Sajószöged         Községi Önkormányzat

        Képviselő-testülete

        

        3599         Sajószöged, Ady Endre út 71.

        Telefon:         49/540-743, Fax: 49/540-744

        E-mail:         

 

 

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15-én megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla települési képviselők

Az ülésről távol maradt: Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

Meghívottként jelen van: Berecz Róbert ügyvezető, dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

102/2016.(XII.15.) Tárgy: NHSZ Miskolc Kft. és a Miskolc Térségi Konzorcium peren kívüli egyezsége

103/2016.(XII.15.) Tárgy: Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás jóváhagyása

105/2016.(XII.15.) Tárgy: Berecz Róbert, a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. ügyvezetője jutalmazása

106/2016.(XII.15.) Tárgy: Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terve

107/2016.(XII.15.) Tárgy: Helyi adók beszedésének értékelése

108/2016.(XII.15.) Tárgy: A 98/2016.(XI.24.) képviselő-testületi határozat mellékleteinek módosítása

109/2016.(XII.15.) Tárgy: Polgármesteri illetmény megállapítása

110/2016.(XII.15.) Tárgy: Tisza Party Food Kft.-vel közétkeztetési szerződés meghosszabbítása

111/2016.(XII.15.) Tárgy: Sajószöged 734/32/A hrsz-ú ingatlant érintő elővásárlási jog gyakorlása

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

4. melléklet: előterjesztés a 4. napirendi ponthoz

5. melléklet: határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz

6. melléklet: határozati javaslatok a 6. napirendi ponthoz

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Javaslat hulladékgazdálkodási társulási megállapodás jóváhagyására és kapcsolódó döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

   dr. Boros István címzetes főjegyző

 

2./ Beszámoló a Községüzemeltetési Kft. 2016. évi munkájáról, javaslat a Kft. ügyvezetője jutalmazására.

Előterjesztő: Berecz Róbert ügyvezető

dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Javaslat az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervére.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

4./ Beszámoló az adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./ Javaslat a 98/2016.(XI.24.) képviselő-testületi határozat mellékleteinek módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./ Napirend: Javaslat hulladékgazdálkodási társulási megállapodás jóváhagyására és kapcsolódó döntések meghozatalára.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: ahogy a kiküldött határozati javaslat és az írásos anyag is tartalmazza két részből áll a döntés, első lépésben jogszabály kötelezi arra a Konzorciumot, hogy jogi személyiséggel rendelkező társulássá alakuljon át, ez azt jelenti, hogy az eddigi Konzorciumi megállapodás helyett egy Társulási megállapodás kerül elfogadásra, amelynek tartalma lényegében ugyanaz. A vagyon továbbra is az önkormányzatok osztatlan közös tulajdonában marad. Ez egy olyan jogi aktus, amit a tagönkormányzatok kénytelenek meglépni ahhoz, hogy törzskönyvi nyilvántartásba kerüljön a Társulás, és a jövőben jogszerűen tudjon működni.

A döntés 2. része az AVE Kft.-vel - most már NSZH Kft. - folyamatban lévő per lezárása. Ez a felperes cég volt a szolgáltatója az önkormányzatnak, amikor alakult egy - a mostani szolgáltatást végző - nonprofit Kft., a MiReHuKöz, és fel kellett mondaniuk a szerződést az önkormányzatoknak az AVE-val. A Kft. bírósághoz fordult, kérte a felmondás jogellenességének megállapítását és 1,8 Mrd forint kártérítést követelt. A bíróság a per során közbenső ítéletben kimondta, hogy jogszerű volt a felmondása az önkormányzatoknak, tehát kártérítést nem követelhet az AVE, de a 200 Millió forint koncessziós díj időarányos része – kamatokkal együtt – visszajár, ezt Miskolc, mint gesztor önkormányzat utalni fogja nekik.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből,6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

102/2016.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: NHSZ Miskolc Kft. és a Miskolc Térségi Konzorcium peren kívüli egyezsége

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Miskolc Térségi Konzorcium és az NHSZ Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. (székhely: 3527 Miskolc, József Attila u. 65., képviseli: Szűcs István és dr. Schieszl Ferenc ügyvezetők) között létrejött peren kívüli egyezségi megállapodást az írásos előterjesztéssel megegyező tartalommal jóváhagyja.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből,6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

103/2016.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás jóváhagyása

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulási Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Beszámoló a Községüzemeltetési Kft. 2016. évi munkájáról, javaslat a Kft. ügyvezetője jutalmazására.

Berecz Róbert ügyvezető részletesen beszámolt a község, illetve a Kft. területén elvégzett munkákról, ezután ismertette a 2017. évre tervezett munkálatokat, az alapfeladatokon kívül többek között a telephely fejlesztése van betervezve.

Kérdések, észrevételek:

Vona Tamás alpolgármester: a cég nem csak üzemelteti, hanem inkább gazdája a településnek. A településen a virágosítás, parkosítás példaértékű. Gratulálok, és köszönjük a munkát.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből,6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

104/2016.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Községüzemeltetési Kft. működése

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községüzemeltetési Kft. működéséről szóló tájékoztatót elfogadta.

 

           

        Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

           

        Határidő:         azonnal

 

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a határozati javaslatot.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

105/2016.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Berecz Róbert, a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. ügyvezetője jutalmazása

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. egyszemélyi alapítója és tulajdonosa Berecz Róbert ügyvezetőt a 2016. évi kimagasló, színvonalas munkateljesítménye elismeréseként kéthavi munkabérének megfelelő bruttó 640 000 Ft jutalomban részesíti.

A képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a Kft. négy munkavállalóját részesítse nettó 50 000 forintnak megfelelő természetbeni juttatásban. Az Önkormányzat az ehhez szükséges összeget a Kft. számlájára utalja.

           

 

        Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester; Berecz Róbert ügyvezető

           

        Határidő:         2016. december 31.

 

Berecz Róbert ügyvezető elhagyta az ülést.

3./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervére.

dr. Boros István címzetes főjegyző: december 31-ig jóvá kell hagyni a képviselő-testületnek a következő évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet, ami a számviteli rend és a bizonylati fegyelem ellenőrzésére vonatkozik az önkormányzatnál. Az önkormányzat nem foglalkoztat belső ellenőrt, ezért külsős cég bevonásával fogja ezt elvégeztetni, ugyanazzal a Kft.-vel, akik már évek óta végzik. Az előterjesztés tartalmazza a kockázatelemzést és mindazokat a mellékleteket, amit a belső ellenőrzésnek a jogszabály szerint tartalmaznia kell. 8 munkanapot ölel majd fel az ellenőrzés.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből,6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

106/2016.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terve

A Képviselő-testület Sajószöged Községi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: 2017. december 31.

4./ Napirend: Beszámoló az adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról.

dr. Boros István címzetes főjegyző: az adóbevételek az előző évhez képest csökkenést mutatnak, ez az iparűzési adónál érhető tetten. Tavaly olyan magas volt az adóerőképességünk, hogy elvonás volt a költségvetés javára. Most csökkeni fog ez a szám is, viszont ezt megpróbáljuk kompenzálni a telekadó III. övezetben történő emelésével, ami a lakosságot nem érinti.

3 940 000 Ft értékben engedélyeztem adóelőleg csökkentést. Ha az adózó valószínűsíti, hogy az árbevétele sokkal kevesebb lesz, akkor ezt a kedvezményt lehet alkalmazni.

Tartalmazza még a beszámoló a felszámolás, végelszámolás alatti cégeket, ezeknek az össztartozása 3 765 000 Ft, ez nagy valószínűséggel nem fog befolyni.

Amire látunk esélyt, behajtható tartozás 17 000 000 Ft, időközben is befolyt már 2 000 000 Ft, folyamatosan csökken ez az összeg.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

107/2016.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Helyi adók beszedésének értékelése

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adók beszedésének értékeléséről szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

5./ Napirend: Javaslat a 98/2016.(XI.24.) képviselő-testületi határozat mellékleteinek módosítására.

dr. Boros István címzetes főjegyző: az ÁMK alapító okiratának módosításáról szól a határozat. A Kincstár által tartott tájékoztatón kihangsúlyozták, hogy a konyhát telephelyként fel kell venni az alapító okiratba. Most kiderült, hogy telephelyként mégsem kell felvenni, de alaptevékenységként igen. Tehát nemcsak a nevelési oktatás és a gyermekjóléti szolgáltatás, hanem a konyha, ezen belül pedig a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés is alaptevékenységként szerepel. Az elnevezés marad a konyhával kiegészítve.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

108/2016.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A 98/2016.(XI.24.) képviselő-testületi határozat mellékleteinek módosítása

a./ A Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát módosító 98/2016.(XI.24.) képviselő-testületi határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép. Az okirat száma: 4a/2016.

b./ A Képviselő-testület a Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha alapító okiratát egységes szerkezetben elfogadó 98/2016.(XI.24.) képviselő-testületi határozat 2. melléklete helyébe e határozat 2. melléklete lép. Az okirat száma: 4b/2016.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

108/2016.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 1. melléklete

 

„Okirat száma: 4a/2016.

Módosító okirat

A Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat a Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2016. október 27. napján kiadott 3b/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2016.(XI.24.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1.1.1. pontjában a „Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat” helyébe a „Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha” lép.

2. Az alapító okirat 4.1. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21.§-a szerinti gyermekétkeztetés. A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 62.§-a szerinti étkeztetés.”


3. Az alapító okirat 4.3. pontja az alábbiakkal egészül ki:


„Gyermekétkeztetés és munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben. Szociális étkeztetés.”

4. Az alapító okirat 6.2. pont alatti táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

1

                        „Sajószögedi                         Általános Művelődési Központ-                         Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha”

 

50

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Sajószöged, 2016. november 24.

P.H.

dr. Gulyás Mihály polgármester”

 

 

108/2016.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 2. melléklete

 

„Okirat száma: 4b/2016.        

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha alapító okiratát a következők szerint adom ki:

           

        A         költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

           
                    

                A költségvetési szerv                 

                    
                             

                        megnevezése:                         Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és                         Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha

                     
                    

                A költségvetési szerv

                    
                             

                        székhelye: 3599                         Sajószöged, Ady Endre út 37.

                             

                        telephelyei:

                    
           

                        

telephely                         megnevezése

telephely                         címe

1

Művelődési                         Ház és Könyvtár

3599                         Sajószöged, Ady Endre út 2.

2

Család                         és Gyermekjóléti Szolgálat

3599                         Sajószöged, Ady Endre út 12.

3

Konyha

3599                         Sajószöged, Ady Endre út 37.


           

        A         költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével         összefüggő rendelkezések


           
                    

                A költségvetési                 szerv alapításának dátuma: 2014.08.01.

                    

                A költségvetési                 szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére                 jogosult szerv

                    
                             

                        megnevezése: Sajószöged                         Községi Önkormányzat

                             

                        székhelye: 3599                         Sajószöged, Ady Endre út 71.

                     
                    

                A költségvetési                 szerv jogelőd költségvetési szervének

                    

                

 

megnevezése

székhelye

1

Sajószögedi                                         Napköziotthonos Óvoda

3599                                         Sajószöged, Ady Endre út 37.

2

Művelődési                                         Ház és Könyvtár

3599                                         Sajószöged, Ady Endre út 2.

            
           

        A         költségvetési szerv irányítása, felügyelete

           
                    

                A költségvetési szerv                 irányító szervének

                    
                             

                        megnevezése: Sajószöged                         Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

                             

                        székhelye: 3599                         Sajószöged, Ady Endre út 71.

                     
                    

                A költségvetési szerv                 fenntartójának

                    
                             

                         megnevezése: Sajószöged                         Községi Önkormányzat

                             

                        székhelye: 3599                         Sajószöged, Ady Endre út 71.

                     
            
           

        A         költségvetési szerv tevékenysége

       

 

                    

                A költségvetési szerv                 közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.                 törvényben meghatározott óvodai nevelés; a muzeális                 intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a                 közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55.§-65.§-ai                 alapján nyilvános községi könyvtári feladatok, valamint a                 76.§ (2) bekezdésében meghatározott helyi közművelődési                 tevékenységek, a szociális igazgatásról és szociális                 ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64.§ (4)                 bekezdése szerinti családsegítés, valamint a gyermekek                 védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi                 XXXI. törvény 39. és 40.§.a szerinti gyermekjóléti                 szolgáltatási feladatok. A                 gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló                 1997. évi XXXI. törvény 21.§-a szerinti gyermekétkeztetés. A                 szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló                 1993. évi III. törvény 62.§-a szerinti étkeztetés.

                    

                A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási                 szakágazati besorolása:

                    

                

 

szakágazat                                         száma

szakágazat                                         megnevezése

1

851020

Óvodai                                         nevelés

                    

                A költségvetési szerv                 alaptevékenysége: Óvodai nevelés, közművelődési                 tevékenységek, könyvtári tevékenység, máshová nem sorolt                 egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység, család- és                 gyermekjóléti szolgálat.                 Gyermekétkeztetés és munkahelyi étkeztetés köznevelési                 intézményben. Szociális étkeztetés.

                    

                A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati                 funkció szerinti megjelölése:

                    

                

 

kormányzati                                         funkciószám

kormányzati                                         funkció megnevezése

1

082042

Könyvtári                                         állomány gyarapítása, nyilvántartása

2

082043

Könyvtári                                         állomány feltárása, megőrzése, védelme

3

082044

Könyvtári                                         szolgáltatások

4

                                        082091

 

Közművelődés-közösségi                                         és társadalmi részvétel fejlesztése

 

5

082092

Közművelődés-hagyományos                                         közösségi kulturális értékek gondozása

6

082093

Közművelődés-egész                                         életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

7

086020

Helyi,                                         térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

8

086090

Egyéb                                         szabadidős szolgáltatás

9

091110

Óvodai                                         nevelés, ellátás szakmai feladatai

10

091120

Sajátos                                         nevelésű igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának                                         szakmai feladatai

11

091140

Óvodai                                         nevelés, ellátás működtetési feladatai

12

096015

Gyermekétkeztetés                                         köznevelési intézményben

13

096025

Munkahelyi                                         étkeztetés köznevelési intézményben

14

104042

Család                                         és gyermekjóléti szolgáltatások

15

107051

Szociális                                         étkeztetés

                    

                A költségvetési szerv                 illetékessége, működési területe: Sajószöged község                 közigazgatási területe

            
           

        A         költségvetési szerv szervezete és működése

           
                    

                A költségvetési szerv                 vezetőjének megbízási rendje: A magasabb vezetői megbízásról                 a nemzeti köznevelésről szóló törvény 67.§-a                 rendelkezéseinek, valamint a pedagógusok előmeneteli                 rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló                 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő                 végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 22.§                 rendelkezéseinek megfelelően kiírt nyilvános pályázat alapján                 a képviselő-testület dönt. A megbízás legfeljebb 5 évre,                 határozott időre szól. A képviselő-testület dönt a                 költségvetési szerv vezetőjének felmentéséről, az egyéb                 munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

                    

                A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek                 jogviszonya:

                    

                

 

foglalkoztatási                                         jogviszony

jogviszonyt                                         szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti                                         jogviszony

A                                         közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.                                         törvény

2

munkaviszony

a                                         Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

            
           

        A         köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

           
                    

                A köznevelési intézmény

                    
                             

                        típusa: többcélú                         intézmény, általános művelődési központ

                             

                        alapfeladatának jogszabály                         szerinti megnevezése: óvodai nevelés; a többi gyermekkel                         együtt nevelhető sajátos igényű gyermekek óvodai nevelése

                             

                        gazdálkodásával                         összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv pénzügyi                         és számviteli feladatait a Sajószögedi Polgármesteri Hivatal                         (3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.) pénzügyi szervezeti                         egysége látja el.

                     
                    

                A feladatellátási                 helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a                 köznevelési intézmény

                    

                

 

feladatellátási                                         hely megnevezése

tagozat                                         megjelölése

maximális                                         gyermek-, tanulólétszám

1

                                        Sajószögedi                                         Általános Művelődési Központ-Család                                         és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha

 

50

                    

                A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

                    

                

 

ingatlan                                         címe

ingatlan                                         helyrajzi száma

vagyon                                         feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga

az                                         ingatlan funkciója, célja

1

3599                                         Sajószöged, Ady Endre út 37.

369

használati                                         jog

óvoda

2

3599                                         Sajószöged, Ady Endre út 2.

3

használati                                         jog

Művelődési                                         Ház és Könyvtár

            
           

        Záró         rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2016. január 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 29. napján kelt alapító okiratot visszavonom.

 

Kelt: Sajószöged, 2016. október 27.

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Sajószögedi Általános Művelődési Központ 2016. október 27. napján kelt, napjától alkalmazandó 3a/2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

 

Kelt: Miskolc, 2016. év ………………………. hó ………. nap

P.H.

Magyar Államkincstár”

 

 

6./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző: kiosztottunk egy határozati javaslatot a polgármesteri illetmény megállapítására. Az országgyűlés 2/3-os többséggel módosította az Mötv.-ét, ez alapján kell meghozni a döntést a képviselő-testületnek. A módosítás lényege, hogy a polgármesterek javadalmazása eddig a helyettes államtitkár illetményéhez volt kötve, most pedig az államtitkáréhoz lesz. A polgármester illetménye 2017. január 01-től bruttó 548 400 forint, azaz nettó 363 000 Ft lehet.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

109/2016.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Polgármesteri illetmény megállapítása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Gulyás Mihály polgármester illetményét 2017. január 01. napjától bruttó 548 400 forintban, azaz Ötszáznegyvennyolcezer-négyszáz Ft/hó összegben állapítja meg. A polgármester költségtérítése az Mötv. 71.§ (6) bekezdése alapján 82 260 Ft/hó.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2017. január 01.

 

 

b./

dr. Boros István címzetes főjegyző: december 31-én lejár a az iskolai étkeztetést végző TiszaParty Food Kft. szerződése, amit minden évben 1 évvel szoktunk hosszabbítani, változást nem javaslok és semmi nem indokolja, ezért javaslom újabb 1 évvel meghosszabbítani a gyermekétkeztetésre vonatkozó szerződést.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

110/2016.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Tisza Party Food Kft.-vel közétkeztetési szerződés meghosszabbítása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tisza Party Food Kft. (3599 Sajószöged, Petőfi út 13.) a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak és dolgozóinak közétkeztetésére vonatkozó szerződését 2017. december 31-ig meghosszabbítja.

 

           

        Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

           

        Határidő:         azonnal

 

 

c./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a tóparti fakocsma szerződését készítő ügyvéd hiánypótlásra kapott egy felszólítást a földhivataltól, ami arra vonatkozik, hogy az önkormányzatnak - mivel ő terület tulajdonosa – elővásárlási joga van a fakocsmára. Az ügyvéd elfelejtette ezt az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó felhívást megtenni az önkormányzat felé, amit most pótolni kell.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből,6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

111/2016.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószöged 734/32/A hrsz-ú ingatlant érintő elővásárlási jog gyakorlása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 734/32/A hrsz-ú egyéb épület büfé megnevezésű, 89 m2 nagyságú belterületi ingatlan tekintetében elővásárlási jogával nem kíván élni.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                dr. Boros István sk.

      polgármester                                                  címzetes főjegyző

        13