonos az önkormányzat. A felmondási idő alatt az AVE köteles szolgáltatni, de ha valami ok folytán mégsem szolgáltat, akkor a katasztrófavédelmi törvény szerint közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdethet ki a Kormány, ami azt jelenti, hogy a katasztrófavédelmi hatóságnak kell elszállítania a szemetet.

Konzorciumi ülésen 5 000 000 Ft törzsbetéttel megalakult a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft., ebből 100 000 Ft Sajószöged törzsbetétje. Ez a társaság adta be a KEOP-1.1.1/C/13 megnevezésű pályázatot, amivel a közszolgáltatás ellátásához szükséges eszközöket lehet megszerezni.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

49/2013.(VII.04.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Közszolgáltatási Szerződés felmondása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az AVE Miskolc Kft. (3527 Miskolc, József Attila u. 65.) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 90.§ (4) bekezdésében előírt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel nem rendelkezik, ezért felhatalmazza polgármesterét, hogy a Ht. 90.§ (5) bekezdése szerint Sajószöged Község Önkormányzata és az AVE Miskolc Kft. között levő, Sajószöged község szilárd (kommunális) hulladékának összegyűjtése és ártalmatlanításra történő elszállítására kötött Közszolgáltatási szerződést mondja fel.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

b/ Javaslat a KEOP-1.1.1/C/13 – pályázaton való részvételre

dr. Gulyás Mihály polgármester: ismertette az írásban kiküldött anyagot.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

50/2013.(VII.04.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése megnevezésű pályázat benyújtása

Sajószöged Önkormányzat képviselő testülete” a KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése- megnevezésű- a pályázaton való indulásról döntött a Miskolc Térségi Konzorcium tagönkormányzataként.

Sajószöged Önkormányzat képviselő testülete utólagos jóváhagyást ad Sajószöged Önkormányzat Polgármestere számára a Miskolc Térségi Konzorcium 2013.06.28-én megtartott ülésén megadott ” Felhatalmazás megadása, pályázat előkészítésére és benyújtására, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Gesztor Önkormányzat számára a kiírásra kerülő KEOP-1.1.1/C/13 - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése- megnevezésű- pályázati eljárásban, a pályázati tartalom jóváhagyását követően” Konzorciumi jóváhagyó döntésre.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Javaslat tankönyv- és beiskolázási támogatására

dr. Gulyás Mihály polgármester: a tankönyv- és beiskolázási támogatás viszonylag hosszú idő óta kialakult rendszer nálunk, javaslom, hogy továbbra is adjunk támogatást a kérelmezőknek.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből,6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

51/2013.(VII.04.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2013-2014. évi tankönyv- és beiskolázási támogatás

A képviselő-testület kérelemre tankönyvtámogatást nyújt a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola sajószögedi tanulóinak,

beiskolázási támogatást nyújt a középiskolás sajószögedi diákoknak, valamint felsőfokú intézményben nappali tagozaton tanuló sajószögedi hallgatóknak. A támogatás mértéke:

a./ általános iskolás tanulók részére        tankönyvköltség 80%-a/tanuló

b./ középiskolás tanulók részére        4 000 Ft/tanuló

c./ főiskola-egyetemi hallgatók részére        7 000 Ft/hallgató.

A tankönyvköltség befizetését igazoló csekk bemutatásának határideje: 2013. szeptember 15.

A tanulmány folytatásáról szóló iskolalátogatási igazolások beadási határideje 2013. szeptember 30.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

3./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző: Tanyi Géza és Tanyi Gézáné tiszaújvárosi lakosok rendelkeznek a Szegfű út 30. sz. alatt kettő üdülőingatlannal, amik évek óta egybe vannak kerítve. Most ezt a tényleges állapotot szeretnék az ingatlan-nyilvántartásban rendezni. A probléma az, hogy ezek az ingatlanok annak idején beépítési kötelezettség előírásával kerültek értékesítésre, itt csak az egyik van beépítve, és a földhivatal csak akkor vonja össze az ingatlanokat, ha a képviselő-testület hozzájárul a beépítési kötelezettség eltörléséhez.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

52/2013.(VI.04.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Tanyi Géza és Tanyi Gézáné Tiszaújváros, Kossuth Lajos utca 6. sz. alatti lakosok telekösszevonási kérelme

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 735/60. hrsz-ú területre bejegyzett beépítési kötelezettség törléséhez.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

b./

Vanyó István települési képviselő: a 35-ös főúton a raklap lerakóhely melletti területet sittel töltik fel. Mit tehetnénk ez ellen?

dr. Boros István címzetes főjegyző: a sitt veszélyes hulladéknak is minősülhet. Az ingatlantulajdonos kötelessége a szemét elszállítása, ha ismeretlen a hulladéklerakó személye. Meg fogom nézni a helyszínt és ha szükséges eljárást indítok.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                          dr. Boros István sk.

           polgármester                                                 címzetes főjegyző