Sajószöged         Községi Önkormányzat

        Képviselő-testülete

        

3599         Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon:         49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:         

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 02-án megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

 

Az ülésről igazoltan távol maradt: Orliczki Frigyesné települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

92/2017.(XI.02.) Tárgy: Bodnár Balázsné 3599 Sajószöged, Vasút út 6. (hrsz: 493) alatti ingatlanán beépítési kötelezettség törlése

93/2017.(XI.02.) Tárgy: Óvoda működése

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

15/2017.(XI.07.) önkormányzati rendelet a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet, rendelet az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: kérelem, árajánlatok a 2. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Javaslat a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./ Napirend: Javaslat a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: szeptember 29-én hirdették ki a módosító törvényt, október 1-ei hatállyal meg kellett volna alkotnia a rendeletet az önkormányzatoknak, de ilyen szoros határidőt senki nem tud tartani. Javaslom, hogy a kiküldött formában fogadja el a képviselő-testület a rendelet-tervezetet, ami csak addig lesz hatályban, amíg a településképi rendelet decemberben elfogadásra nem kerül, mert abba beépül majd.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló 15/2017.(XI.07.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

 

2./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző: beépítési kötelezettség törlésére vonatkozó kérelem érkezett a Sajószöged, Vasút út 6. alatti ingatlan tulajdonosától. Már régi a beépítési kötelezettség, de a kérelmező egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy ezt teljesítse, egyébként pedig értékesíteni akarja, de ezt csak akkor lehet, hogy ha törlési engedélyt ad a testület. Javaslom, hogy járuljon hozzá a képviselő-testület, hogy törlésre kerüljön ez a kötelezettség.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

92/2017.(XI.02.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Bodnár Balázsné 3599 Sajószöged, Vasút út 6. (hrsz: 493) alatti ingatlanán beépítési kötelezettség törlése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Sajószöged, Vasút út 6. alatti (493 hrsz) telekre bejegyzett beépítési kötelezettség törléséhez és felkéri polgármesterét, hogy a Járási Földhivatal felé a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

b./

dr. Boros István címzetes főjegyző: tájékoztatom a testületet, hogy 10 000 000 Ft felbontásra került az OTP tőkegarantált értékpapírok közül.

 

A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.

 

 

c./

dr. Gulyás Mihály polgármester: testületi ülés előtt kiosztottunk egy hozzánk érkezett megkeresést, amiben a maradék két telkünket szeretné megvenni egy házaspár a Hétforrás úton. Tettek egy ajánlatot, vitassuk meg, hogy elfogadható-e. Tisztázni kell, hogy mindkét telekre építkezni akarnak, vagy csak az egyikre. Ha két telket vesz meg, valamennyit engedhetünk az árból.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a két szélső telket eladtuk 2 000 000 Ft+Áfa áron, az bruttó 2 540 000 Ft. Javaslom a testületnek, hogy ugyanezen az áron adjuk el.

 

Vona Tamás alpolgármester: ha egy házaspár megvesz két telket, nem hiszem, hogy oda két házat akar építeni. Gondolom, hogy a két telket megveszik, egyesítik, és arra építenek egy házat. Ha egy nagyobb telket szeretnének venni, akkor ennek ki kell fizetni az árát. Ha két telket akarnak venni, hogy legyen egy nagy portájuk és azon legyen egy ház, akkor én nem javaslom, hogy engedjük el az áfát.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: én azt javaslom, hogy legyen ez az ár 4 500 000 Ft bruttóban, de fizessék ki a két telket. A halasztott fizetésnek sem vagyok ellene, de ne egy év, hanem félév legyen a fizetési határidő, illetve tudomásul kell venni, hogy ha épületet akar építeni, akkor csak az egyik telekre teheti azt.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: az úgy nem működik, hogy két telekre egy összegben határozzuk meg a vételárat. Ha két külön szerződés van, és az egyiket kifizeti, akkor kezdheti az építkezést arra, a másikat fizetheti részletben az önkormányzat tulajdonjog-fenntartása mellett. Konkrétan telkenként javaslom a vételárat meghatározni.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy döntött, hogy az ingatlan eladásról szóló döntést elnapolja és felkéri a polgármestert, egyeztessen a vevővel a telkenkénti vételár-ajánlatról.

 

 

d./

dr. Gulyás Mihály polgármester: a hét folyamán kapott a testület 2 árajánlatot. Az óvoda elhelyezését az átmeneti időszakra biztosítani kell addig, ameddig a felújítás megtörténik. A Közösségi ház felújítására vonatkozóan kértem két árajánlatot, a teljes műszaki tartalom benne van a mindkét árajánlatban. Az egyik 12 535 623 Ft+Áfa, bruttó 15 920 241 Ft, a másik pedig 14 469 061 Ft+Áfa, ami bruttó 18 375 707 Ft. Tételenként, munkanemenként ki van szedve, hogy milyen átalakítást kell eszközölni az épületen, hogy az használatba vehető legyen erre az időszakra. 230 m2-nyi területet kell alkalmassá tenni arra, hogy ebben a három csoportszoba átmenetileg helyet kaphasson. Szeretném, ha a testület megtekintené az épületet a jövő héten.

Javaslom a kedvezőbb árajánlat elfogadását.

Ha lezajlott az átmeneti időszak és visszaköltözik az óvoda a felújított épületbe, akkor az épületnek lehetne a további hasznosítása egy bölcsőde, hogy ha nem nyerünk pályázatot.

Viszont ha pályázatot nyernénk és teljesen új bölcsődét építhetnénk, akkor is el kell gondolkoznunk azon, hogy ha erre az épületre ennyi pénzt ráköltünk, akkor hasznosítsuk valamilyen módon.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

93/2017.(XI.02.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Óvoda működése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Közösségi Ház (3599 Sajószöged, Ady Endre út 14.) ideiglenes óvodává történő átalakítására vonatkozó árajánlatok közül a PERACTO Kft. (3587 Tiszapalkonya, Árpád u. 1.) bruttó 15 920 241 forintos ajánlatát fogadja el.

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közösségi Ház bérlőinek (Homoki Elemér; Tóth Gyula) az átalakítási munkák kezdetének hatályával felmondjon.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.        

    polgármester                                                  címzetes főjegyző

        4