Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 25-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Dr. Lukács Fatime, Orliczki Frigyes Ferencné, Karaffa Gábor, Tóth Béla, települési képviselők.

 

Igazoltan távol: Varga Viktor települési képviselő.

 

Meghívottként jelen van: Berecz Róbert ügyvezető, Boros István címzetes főjegyző.

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

78/2021.(XI.25.) sz. K.T. határozat A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló

önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalásáról

79/2021.(XI.25.) sz. K.T. határozat Az idősek és a megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok egyszeri támogatásáról

80/2021.(XI.25.) sz. K.T. határozat A hat évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek, a hat évesnél idősebb, de óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekek, a nagycsaládosok, valamint a községben élő, tartósan beteg, illetve fogyatékos tanulók támogatásáról

81/2021.(XI.25.) sz. K.T. határozat A sajószögedi újszülöttek támogatásáról

82/2021.(XI.25.) sz. K.T. határozat Sajószöged község településrendezési eszközei módosításának megindításáról

83/2021.(XI.25.) sz. K.T. határozat A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei területrendezési tervvel való összhang megteremtése érdekében területrendezési hatósági eljárás lefolytatásáról a tervezett naperőmű beruházás megvalósítása érdekében

84/2021.(XI.25.) sz. K.T. határozat Sajószöged Község Településterve elkészítésére vonatkozó ajánlat elfogadásáról

85/2021.(XI.25.) sz. K.T. határozat Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. 2021. évi Üzleti Terve módosításáról

86/2021.(XI.25.) sz. K.T. határozat Sajószöged 1015 hrsz. zártkert eladásáról

87/2021.(XI.25.) sz. K.T. határozat a Fürgeújjak kézimunka klub támogatásáról

88/2021.(XI.25.) sz. K.T. határozat Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde zárva tartásáról

89/2021.(XI.25.) sz. K.T. határozat ASajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tetőszerkezetének javításáról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

 1. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

 2. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

 3. melléklet: határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

 4. melléklet: határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz

 5. melléklet: határozati javaslat a 5. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

Napirend:

1./ Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására (első olvasatra).

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

2./ Javaslat

 1. az idősek, megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok egyszeri támogatására

 2. a 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és nagycsaládosok, valamint a községben élő, tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek támogatására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

3./ Javaslat a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

4./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. kiegészítő támogatására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Berecz Róbert ügyvezető

 

5./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról szóló önkormányzati rendelet

módosítására (első olvasatra).

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Több vállalkozó jelezte, hogy a sajószögedi lakóhelyükön székhellyel rendelkező gazdasági társaságuk részére is kiszámlázták az éves szemétszállítási díjat, függetlenül attól, hogy a vállalkozás nem termel hulladékot és szerződése, kukaedényzete nincs. A hatályos önkormányzati rendelet szerint a közszolgáltató „rendelkezésre áll”, a közszolgáltatást felajánlja. A gazdálkodó szervezetek kötelesek a hulladékot elkülönítetten gyűjteni a közszolgáltató pedig jogosult vélelmezni (Ör. 6.§ (7) bekezdése), hogy az ingatlanon folytat gazdasági tevékenységet. Annyit még tudni kell, hogy 2017-ben a miskolci önkormányzat készített egy „minta-rendeletet” a Miskolc Térségi Hulladékgazdálkodási Konzorcium önkormányzatainak, hogy a tagok egységes szabályozással rendelkezzenek. Arra van lehetőség, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően mentességet kedvezményeket beépítsünk a rendeletbe, de most, hogy átnéztem a rendeletet jogszabály szerkesztési, kodifikációs és gépelési hibákat is találtam, így nem lehet a Loclex rendszerbe migrálni a rendeletet, ezért kértem, hogy most „első olvasatban” tárgyalja a képviselő-testület.

 

Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő: Egyetértek az előterjesztéssel, a kéményseprős lehúzáshoz hasonlít a közszolgáltató eljárása, ott is kötelezték a vállalkozókat a szolgáltatás igénybevételére, ha a székhelyük megegyezett a lakcímükkel.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

78/2021.(XI.25.) határozata

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalásáról

 

A Képviselő-testület első olvasatban megtárgyalta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 17/2017. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést, azzal egyetért és felkéri a jegyzőt, hogy az Ör.-t módosítással egységes szerkezetben terjessze a Képviselő-testület elé a soron következő ülésen.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: 2021. december 16.

 

2./Napirend: Javaslat

 1. az idősek, megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok egyszeri támogatására

 2. a 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és nagycsaládosok, valamint a községben élő, tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek támogatására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a határozati javaslatokat, majd felkérte a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.

 

Dr. Lukács Fatime Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Bizottság tárgyalta a napirendet mindkét javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

79/2021.(XI.25.) határozata

Az idősek és a megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok egyszeri támogatásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésének szociális előirányzata terhére

 1. a sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő, 2021. évben 60. életévüket betöltött nők és férfiak részére jövedelmüktől függetlenül, egységesen 5.000,-Ft/fő, azaz ötezer forint/fő egyszeri pénzbeli támogatást nyújt,

 2. a fenti korhatárt be nem töltött sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő rokkantsági ellátásban, rokkantsági járadékban, valamint rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülők részére jövedelmüktől függetlenül egységesen 5.000,-Ft/fő egyszeri támogatást biztosít. Amennyiben az ellátás 2021. évben lett megállapítva, illetve felülvizsgálva, az erről szóló igazolást 2021. december 23-ig a Polgármesteri Hivatalban be kell mutatni.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

80/2021.(XI.25.) határozata

A hat évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek, a hat évesnél idősebb, de óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekek, a nagycsaládosok, valamint a községben élő, tartósan beteg, illetve fogyatékos tanulók támogatásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésének szociális előirányzata terhére

 1. a sajószögedi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő, 2021. évben hatodik életévüket betöltő vagy fiatalabb gyermekek, a hat évesnél idősebb, de óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekek részére, a család jövedelmétől függetlenül, egységesen egyszeri 5.000,-Ft/fő támogatást nyújt;

 2. a Képviselő-testület a sajószögedi lakóhellyel rendelkező, négy vagy több gyermeket nevelő, illetve nevelt családok 6-18 év közötti életkorú gyermekei részére, a család jövedelmétől függetlenül egyszeri 5.000,-Ft/fő támogatást nyújt;

 3. a Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Éltes Mátyás Általános Iskolában tanuló, valamint középiskolában tanuló, sajószögedi lakóhellyel rendelkező tartósan beteg, illetve fogyatékos tanulók részére a család jövedelmétől függetlenül egyszeri 5.000,-Ft/fő támogatást biztosít.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Az elfogadott, hagyományos támogatások mellett javaslom, hogy 2022-től az újszülöttek törvényes képviselői is kapjanak természetbeni juttatásként egy „baba csomagot” 30.000 Ft értékben.

 

Dr. Lukács Fatime Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

81/2021.(XI.25.) határozata

a sajószögedi újszülöttek támogatásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésének szociális előirányzata terhére

 1. A Sajószögeden lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 2022. január 01 – december 31. között született gyermekek törvényes képviselői számára bruttó 30.000 Ft értékű természetbeni támogatást (a továbbiakban: babacsomag) nyújt.

 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy – a védőnő bevonásával – gondoskodjon a babacsomag összeállításáról és a jogosultak részére történő eljuttatásáról, legkésőbb az újszülött hat hónapos koráig.

 3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítésénél jelen döntéshez kapcsolódó kiadásokat vegye figyelembe.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: 2022. január 01.; illetve folyamatos

 

3./Napirend: Javaslat a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó döntések meghozatalára

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A három határozati javaslat egymással összefüggő, két önálló ügy. Az egyik a napelempark építésével kapcsolatos, a termőföldeket már kisajátították, de a mezőgazdasági övezeti besorolást is meg kell változtatni a településrendezési eszközök módosításával. A másik „ügy” apropója a Településterv elkészítésével kapcsolatos. Az utóbbi ügyben a Képviselő-testület elrendelte a Településterv elkészítésének megkezdését, két tervezési ajánlat érkezett:

 1. Frontinvest Kft.: 3.000.000 Ft + ÁFA

 2. Műépítész Kft.: 8.680.000 Ft + ÁFA

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozatokat hozta.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

82/2021.(XI.25.) határozata

Sajószöged község településrendezési eszközei módosításának megindításáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.18.) Korm. rendelet 16.§ alapján, Sajószöged község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének (a továbbiakban: településrendezési eszközök) módosításával az előterjesztésben elhangzottak szerint egyetért, elkészítéséhez hozzájárul.

A képviselő-testület kijelenti, hogy Sajószöged község közigazgatási területén megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító naperőművek elhelyezéséhez szükséges a hatályos településrendezési eszközök és a tervezett fejlesztés összhangjának megteremtése. A fejlesztést a Kormány megújuló energia projektek megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 184/2020.(V.6.) Korm. rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

83/2021.(XI.25.) határozata

A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei területrendezési tervvel való összhang megteremtése érdekében területrendezési hatósági eljárás lefolytatásáról a tervezett naperőmű beruházás megvalósítása érdekében

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2021. (VIII. 26.) számú határozatával összhangban, a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei területrendezési tervvel való összhang megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli a területrendezési hatósági eljárásokrólszóló 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet szerinti területrendezési hatósági eljárás lefolytatását az állami főépítészi hatáskörben eljáró Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatalnál.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét a településrendelkezési eszközök módosításáról szóló Megbízási Szerződés aláírására.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

84/2021.(XI.25.) határozata

Sajószöged Község Településterve elkészítésére vonatkozó ajánlat elfogadásáról

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.17.) Korm. rendelt követelményei szerint elkészítendő, Sajószöged községi településtervre vonatkozó tervezési ajánlatot elfogadja, az alábbiak szerint:

Ajánlattevő: Frontinvest Kft. (1114 Budapest, Szugló utca 32.; Képviseli: Makrai Fruzsina ügyvezető) Tervezési díj: 3.000.000 Ft + ÁFA, azaz Hárommilló forint + 27 % ÁFA.

Tervezési időigény: 24 hónap, a Településterv hatályba lépése: 2023. december 15.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Településterv készítésére vonatkozó szerződés aláírására.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

4./Napirend: Javaslat a Községüzemeltetési Kft. kiegészítő támogatására

 

Berecz Róbert ügyvezető: Részletes tájékoztatást adott az üzleti terv módosítása ügyében.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

85/2021.(XI.25.) határozata

Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. 2021. évi Üzleti Terve módosításáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdésében szereplő „általános tartalék” terhére Sajószöged Községi Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. 2021. évre tervezett támogatását (Üzleti Terv 5. pont) bruttó 980.000 forinttal megnöveli. Az összeg az UPRIGHT emelőkosaras utánfutó karbantartására és a villamosbiztonsági hiányosságok megszüntetésére fordítható, az előterjesztésnek megfelelően.

Felkérem a pénzügyi csoportot, hogy az 980.000 forint plusz támogatást soron kívül utalja Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. számlájára.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Berecz Róbert ügyvezető

Határidő: azonnal

 

5./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Nem egyszerű egy termőföldnek minösülő önkormányzati

zártkertet eladni. Az árról és a vevőről már döntött a Képviselő-testület, de a szerződés készítése

során aggályok merültek fel a földforgalmi törvényben biztosított elővásárlási joggal kapcsolatban. Örley ügyvéd asszonnyal és a B.A. Z. Megyei Földhivatallal is egyeztettem, a helyzet a következő: az ingatlant rekreációs megszerzésre ki kell jelölni – csak akkor lehet eladni önkormányzati tulajdonú, 1 hektárnál kisebb termőföldet – ebben az esetben nincs elővásárlási jogosultság, kifüggesztés, rájelentkezés, stb.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

86/2021.(XI.25.) határozata

Sajószöged 1015 hrsz. zártkert eladásáról

 

 1. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló Sajószöged zártkert 1015 hrszú, 983 m2 térmértékű, 2.39 AK tiszta jövedelmű, gyümölcsös és egyéb épület 2 db megnevezésű ingatlant rekreációs célú megszerzésre kijelöli. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az ingatlan forgalomképes, a Törzsvagyon részét nem képezi.

 2. A Képviselő-testülete az 1. pontban körülírt ingatlant eladja Szabó Zsolt sz: Szabó Zsolt (sz.:Miskolc,1982.10.23., a.n.: Nagy Mária, személyazonosító igazolvány száma: 075289 HE, szem.sz.: 1-821023-1989, adóazonosító jele: 8422981254) 3580 Tiszaújváros, Örösi út 48. ½ sz. alatti lakosnak. Az ingatlan vételára 150.000 Ft azaz százötvenezer forint. A vételárat a Vevő az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg fizeti meg készpénzben az Eladónak.

 

A képviselő-testület a tárgyi ügyben hozott 77/2021.(X.28.) határozatát hatályon kívül helyezi.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2021. december 1.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az előző évhez hasonlóan a Fürgeújjak kézimunka klub már nem tartsa meg a karácsonyi vacsorát, hanem ajándékcsomagokat vásárolnak a klub tagjainak. Javaslom támogassuk a kérelmet.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

87/2021.(XI.25.) határozata

a Fürgeújjak kézimunka klub támogatásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 70.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Fürgeújjak kézimunka klub részére karácsonyi ajándékcsomag vásárlásához.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az intézményvezető tájékoztatása szerint a Bölcsőde december 22-től 2022. január 03-ig zárva lenne. Ebben az időszakban az óvoda-konyha sem üzemel.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

88/2021.(XI.25.) határozata

Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde zárva tartásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában lévő Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde zárva tartását 2021. december 22- 2022. január 03-ig engedélyezi.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A tornaterem padlózat cseréjére a Tankerület sikeresen pályázott, így az erre vonatkozó szándéknyilatkozatunk okafogyottá vált. Így lehetőség van a tetőszerkezet kijavítására, ami szintén sürgős, égető probléma, mert az épület évek óta beázik.

 

Vona Tamás alpolgármester: Támogatom a javaslatot.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

89/2021.(XI.25.) határozata

ASajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tetőszerkezetének javításáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tetőszerkezetének javítását a határozat mellékletét képező árajánlat ismeretében 998.000 Ft + ÁFA összeg erejéig vállalja.

A Képviselő-testület az Iskola tornaterme felújítása kapcsán tett szándéknyilatkozatról szóló 67/2021. (IX.23.) határozatát hatályon kívül helyezi.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző