Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 31-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Dr. Lukács Fatime, Tóth Béla, Karaffa Gábor, Varga Viktor települési képviselők.

 

Igazoltan távol: Orliczki Frigyes Ferencné

 

Meghívottként jelen van: Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

22/2022. (III.31.) sz. K.T. határozat az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervéről

23/2022. (III.31.) sz. K.T. határozat Sajószöged Község 2022. évi rendezvénytervéről

24/2022. (III.31.) sz. K.T. határozat az Ukrajnából menekülő háborús menekültek megsegítéséről

25/2022. (III.31.) sz. K.T. határozat az Önkormányzat KSZR rendszerhez történő csatlakozási szándékáról

26/2022. (III.31.) sz. K.T. határozat a „Sajószögedi Iskola energetikai korszerűsítése” tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról

27/2022. (III.31.) sz. K.T. határozat a Tisza-Party Food Kft. részére fizetett étkeztetési díj emeléséről

 

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

  1. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

  2. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat 2. napirendi ponthoz

  3. melléklet: határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

  4. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

Napirend:

1./ Javaslat a 2022. évi Közbeszerzési Terv elfogadására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

2./ Javaslat Sajószöged Község 2022. évi rendezvénytervére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Javaslat a „Híd Kárpátaljáért” programhoz történő csatlakozásra.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

4./ Javaslat a „Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez” történő csatlakozás előkészítésére.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Javaslat a 2022. évi Közbeszerzési Terv elfogadására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Előre láthatóan az idei évben az önkormányzatnak közbeszerzésköteles beszerzése nem lesz.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

22/2022.(III.31.) határozata

az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervéről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

(A melléklet a jegyzőkönyv melléklete)

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

2./ Napirend: Javaslat Sajószöged Község 2022. évi rendezvénytervére

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A COVID miatti korlátozások megszűntével bízom benne, hogy minden betervezett rendezvényt megtudunk tartani.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

23/2022.(III.31.) határozata

Sajószöged Község 2022. évi rendezvénytervéről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési ház és Könyvtár 2022. évi rendezvénytervét a határozat melléklete szerint elfogadta.

 

(A melléklet a jegyzőkönyv melléklete)

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

3./Napirend: Javaslat a „Híd Kárpátaljáért” programhoz történő csatlakozásra.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Először is szeretném megköszönni a sajószögedi lakosoknak az adományokat, amiket már el is eljuttatunk szerencsi gyűjtőközpontba. Indítványozni szeretném, hogy csatlakozzunk a „Híd Kárpátaljáért” segélyakcióhoz és 200.000 Ft támogatást javaslok elfogadni.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

24/2022.(III.31.) határozata

az Ukrajnából menekülő háborús menekültek megsegítéséről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a háborús menekültek megsegítése céljából csatlakozik a Kormány által indított „Híd Kárpátaljáért” segélyakcióhoz és 200.000 Ft azaz kettőszázezer forint támogatást utal a szervezet 11711711-22222222 számú bankszámlájára.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

4./Napirend: Javaslat a „Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez” történő csatlakozás előkészítésére.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az előterjesztésben részletesen kifejtettem, hogy milyen előnyökkel jár a KSZR-hez történő csatlakozás. Eddig önként vállalt feladatként működtettük a nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő intézményt, mert ez csak az 5.000 fő feletti településeknek kötelező. Az átállás a jövő év elejétől valósulhat meg.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

25/2022.(III.31.) határozata

az Önkormányzat KSZR rendszerhez történő csatlakozási szándékáról

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez és felhatalmazza a polgármesterét, hogy kezdeményezze az EMMI-nél a Könyvtár 2023. január 01. hatályával történő törlését a nyilvános könyvtárak jegyzékéből, illetve tegye meg a csatlakozáshoz szükséges intézkedéseket.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2022. október 10.

 

5./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 

a)

dr. Gulyás Mihály polgármester: A vállalkozó határidő hosszabbítást kér az Iskola energetikai korszerűsítés kapcsán, javaslom a kiküldött határozati javaslatban foglaltakat elfogadni.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

26/2022.(III.31.) határozata

a „Sajószögedi Iskola energetikai korszerűsítése” tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Sajószögedi Iskola energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként 2021. június 18-án a PERACTO Ingatlanfejlesztő Kft.-vel (3587 Tiszapalkonya, Árpád út 1.; képviseli: Elek Attila) kötött Vállalkozási Szerződés 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

4.3. A teljesítési véghatáridő 2022. május 19. napja. A teljesítés a sikeres hiba- és hiánymentes műszaki átadás – átvétellel teljesül.”

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

b)

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az iskolai étkeztetést végző Kft. jelezte, hogy az infláció és az élelmiszerárak emelkedése miatt egyre nehezebb tartani azt a színvonalat, amit már megszoktak az ellátottak. A térítési díjat nem emelheti a képviselő-testület, de a vállalkozó rezsidíjának emelésével tudjuk kompenzálni a vállalkozót.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

27/2022.(III.31.) határozata

a Tisza-Party Food Kft. részére fizetett étkeztetési díj emeléséről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. április 01. napjától a Tisza-Party Food Kft. részére fizetett étkeztetési díj meghatározásánál a határozat melléklete szerinti díjakat veszi figyelembe.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

a 27/2022. (III.31.) határozat melléklete

Ssz

Étkezési forma

Nyersanyag

Rezsi

Összesen

1

Napközi (3x)

490,00 Ft

283,00 Ft

773,00 Ft

2

Tízórai+ebéd (2x)

455,00 Ft

258,00 Ft

713,00 Ft

3

Ebéd (1x)

420,00 Ft

239,00 Ft

659,00 Ft

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

 

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző