Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 29-énmegtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Biri László, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Karaffa Gábor települési képviselők

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

77/2018. (XI.29.) Tárgy: A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet tárgyalása.

78/2018. (XI.29.) Tárgy: A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

79/2018. (XI.29.)Tárgy: Idősek, megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok egyszeri támogatása

80/2018. (XI.29.) Tárgy: A 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek, a nagycsaládosok, valamint a községben élő, tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek támogatása

81/2018. (XI.29.) Tárgy: A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő sajószöged településkártyával történő kedvezményes igénybevétele.

82/2018. (XI.29.) Tárgy: Sajószöged településkártyára vonatkozó önkormányzati kedvezmény

83/2018. (XI.29.) Tárgy: Tisza – Filoxis Kft. Otthoni Betegellátó és Szolgáltató Kft. támogatása.

84/2018. (XI.29.) Tárgy: Bábai út 1422/2 hrsz. zártkert házszámmal való ellátása

85/2018. (XI.29.) Tárgy: Bábai út 1469 /1 hrsz. zártkert belterületbe csatolása

86/2018. (XI.29.) Tárgy: Községi Testedző Kör kérelme

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

3.melléklet: előterjesztés, határozati javaslat 3/1. napirendi ponthoz, határozati javaslat 3/2. napirendi ponthoz, határozati javaslat a 3/3. napirendi ponthoz, előterjesztés a 3/6. napirendi ponthoz

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontot, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

 

1./ Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának

jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet tárgyalására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

2./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./ Napirend: Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet tárgyalására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Több a tárgykörben alkotott rendelet átnéztem, elég „vegyes” a kép. A lényeg, hogy a szabályozni kívánt közösségellenes magatartásformák nem ütközhetnek magasabb szintű jogszabályok által már szabályozott tényállásokba. A kormányhivatalnál is érdeklődtem, meg nincs meg a szakmai segítségnyújtáshoz szükséges végleges álláspont, de segíteni fognak.

 

Biri László települési képviselő: A 3. § cf. pontja, kóbor állatot etet itat, hogy lehet ezt ellenőrizni?

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Gyakran előfordul, hogy maguk a lakosok - akik a kóbor kutyát bejelentik – ismerik el, hogy megsajnálták és ők etetik egy ideje, de most már jó lenne elvitetni a sintérrel.

 

Biri László települési képviselő: Szerintem ez ne legyen benne a rendeletben.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Javaslom, hogy maradjon benne meg mondom, hogy miért: akár hányszor van egy ilyen jellegű bejelentés kóbor állattal kapcsolatban sintért hívunk, aki vagy talál kóbor állatot vagy nem 80.000 Ft-ba kerül az Önkormányzatnak.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő: Az 5. §-ban én a 2000 órát rövid időnek tartom nyáron még ilyenkor világos van, a műszakoló emberekről sem felejtkezzünk meg, javaslom a 2100órára módosítani.

dr. Boros István címzetes főjegyző: Maga a tényállás is problémás lehet, mert nehéz elhatárolni a csendháborítás szabálysértéstől, vagy akár birtokvédelmi eljárás is lehet ha valaki a hobbijával akadályoz bennünket az otthonunk zavartalan birtoklásában, ezért javaslom, hogy rendelet végleges szövegének elfogadásával várjuk meg a kormányhivatal útmutatását.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

77/2018.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet tárgyalása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elvileg egyetért a közösségi együttélés szabályait meghatározó tényállások rendeleti úton történő meghatározásával, de a tényállások pontosításáig a döntést elnapolja.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: soron következő ülés

 

2./ Napirend: Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Részletes előterjesztést kapott a Képviselő-testület. Mindenképpen szükséges, hogy legyen ilyen program mert különben nem pályázhatunk sem hazai sem uniós fejlesztési forrásokra.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

78/2018.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018-2023 évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját (továbbiakban: HEP) a határozat melléklete szerint elfogadja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy

intézkedjen az iránt, hogy az önkormányzati intézmények vezetői a HEP Intézkedési Terv végrehajtására intézmény szintű akcióterveket készítsenek,

gondoskodjon a HEP sajoszoged.hu internetes oldalon történő megjelenítéséről, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság számára történő megküldéséről.

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

dr. Boros István címzetes főjegyző

Bánné Bodolai Marianna ÁMK. igazgató

 

3./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

3/1. a.) Napirend: Idősek, megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok egyszeri

támogatása.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a határozati javaslatot.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

79/2018.(XI.29) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Idősek, megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok egyszeri támogatása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének szociális előirányzata terhére

a sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő, 2018. évben 60. életévüket betöltött nők és 60. életévüket betöltött férfiak részére jövedelemtől függetlenül egységesen 5.000,-Ft/fő, azaz Ötezer forint/fő egyszeri pénzbeli támogatást nyújt;

a fenti korhatárt be nem töltött sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő rokkantsági ellátásban, rokkantsági járadékban, valamint rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülők részére jövedelemtől függetlenül egységesen 5.000,-Ft/fő egyszeri támogatást biztosít. Amennyiben az ellátás 2018. évben lett megállapítva, illetve felülvizsgálva, az erről szóló igazolást 2018. december 29-ig a Polgármesteri Hivatalban be kell mutatni.

 

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

3/1 b.) Napirend: Javaslat a 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és a nagycsaládosok,

valamint községben élő, tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek támogatására.

 

Karaffa Gábor települési képviselő: A bizottsági is tárgyalta a napirendet javasolta a tavalyihoz képest 500 Ft emelését, elfogadásra javasolja.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

80/2018.(XI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek, a nagycsaládosok, valamint a

községben élő, tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek támogatása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének szociális előirányzata terhére

a sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő 6 évesnél fiatalabb gyermekek, valamint a 2018. évben 6. életévüket betöltött gyermekek részére, amennyiben még óvodába járnak, a család jövedelmétől függetlenül egységesen egyszeri 4.000,-Ft/fő támogatást nyújt;

a Képviselő-testület a négy vagy több gyermeket nevelő sajószögedi családok 6-18 év közötti életkorú gyermekei részére a család jövedelmétől függetlenül egyszeri 4.000,-Ft/fő, azaz Négyezer forint/fő támogatást nyújt;

a Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Éltes Mátyás Általános Iskolában tanuló, valamint középiskolában tanuló tartósan beteg, illetve fogyatékos sajószögedi gyermekek részére egyszeri 4.000,-Ft/fő támogatást biztosít.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

3/2 Napirend: A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő sajószöged településkártyával történő kedvezményes igénybevétele.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Kedvezményesen vesszük igénybe Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő szolgáltatásait, az erre vonatkozó Megállapodás az év végén le fog járni ezért javaslom kezdeményezni a szerződés meghosszabbítását.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

81/2018.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő sajószöged településkártyával történő kedvezményes igénybevétele.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a TiszaSzolg 2004 Közszolgáltató, Vagyonkezelő és Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.) tárgyi ügyben 2018. február 22. napján kötött Megállapodás 2019. évre történő meghosszabbítását és felhatalmazza a polgármesterét a Megállapodás megkötésére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2018. december 31.

 

3/2 b. Napirend: Sajószöged településkártyára vonatkozó önkormányzati kedvezmény

 

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a határozati javaslatot.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

82/2018.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged településkártyára vonatkozó önkormányzati kedvezmény

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 01-től 2019. december 31.-ig a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő munkaszüneti napokon megváltott belépőjegyek árából a kártyabirtokosoknak – a megváltott belépőjegy Polgármesteri Hivatalban történő bemutatása után – 50% mértékű kedvezményt biztosít.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: folyamatos

 

3/3 Napirend: Tisza – Filoxis Kft. Otthoni Betegellátó és Szolgáltató Kft. támogatása.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző:Tisza – Filoxis Kft. Otthoni Betegellátó és Szolgáltató Kft.-vel kötött megállapodást minden évben meghosszabbítjuk. Az önkormányzatnak 187152 forint / hó kiadást jelent a 2019. évi költségvetés szociális előirányzata terhére. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy szavazza meg a támogatást.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

83/2018.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tisza – Filoxis Kft. Otthoni Betegellátó és Szolgáltató Kft. támogatása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az otthoni szakápolási tevékenység érdekében 2019. január 01. – december 31. időszakban 56 vízit / hó támogatást nyújt a Tisza – Filoxis Kft. Otthoni Betegellátó és Szolgáltató Kft-nek, ami területi pótlékkal kiegészítve 187152 forint / hó kiadást jelent a 2019. évi költségvetés szociális előirányzata terhére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: folyamatos

 

3/4 Napirend: Bábai út 1422/2 hrsz. zártkert házszámmal való ellátása

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A zártkert a Telpülésszerkezeti Terv szerint beépítésre szánt területnek minősül javaslom, hogy Bábai út 7. számmal lássa el a képviselő-testület, hogy lakcímet tudjanak létesíteni, lakcímkártyát tudjanak kapni a tulajdonosok.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

84/2018.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Bábai út 1422/2 hrsz. zártkert házszámmal való ellátása

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bábai út 1422/2 hrsz. zárkertet Bábai út 7. számmal látja el.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

3/5 Napirend: Bábai út 1469 /1 hrsz. belterületbe csatolása

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Javaslom, hogy a képviselő-testület kezdeményezze a földhivatalnál a belterületbe csatolást, jogi akadálya nincs és a kérelmező ügyfél vállalja az eljárási költségeket, lakóházzal szeretné beépíteni az ingatlant, a rendezési tervünk ezt lehetővé teszi.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

85/2018.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Sajószögedi 1469/1 hrsz-ú (Bábai út) ingatlan belterületbe csatolása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sajószöged, Bábai út 1469/1 hrsz-ú zártkerti ingatlan belterületbe csatolását kezdeményezi a Tiszaújvárosi Járási Földhivatalnál.

A területfelhasználás célja: lakóingatlan kialakítása.

A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a belterületbe vonási kérelmet nyújtsa be a Földhivatalhoz és nyilatkozzon arra vonatkozólag, hogy az Önkormányzat a 1469/1 hrsz-ú földrészletet a településszerkezeti tervben meghatározott célra négy éven belül ténylegesen felhasználni tervezi.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

3/6 Napirend: Községi Testedző Kör Kérelme

 

Kovács Tamás Községi Testedző Kör Elnöke: Tájékoztatom önöket, hogy a Sajószöged KTK 2018/2019-es TAO-s pályázatát a Magyar Labdarugó szövetség pozitívan értékelte. Azzal a kéréssel fordulok önökhöz, hogy a tárgyi eszköz beruházás, felújítás (ingatlan) és a tárgyi beruházás (nem ingatlan) támogatási jogcímeken elnyert 20.461.607 Ft-os támogatásokhoz biztosítsa egyesületünk számára a 8.769.260 Ft-os önrészt a további céljaink megvalósítása érdekében. Továbbá kérem a Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testület tagjait, hogy a 8.769.260 Ft-os önrészből a 1.115.000 Ft-os 2018. november 30-ig a fennmaradó 7.654.260 Ft-ot pedig 2019. január 31-ig biztosítsa egyesületünk számára.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő: Olyan aggályom van, hogy elfogadott költségvetése van az Önkormányzatnak. Tudja - e ezt a plusz kiadást vállalni az Önkormányzat anélkül, hogy felborulna az elfogadott pénzügyi terve.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Javaslom, hogy most az 1.115.000 Ft fogadjuk el és az összeg nagyobb részéről 2019 -ben a költségvetésünk ismeretében döntünk, hogy tudjuk e majd támogatni vagy sem.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

86/2018.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Községi Testedző Kör támogatása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben támogatja a Sajószöged KTK TAO-s pályázatával kapcsolatos fejlesztéseket. A képviselő-testület jelen döntésével 1.115.000 Ft utalást engedélyezi a Testedző Kör számlájára. Az önerő fennmaradó részéről a képviselő-testület a 2019. évi pénzügyi terve tárgyalásakor dönt.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

7