Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2023. (X.20.) önkormányzati rendelet

a helyi adókról szóló 13/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §-ában, valamint az 5. és 6. §-aiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése h) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. §

A helyi adókról szóló 13/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (2) Az adó mértéke:

a) I. övezetben 210 Ft/m2

b) II. övezetben 242 Ft/m2

c) III. övezetben 315 Ft/m2.”

 

2. §

 

Ez a rendelet 2024. január 01. napján lép hatályba.

 

Sajószöged, 2023. október 20.

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2023. október 20.

Sajószöged, 2023. október 20.

 

dr. Boros István sk.
címzetes főjegyző