Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 02-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Az ülésről távol maradt: Bakos Gábor települési képviselő

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

75/2014.(X.02.) Tárgy: Szociális célú tüzelőanyag-pályázat

76/2014.(X.02.) Tárgy: Gulyás Mihály polgármester jutalmazása

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

10/2014.(X.07.) önkormányzati rendelet a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: előzetes hatásvizsgálati lap, rendelet-tervezet és rendelet a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztések és határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat szociális célú tűzifa-pályázat benyújtására.

  Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

2./ Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására.

  Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: Javaslat szociális célú tűzifa-pályázat benyújtására.

dr. Gulyás Mihály polgármester: a 2. napirend összefügg a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló BM rendelet 3.§ (1) bekezdés b) pontjával, mely alapján 132 m3tűzifára tudunk pályázni, erről a Kincstár online változatot is küldött.

Ezt a mennyiséget nem biztos, hogy megkapjuk, de sok embernek segíthet.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, felkérem a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Orliczki Frigyesné Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke, települési képviselő: a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendet, két ponton változtatna, a tűzifát elsősorban halmozottan hátrányos helyzetben lévők kapnák. Tavaly a kérelmek sorrendje szerint, most már egyenként kell elbírálni a kérelmeket.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

75/2014.(X.02.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szociális célú tüzelőanyag-pályázat

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló BM rendelet 3.§ (1) bekezdés b) pontja alapján 132 m3 tűzifa vásárlásához (kemény, lombos fafajta) kiegészítő támogatást igényel. A Képviselő-testület a BM rendelet 3.§ (2) bekezdésében meghatározott önrészt és a 4.§ (4) bekezdésében meghatározott költségeket költségvetése terhére biztosítja, a szociális tűzifa támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására.

dr. Boros István címzetes főjegyző: a rendeletünkbe át kell vezetni az új BM rendelet előírásait, hogy a pályázati feltételeknek megfeleljünk.

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, felkérem a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Orliczki Frigyesné Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke, települési képviselő: a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2014.(X.07.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

3./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

Orliczki Frigyesné Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke, települési képviselő: a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és javasolja, hogy az önkormányzati ciklusban végzett munkáját megköszönve a Képviselő-testület részesítse a polgármester urat egy havi illetményével megegyező nettó 275 100 forint összegű jutalomban.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 5 igen szavazattal, 1tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

76/2014.(X.02.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gulyás Mihály polgármester jutalmazása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Gulyás Mihály főállású polgármestert az önkormányzati ciklusban megválasztása óta végzett eredményes munkája elismeréseként 275 100 Ft pénzjutalomban részesíti.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

           polgármester                                                 címzetes főjegyző