Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 16-án megtartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző, Hajdu Ferencné cégvezető Nagysajó Víziközmű-társulat

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

1/2013.(I.16.) sz. Tárgy: A szennyvízberuházás II. üteméhez kapcsolódó Nagysajó

 Víziközmű-társulati hitel előtörlesztésének kezdeményezéséről

2/2013.(I.16.) sz. Tárgy: Napközi Otthonos Óvoda Sajószöged Alapító Okiratának módosítása

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés a 2. napirendi ponthoz (a Napközi Otthonos Óvoda Sajószöged Módosító Okirata; a Sajószögedi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben.

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők teljes létszámban jelen vannak, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a Nagysajó Víziközmű-társulati hitel előtörlesztésére

     Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

                          Hajdu Ferencné cégvezető Nagysajó Víziközmű-társulat

2./ Javaslat a Sajószögedi Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítására

     Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

1./ Napirend: Javaslat a Nagysajó Víziközmű-társulati hitel előtörlesztésére

dr. Gulyás Mihály polgármester elmondta, hogy azért van szükség az LTP-nek, illetve a hozzákapcsolódó hitelszerződés megszüntetésére, mert megszűnt a kiegészítő állami támogatás és a hitelnek a fedezete rendelkezésünkre áll, ha tovább futtatnánk ezt a hitelt, akkor feleslegesen fizetnénk a kamatokat. Javaslom, hogy a határozati javaslatnak megfelelően kezdeményezzük az LTP szerződések felmondását és a hitel előtörlesztését. (A határozati javaslat a jegyzőkönyv 1. melléklete.)

Kérdések, hozzászólások:

Vona Tamás alpolgármester: Honnan lett a fedezet?

dr. Gulyás Mihály polgármester: Az óvadéki betétből és az LTP-nek befizetett összegekből.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

1/2013 (I.16.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A szennyvízberuházás II. üteméhez kapcsolódó Nagysajó Víziközmű-társulati hitel előtörlesztésének kezdeményezéséről

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szennyvízberuházás II. üteméhez kapcsoló víziközmű-társulati hitel előtörlesztésének időpontjaként 2013. április 30-át jelöli meg, ezért kezdeményezi az ERSTE Banknál, mint a megtakarításokról rendelkezni jogosult engedményesnél, hogy az LTP szerződéseket úgy mondja fel, hogy a 3 hónap kiutalási időszakot figyelembe véve az Önkormányzat a kölcsönszerződésből származó, az LTP-ből kiutalt összegből és az óvadéki betétből fedezett tartozást 2013. április 30-ig előtörleszteni tudja.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Javaslat a Sajószögedi Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítására

dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy milyen érdemi változások történnek az alapító okiratban.

Ezentúl az Óvoda helyes elnevezése Sajószögedi Napközi Otthonos Óvoda, gazdálkodási jogkör helyett gazdálkodási besorolást kell írni, a képviselő-testület nem kinevezi, hanem megbízza az Intézmény vezetőjét, illetve a tagóvoda nevét is meg kell változtatni. Javasolta, hogy az Alapító Okirat a kiküldött előterjesztésnek megfelelően módosítsa a képviselő-testület. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete.)

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

2/2013. (I.16.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Napközi Otthonos Óvoda Sajószöged Alapító Okiratának módosítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda Sajószöged Alapító Okiratának módosítását a határozat 1. melléklete szerint, az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalását a határozat 2. melléklete szerint elfogadja.

A testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

3./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a,/

dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy január 1-től ugyan állami fenntartásba kerülnek az iskolák, viszont a tanulók közétkeztetése továbbra is önkormányzati feladat maradt. Ez a szakfeladat eddig nem volt az önkormányzati törzskönyvi nyilvántartásában,

az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartását az SzMSz. 5. függeléke tartalmazza, ezért ezt az 5. függeléket kiegészíti az „562915 Iskola intézményi étkeztetés” szakfeladattal és javasolja a változást a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyeztetni.

Kérdések, hozzászólások:

Bakos Gábor települési képviselő: az étkezetésen kívül mik a kötelezettségek?

dr. Boros István címzetes főjegyző: semmi más, a működtetést tankerület fizet, mi csak az étkeztetést.

Okváth Dezsőné települési képviselő: eddig a tanárok kaptak étkeztetési támogatást. Kapnak továbbra is?

dr. Boros István címzetes főjegyző: nem kapnak, sajnos.

Vona Tamás alpolgármester: a cafatéria megvonása miatt a tanárok többsége visszamondta az étkeztetést.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 3 /2013. (I.16.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A képviselő-testületi SzMSz 5. függelékének kiegészítése

Sajószöged Önkormányzat képviselő-testülete felkéri dr. Boros István jegyzőt, hogy a 11/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelet (SzMSz) 5. függeléke ”562913 Iskolai intézményi étkeztetés” szakfeladattal történő kiegészítéséről és a változás törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

b./

Vanyó István települési képviselő: hogy áll a szemétszállítási díj? Ha véglegessé váltak a szolgáltatói díjak (szemét, csatorna, egyéb), nem lehetne a lakosságot egyértelműen tájékoztatni a honlapon?

dr. Boros István címzetes főjegyző: ennek semmi akadálya, ha lesz végleges díj, egyelőre nincs. Az AVE semmit nem reagált arra, hogy nem fogadtuk el a díjemelésre vonatkozó javaslatukat.

Orliczki Frigyesné települési képviselő: ha nem fogadjuk el, akkor a szolgáltató azonnali hatállyal felbonthatja a szerződést?

dr. Boros István címzetes főjegyző: a közszolgáltatási szerződésben benne van a felmondási ok, hogy 6 hónapra mondhatja fel. Egyébként szerepel a közszolgáltatási szerződésben egy olyan pont, hogy felmondási ok az is, hogy ha olyan jogszabályi változás lép hatályba, ami az AVE gazdálkodását ellehetetleníti.

Bakos Gábor települési képviselő: milyen előrelépés várható a kommunális égetőművel kapcsolatban?

dr. Gulyás Mihály polgármester hangsúlyozta, hogy nem kommunális égetőműről van szó, erről a lakosság részletes tájékoztatást kap a következő Saj(t)ó Szögedről kiadványban. Aláírták az ennek alapjait lerakó szerződéseket.

Orliczki Frigyesné települési képviselő kérte, hogy a Községüzemeltetési Kft. nézze meg, hogy a csapadékvíz-elvezetés megoldható-e úgy, hogy a Bem úti árkot és a 35-ös főút melletti árkot összenyitják.

dr. Gulyás Mihály polgármester: megnézzük, mit tehetünk.

Orliczki Frigyesné települési képviselő: A polgárőrség felállása milyen stádiumban van?

dr. Gulyás Mihály polgármester: a polgárőrség most már hivatalosan működik, megtörtént a bírósági bejegyzése.

Orliczki Frigyesné települési képviselő: a kutyákkal kapcsolatban érkezett egy olyan kérdés, hogy van egy hallgatólagos megállapodás az önkormányzat részéről, hogy a következő kutyaoltásig el lehet-e húzni a chip beültetését vagy sem?

dr. Boros István címzetes főjegyző: semmiféle megállapodás nincs, jogszabályi előírás van, 2013. január 01. volt a határidő.

Okváth Dezsőné települési képviselő: Petőfi-Jókai út találkozásához szeretne kérni egy ott lakó egy lámpaoszlopot.

dr. Gulyás Mihály polgármester: ezt a kérést már jeleztük az ÉMÁSZ felé, ennek az átfutási ideje legalább 2 hónap.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

                dr. Gulyás Mihály sk.                                dr. Boros István sk.

                     polgármester                                 címzetes főjegyző