Sajószöged Önkormányzat

Képviselő-testülete

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 18-án

         megtartott alakuló üléséről

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyes Ferencné, Vanyó István, Vona Tamás, Dr. Wirtz Ferenc megválasztott települési képviselők

dr. Boros István jegyző

Meghívottként jelen van: Holló Imre a Helyi Választási Bizottság elnöke, Kovács Györgyné, Lengyel József külsős bizottsági tagoknak javasolt személyek.

Okváth Dezsőné korelnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testület teljes létszámban jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta.

1./ Napirend: Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az önkormányzati választásokról

  a választás végleges eredményének ismertetése, a megbízólevelek átadása

Okváth Dezsőné korelnök felkérte Holló Imre urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a helyi önkormányzati választások végleges eredményét.

Holló Imre köszöntötte az újonnan választott képviselő-testületet, a polgármestert. Sajószögeden a választópolgárok száma 1.910 fő, ebből szavazóként 1071 fő jelent meg, ez 56,07%, ami magasabb, mint a 4 évvel ezelőtti 46,64%-os részvételi arány. A választás ideje alatt rendkívüli esemény nem történt, a választás lebonyolításával illetve eredményével szemben jogorvoslati kérelem nem érkezett. Ismertette a megválasztott képviselők névsorát, gratulált megválasztásukhoz.

2./ Napirend: Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele

Holló Imre tájékoztatta a testület tagjait, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 19.§-ának (1) bekezdése alapján a települési képviselő az alakuló ülésen esküt tesz.

Mint a Helyi Választási Bizottság elnöke felkérte a képviselő-testület tagjait az eskütételre.

A megválasztott települési képviselők a Helyi Választási Bizottság elnöke

előtt az esküt letették, az igazolást és a megbízóleveleket átvették.

Ládi Balázs polgármester Okváth Dezsőné korelnök előtt az esküt

letette, az igazolást és megbízólevelét átvette.

/Az eskü szövege és az igazolások másolata a jegyzőkönyvhöz csatolva./

- 2 -

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a megjelenteket és a tévénézőket. Megköszönte a választópolgároknak, hogy az urnához járultak és leadták szavazatukat. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy dr. Gulyás Mihály bejelentette neki, hogy a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 5.§ b) pontjában meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn a Tiszaújvárosi Körzeti Földhivatalban meglevő köztisztviselői jogviszonya miatt és nyilatkozott, hogy harminc napon belül megszünteti az összeférhetetlenségi okot.

Javaslatot tett az ülés további napirendjére, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

3./ A polgármesteri program ismertetése, tájékoztató az Önkormányzat folyó évi

  költségvetéséről

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

4./ Javaslat alpolgármesterek választására (titkos szavazás, minősített többség), az

  alpolgármesterek eskütétele

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

  Esküvevő: Ládi Balázs polgármester

5./ Javaslat a polgármester illetményének és az alpolgármesterek tiszteletdíjának

  megállapítására

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

6./ Javaslat a települési képviselők tiszteletdíjának megállapítására

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

7./ Javaslat Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési

  Szabályzatáról szóló, többször módosított 8/2007. (IV.26.) sz. rendelet módosítására, a

  Képviselő-testület bizottságainak létrehozására, a külsős bizottsági tagok eskütétele

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

8./ Egyebek:

Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

- 3 -

3./ Napirend: A polgármesteri program ismertetése, tájékoztató az Önkormányzat folyó évi költségvetéséről

Ládi Balázs polgármester: A programomat a kampány során eljutottam a választópolgárokhoz, nyilván ennek ismeretében szavazott a többség. A 2010. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót az előző képviselő-testület elfogadta. A teljesítés időarányos volt, azóta lényeges változás nem történt.

A gazdálkodás kellően átgondolt, kiegyensúlyozott, az intézmények működése biztosított.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 53/2010.(X.18.) 250. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A polgármesteri program és a költségvetésről szóló

  tájékoztató

Sajószöged Önkormányzatának Képviselő-testülete Ládi Balázs

polgármester 4 éves programját támogatja, a 2010. évi költségvetésről

szóló tájékozatót tudomásul veszi.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

4./ Napirend: Javaslat alpolgármesterek választására, az alpolgármesterek eskütétele

Ládi Balázs polgármester: Nem titok, hogy a Képviselő-testület tagjaival már előzetesen egyeztettem az elképzeléseimet. Két alpolgármester megválasztását javaslom, dr. Gulyás Mihály és Vona Tamás személyében.

A titkos szavazást lebonyolító Szavazatszámláló Bizottságba javasolta Dr. Wirtz Ferenc és Orliczki Frigyes Ferencné képviselőket, akik hozzájárultak, hogy megválasztásukról nyílt ülésen döntsön a Képviselő-testület.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

54/2010.(X.18.) 250. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Alpolgármesterek választásának lebonyolításához

        Szavazatszámláló Bizottság alakítása

- 4 -

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester-választás

lebonyolításának időtartamára szavazatszámláló bizottságot alakít, melynek tagjai:

                Orliczki Frigyes Ferencné és

                Dr. Wirtz Ferenc képviselők.

A testület felkéri a Bizottság tagjait, hogy az alpolgármesterek megválasztásának

lebonyolításáról gondoskodjanak.

Felelős: Szavazatszámláló Bizottság tagjai

Határidő: azonnal

A Szavazatszámláló Bizottság tagjai kiosztották a szavazólapokat, majd a szavazás lebonyolítása után megállapították, hogy 7 érvényes szavazat érkezett, melynek eredménye alapján Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 55/2010.(X.18.) 250. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Alpolgármesterek választása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazással

az 1990. évi LXV. törvény 34.§ (1) bekezdése alapján tagjai közül

                dr. Gulyás Mihály és Vona Tamás képviselőket

alpolgármesterekké választja a képviselő-testület megbízatásának időtartamára.

Az alpolgármesterek munkájukat társadalmi megbízatásban végzik.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

dr. Gulyás Mihály és Vona Tamás alpolgármesterek az esküt letették, részükre a polgármester az igazolásokat átadta.

5./ Napirend: Javaslat a polgármester illetményének és az alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítására

dr. Boros István jegyző: Jogszabály alapján a Képviselő-testület a polgármester illetményét az alakuló ülésen, összegszerűen állapítja meg, mely nem lehet kevesebb az előző polgármesteri illetménynél. A polgármester úr és az alpolgármesterek hozzájárultak a napirend nyílt ülésen történő tárgyalásához. A köztisztviselői illetményalap 38.650 e Ft, a szorzó pedig 8,5% és 11% között lehet. Az előző ciklusban a polgármester illetménye 408.100,- Ft volt 2006 óta – akkor kérte a Képviselő-testülettől az illetménye befagyasztását.

Okváth Dezsőné: Javaslom, hogy a polgármester úr illetménye – e jogszabályi keretek figyelembevételével – 425.150,- Ft legyen.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

- 5 -

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

56/2010.(X.18.) 250. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A polgármester illetményének megállapítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Ládi Balázs polgármester illetményét 2010. október 03.-tól bruttó 425.150,- Ft/hó, azaz Négyszázhuszonötezer-egyszázötven forint/ hónap összegben állapítja meg.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

dr. Boros István jegyző: Az alpolgármesterek egybehangzó nyilatkozatokat jutattak el hozzám, melyben kérik, hogy tiszteletdíjukat a törvényben meghatározott minimum helyett az előző alpolgármester tiszteletdíjával megegyezően; 71.400,- Ft-ban állapítsa meg a Képviselő-testület.       

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

57/2010.(X.18.) 250. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az alpolgármester illetményének megállapítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Gulyás Mihály alpolgármester illetményét 2010. október 18.-tól bruttó 71.400,- Ft/hó, azaz Hetvenegyezer-négyszáz forint/ hónap összegben állapítja meg.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

58/2010.(X.18.) 250. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az alpolgármester illetményének megállapítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Vona Tamás alpolgármester illetményét 2010. október 18.-tól bruttó 71.400,- Ft/hó, azaz Hetvenegyezer-négyszáz forint/ hónap összegben állapítja meg.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

- 6 -

6./ Napirend: Javaslat a települési képviselők tiszteletdíjának megállapítására.

Ládi Balázs polgármester: Javaslom, hogy a Képviselő-testület tagjainak tiszteletdíja az új költségvetés elfogadásáig ne változzon.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

költségvetéséről szóló 5/2010.(II.25.)sz. rendeletének megfelelően

a képviselők tiszteletdíját 2010. október 03-tól továbbra is havi

bruttó 23.103,- Ft-ban állapítja meg.

7./ Napirend: Javaslat Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 8/2007. (IV.26.) sz. rendelet módosítására, a Képviselő-testület bizottságainak létrehozására, a külsős bizottsági tagok eskütétele

dr. Boros István jegyző: A két alpolgármester megválasztása és a bizottságok tervezett összevonása miatt szükséges az SzMSz módosítása.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a Szervezeti

és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007.(IV.26.)sz.

rendeletének módosításáról szóló 11/2010.(X.18.) sz. rendeletét.

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Ládi Balázs polgármester: Az SzMSz módosításához létrehozott bizottságok három főből – két képviselő és egy külsős tag – állnának.

Ismertette a bizottságok elnökére és tagjaira vonatkozó javaslatát és elmondta, hogy jelöltek hozzájárultak, hogy megválasztásukról nyílt ülésen döntsön a Képviselő-testület.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

- 7 -

 59/2010.(X.11.) 250. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Önkormányzat bizottsági szervezete

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete bizottságainak

szervezetét az alábbiak szerint állapítja meg:

a Pénzügyi - Ügyrendi Bizottság képviselő-testületi tagjai:

        7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

        Orliczki Frigyes Ferencné        elnök        

        7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

        Vanyó István                        tag

        A bizottság külsős tagjává választja:

        7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

        Lengyel József Sajószöged, Táncsics u. 25. sz. alatti lakost.

a Szociális és Egészségügyi Bizottság képviselő-testületi tagjai:

        7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

                Dr. Wirtz Ferenc                elnök

        7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

                Okváth Dezsőné                tag

A bizottság külsős tagjává választja:

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül:

        Kovács Györgyné Sajószöged, Sugár u. 23. sz. alatti lakost.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a bizottságok munkáját segítse.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

dr. Boros István jegyző javasolja, hogy a továbbiakban is az előző ciklusnak megfelelő összegben és feltételekkel kerüljön megállapításra a bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíja.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

költségvetéséről szóló 5/2010.(II.25.) sz. rendeletének megfelelően

2010. október 03-tól a bizottsági elnökök tiszteletdíját továbbra is havi

bruttó 14.637,- Ft-ban, a bizottsági tagok tiszteletdíját továbbra is havi

bruttó 10.965,- Ft-ban állapítja meg.

- 8 -

dr. Boros István jegyző: Ládi Balázs polgármester ismételt megválasztása új jogviszonynak számít, ezért a Képviselő-testület deklarációja szükséges a MÁK törzskönyvi nyilvántartásához, vagy pályázatok beadásához, hogy az önkormányzat képviseletében eljárjon, szerződéseket kössön.

Kérdés, hozzászólás nem volt.


Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

60/2010.(X.18.)250 sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Község Önkormányzata képviselete

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete deklarálja, hogy a

2010. október 03.-án megtartott helyi önkormányzati képviselők és

polgármester választás sajószögedi eredményének megfelelően a

polgármester, az alpolgármesterek és a települési képviselők a

megbízólevelüket átvették, az esküt letették, a képviselő-testület megalakult.

Fentiekre figyelemmel – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

LXV. törvény 9.§(1) bekezdésének megfelelően – Sajószöged Község

Önkormányzatát 2010. október 03-tól, megbízatásának időtartama alatt

LÁDI BALÁZS (sz: Sajóörös, 1944.10.15. an.: Molnár Márta) polgármester képviseli.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal ill. folyamatos

dr. Boros István jegyző: A megválasztott Képviselő-testületi tagoknak 30 napon belül vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségük van. Az ülés elején már kiosztottuk a nyilatkozatokat, kérem ezeket 30 napon belül leadni.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

Ládi Balázs                                                                        dr. Boros István

polgármester                                                                         jegyző