Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 28-án megtartott üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Karaffa Gábor, Dr. Lukács Fatime, Orliczki Frigyes Ferencné, Tóth Béla, Varga Viktor települési képviselők.

 

Meghívottként jelen van: Móriczné Vinnai Beatrix gazdasági vezető, dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

89/2019.(XI.28.) Tárgy: Idősek, megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok egyszeri támogatása

90/2019.(XI.28.) Tárgy: A 7 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek, a nagycsaládosok, valamint a községben élő, tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek támogatása

91/2019.(XI.28.) Tárgy: A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő sajószöged településkártyával történő kedvezményes igénybevétele.

92/2019.(XI.28.) Tárgy: Sajószöged településkártyára vonatkozó önkormányzati kedvezmény

93/2019.(XI.28.) Tárgy: Tisza – Filoxis Kft. Otthoni Betegellátó és Szolgáltató Kft. támogatása.

Az ülésen hozott rendeletek száma, tárgya:

10/2019.(XII.03.) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (SzMSz) szóló 3/2018.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

melléklet: előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

melléklet: előterjesztés, rendelet tervezet a 2. napirendi ponthoz.

melléklet: határozati javaslatok a 3. napirendi ponthoz.

melléklet: határozati javaslatok az 5. napirendi ponthoz.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

 

1./ Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a 2019. évi háromnegyed éves gazdálkodás alakulásáról.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Móriczné Vinnai Beatrix gazdasági vezető

 

2./Javaslat az önkormányzati SzMSz módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

3./Javaslat

az idősek, megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok egyszeri támogatására

a 7 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és nagycsaládosok, valamint a községben élő, tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek támogatására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

4./ Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek megtételéről és a KOMA

regisztrációról.

Előterjesztő: Orliczki Frigyes Ferencné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

 

5./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a 2019. évi háromnegyed

éves gazdálkodás alakulásáról.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Néhány éve már nem kötelező az önkormányzat számára

tájékoztatást adni a háromnegyed éves gazdálkodásról, de új Képviselő-testületet szeretnénk tájékoztatni az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről.

 

Orliczki Frigyes Ferencné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Ügyrendi

Bizottság áttekintette a gazdálkodást és megállapította, hogy az önkormányzat működőképessége biztosított. A Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a 2019. évi háromnegyed éves gazdálkodás alakulásáról szóló tájékoztatást

vegyék tudomásul.

 

A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.

 

Móriczné Vinnai Beatrix gazdasági vezető távozott az ülésről.

 

2./ Napirend: Javaslat az önkormányzati SzMSz módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a napirendet így át is adnám a szót elnök asszonynak.

 

Orliczki Frigyes Ferencné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Az SzMSz módosítással kapcsolatban a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak egyéb észrevétele nem volt ezért javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztett formában elfogadni.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat

és tartózkodás nélkül megalkotta a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (SzMSz) szóló 3/2018.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2019.(XII.03.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

3./Napirend: Javaslat

az idősek, megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok egyszeri támogatására

a 7 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és nagycsaládosok, valamint a községben élő, tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek támogatására.

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a határozati javaslatot és elmondta, hogy az Önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé teszi a támogatások ezer forinttal történő megemelését és az előző években szokásos hat éves korhatárt hét évre történő megemelését.

 

Dr. Lukács Fatime Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Bizottság tárgyalta a napirendet mind két javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Sajószöged Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

89/2019.(XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Idősek, megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok egyszeri támogatása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének szociális előirányzata terhére

a sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő, 2019. évben 60. életévüket betöltött nők és 60. életévüket betöltött férfiak részére jövedelemtől függetlenül egységesen 5.000,-Ft/fő, azaz Ötezer forint/fő egyszeri pénzbeli támogatást nyújt;

a fenti korhatárt be nem töltött sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő rokkantsági ellátásban, rokkantsági járadékban, valamint rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülők részére jövedelemtől függetlenül egységesen 5.000,-Ft/fő egyszeri támogatást biztosít. Amennyiben az ellátás 2019. évben lett megállapítva, illetve felülvizsgálva, az erről szóló igazolást 2019. december 30-ig a Polgármesteri Hivatalban be kell mutatni.

 

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Sajószöged Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

90/2019.(XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A 7 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek, a nagycsaládosok, valamint a

községben élő, tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek támogatása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének szociális előirányzata terhére

a sajószögedi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő, 2019. évben 0-7 éves gyermekek részére a család jövedelmétől függetlenül egységesen egyszeri 5.000,-Ft/fő támogatást nyújt;

a Képviselő-testület a négy vagy több gyermeket nevelő sajószögedi családok 7-18 év közötti életkorú gyermekei részére a család jövedelmétől függetlenül egyszeri 5.000,-Ft/fő támogatást nyújt;

a Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Éltes Mátyás Általános Iskolában tanuló, valamint középiskolában tanuló tartósan beteg, illetve fogyatékos sajószögedi tanulók részére a család jövedelmétől függetlenül egyszeri 5.000,-Ft/fő támogatást biztosít.

 

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

4./Napirend: Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek megtételéről és a KOMA

regisztrációról.

 

Orliczki Frigyes Ferencné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A képviselő-testület tagjai a vagyonnyilatkozati kötelezettségüknek illetve a KOMA rendszerbe történő regisztrációnak eleget tettek.

 

A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

 

5./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

5/a) Napirend: A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő sajószöged településkártyával történő kedvezményes igénybevétele.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő szolgáltatásainak kedvezményes igénybevételéről szóló Megállapodás az év végén le fog járni ezért javaslom kezdeményezni a szerződés meghosszabbítását. Javaslom, hogy az előző évhez hasonlóan a munkaszüneti napokon megváltott belépőjegyárak árából a kártyabirtokosoknak 50% mértékű kedvezményt biztosítson az önkormányzat.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

91/2019.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő sajószöged településkártyával történő kedvezményes igénybevétele.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a TiszaSzolg 2004 Közszolgáltató, Vagyonkezelő és Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.) tárgyi ügyben 2018. február 22. napján kötött Megállapodás 2020. évre történő meghosszabbítását és felhatalmazza a polgármesterét a Megállapodás megkötésére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2019. december 31.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

92/2019.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged településkártyára vonatkozó önkormányzati kedvezmény

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. december 31.-ig a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő munkaszüneti napokon megváltott belépőjegyárak árából a kártyabirtokosoknak 50% mértékű kedvezményt biztosít.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő:2020. január 01. napjától

 

5/b.) Napirend: Tisza – Filoxis Kft. Otthoni Betegellátó és Szolgáltató Kft. támogatása.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Tisza – Filoxis Kft. Otthoni Betegellátó és Szolgáltató Kft.-vel kötött megállapodást minden évben meghosszabbítjuk. Az önkormányzatnak 206.080 forint / hó kiadást jelent a 2020. évi költségvetés szociális előirányzata terhére. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy szavazza meg a támogatást.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

93/2019.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tisza – Filoxis Kft. Otthoni Betegellátó és Szolgáltató Kft. támogatása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az otthoni szakápolási tevékenység érdekében 2020. január 01. – december 31. időszakban 56 vízit / hó támogatást nyújt a Tisza – Filoxis Kft. Otthoni Betegellátó és Szolgáltató Kft-nek, ami területi pótlékkal kiegészítve 206.080 forint / hó kiadást jelent a 2020. évi költségvetés szociális előirányzata terhére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2020. január 01.

 

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

 

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

 

 

 

6