SAJÓSZÖGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


3/2016.(II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és

bizottsági tagok tiszteletdíjáról

 

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

1.§ Az önkormányzati képviselőt (a továbbiakban: képviselő), a bizottság elnökét és tagját megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg.

 

2.§ (1) A képviselő tiszteletdíja 34 068 Ft/hó (a továbbiakban: alapdíj).

(2) A bizottság elnöke tiszteletdíja az alapdíj 135%-a.

(3) Az állandó bizottság nem képviselő tagja tiszteletdíja az alapdíj 32%-a.

 

3.§ A tiszteletdíjat a tárgyhónapot követő ötödik napon kell kifizetni a Polgármesteri Hivatal házi pénztárából.

 

4.§ Az 1.§-ban meghatározott személyek a tiszteletdíjukról a polgármesterhez benyújtott írásbeli nyilatkozattal mondhatnak le.

 

5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezését 2016. január 01-től kell alkalmazni.

 

 

   dr. Boros István sk.                                        dr. Gulyás Mihály sk.                        címzetes főjegyző                                              polgármester

 

 

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2016. február 26.

 

Sajószöged, 2016. február 26.

 

 

dr. Boros István sk.

  címzetes főjegyző