Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelete

a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról

egységes szerkezetben

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), 10. §.(1), 25.§.(3), 26.§, 32.§.(3), 37/D.§ (3), 38.§ (9), 45.§.(1), 46.§ (1), 47.§.(2), 50.§.(3), 58/B.§(2), 62.§ (2), 92.§.(1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. A rendelet célja

1.§ (1) A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében a község költségvetési teherbíró képességének figyelembevételével meghatározza a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátások helyi formáit, igénybevételük szabályait és az ellátásokra való jogosultság feltételeit.

(2) A szociális ellátást az önkormányzat az állampolgároknak önmagukért és családjukért viselt felelősségét is figyelembe véve biztosítja. Ennek érdekében az eljárás során vizsgálja a kérelmezők magatartását, felelősségét a megélhetési nehézségek kialakulásában, illetve a hozzátartozók tartási képességét.

 1. A rendelet hatálya

2.§ A rendelet hatálya kiterjed a Szt. 3.§ (1)-(3) bekezdéseiben, valamint az Szt. 7.§ (1) bekezdésében meghatározott, Sajószöged község közigazgatási területén élő személyekre.

 1. Eljárási szabályok

3.§ (1)1 A szociális támogatás iránti kérelmeket és a jövedelemnyilatkozatot a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani, melyek tartalmát a támogatás fajtájához igazodóan a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet mellékletei, valamint e rendelet 1. és 1/A. melléklete határozza meg.

(2)Az egyéb nem havi rendszeres jövedelem igazolására a kérelmező nyilatkozatát kell elfogadni.

(3)A kérelmek elbírálásához a kérelmező lakásán a Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt végezhet. Amennyiben a kérelmező az ezzel kapcsolatos együttműködést megtagadja, a kérelmet el kell utasítani.

4.§ Az önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatás tervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére.

A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart.

A kerekasztal képviselőit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

1Módosította a 2/2012.(I.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012.01.18-tól.

 1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra2 való jogosultság egyéb feltételei

5.§16

 1. Rendszeres szociális segély

6.§16

96. Szociálpolitikai Kerekasztal

7.§10 A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:

 1. polgármester

 2. ÁMK igazgató

 3. védőnő

 4. gyermekjóléti szolgálat családgondozója

 5. Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 6. Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézői

 7. Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója által delegált személy

8.§11 (1) A Szociálpolitikai Kerekasztal ülését a polgármester hívja össze és vezeti.

(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.

(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal ülései nyilvánosak.

(4) A Szociálpolitikai Kerekasztal működésével kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

127. Települési támogatás

9.§.3,13 (1) A jegyző a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez a szociálisan rászoruló személy részére települési támogatást állapíthat meg egy éves időtartamra egy összegben, ha a kérelmező által életvitelszerűen használt épület fő rendeltetés szerinti jellege lakóház.

(2) A települési támogatásra való jogosultság elbírálásakor az Szt. 38.-39.§-ainak 2015. február 28.-án hatályos rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni a következő eltérésekkel:

a) a támogatás éves összege nem lehet kevesebb mint 18 000 forint és nem lehet több mint 60 000 forint,

2Módosította a 12/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011.09.06-tól.

3 Hatályon kívül helyezte: 2/2012.(I.12.) önkormányzati rendelet, hatályát veszti: 2012.01.18-tól.

9 Módosította a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályos 2015.03.01-től.

10 Módosította a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos 2015.03.01-től.

11 Módosította a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdése. Hatályos 2015.03.01-től.

12 Módosította a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2015.03.01-től.

13 Módosította a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2015.03.01-től.

16Hatályon kívül helyezte a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 5.§-a, hatályát veszti: 2015.03.01-én.

b) a támogatás összegének kiszámításánál az Szt. 2015. február 28.-án hatályos 38.§ (6) bekezdés a) pontja nem alkalmazható,

c) a támogatás készpénzben nem nyújtható,

d) a támogatást a Sajószögedi Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja havonta utalja a jogosultságot megállapító határozatban szereplő közszolgáltatónak, pénzintézetnek, első alkalommal a határozat jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül.

9/A.§4,17 (1) Szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető az a személy, akinek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő esetén annak 400%-át.

(2) A támogatás elbírálásakor előnyt élvez a kérelmező, ha

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, természetbeni vagy pénzbeli formában történő települési támogatásra, különösen a 9.§ (1) bekezdése szerinti támogatásra jogosult,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(3) A támogatás odaítéléséről a Szociális és Egészségügyi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt az elnyert szociális célú tűzifa-mennyiség erejéig.

(4) A Bizottság háztartásonként legfeljebb 5m3 tűzifát biztosít a kérelmezőknek.

(5) Az Önkormányzat a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

8. Méltányossági ápolási díj

10.§16

7,14 9. Rendkívüli települési támogatás

11.§15 (1) Jövedelmi helyzet vizsgálata nélkül rendkívüli települési támogatás illeti meg a kérelmezőt, ha önhibáján kívül krízis helyzetbe került, különösen

a) egy hónapot meghaladó kórházi kezelése,

b) egyenes ági rokon számlával igazolt temetési költségeinek viselése,

c) lakásában bekövetkezett, a lakhatását veszélyeztető elemi kár

miatt.

4 Beiktatta: 21/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2012.12.18-tól

7 Módosította 14/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 01-től.

8 Beiktatta: 10/2014.(X.07.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. november 01-től.

8Módosította 10/2014.(X.07.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. november 01-től.

14 Módosította a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése. Hatályos 2015.03.01-től.

15 Módosította a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése. Hatályos 2015.03.01-től.

16 Hatályon kívül helyezte a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR.) 5.§-a, hatályát veszti: 2015.03.01-én, az ÖR. 6.§-a alapján települési támogatásként kerül folyósításra 2015.06.30-ig.

17 Módosította a 11/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2015.10.01-től.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl, a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának vagy a védőnőnek ajánlása alapján rendkívüli települési támogatásra jogosult a várandós anya és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekét iskolába írató szülő.

(3) Rendkívüli települési támogatás három hónap időtartamra havi rendszerességgel is adható.

(4) A Rendkívüli települési támogatás összege

a) az (1) bekezdés a, -b, pontjai és a (2) bekezdés esetében maximum 10 000 forint,

b) az (1) bekezdés c) pontja esetében maximum 100 000 forint,

c) a (3) bekezdés esetében maximum 27 000 forint.

(5) Rendkívüli települési támogatást egy igénylő részére évente két alkalommal lehet megállapítani.

(6) A települési támogatás felhasználását a támogatás folyósítását követő harminc napon belül a Szociális és Egészségügyi Bizottság ellenőrzi, mely során környezettanulmányt végezhet, számlákat kérhet be.

710. Eseti jelleggel nyújtott

önkormányzati segély

12.§16

11.Temetési segély

13.§7

 1. Közgyógyellátás

14.§16

 1. A szennyvízcsatorna hálózatra csatlakozott

szociálisan rászorulók támogatása

15.§5

 1. Személyes gondoskodást nyújtó

alapszolgáltatások

16.§ (1) Az alapszolgáltatások formái:

a.) étkeztetés

b.) házi segítségnyújtás

c.) családsegítés

 1. Az (1) bekezdésében foglalt szolgáltatásokat az Önkormányzat szakfeladaton működteti.

5Hatályon kívül helyezte a 9/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályát veszti: 2012.02.28-tól.

7Módosította 14/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014.01.01-től.

7Hatályon kívül helyezte a 14/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelet. Hatályát veszti: 2014.01.01-től.

16Hatályon kívül helyezte a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 5.§-a, hatályát veszti: 2015.03.01-én.

 1. Étkeztetés

17.§ (1) Az étkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell megállapítani, amit évente felül kell vizsgálni. A Képviselő-testület külön rendeletében határozza meg a fizetendő térítési díjakat, a kedvezmények mértékét.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás keretében biztosított szolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni.

(3) Azonnali intézkedést igénylő esetben a polgármester külön eljárás nélkül nyújt ellátást a rászorulónak, ha annak élete, testi épsége veszélyeztetve van.

6(4) Az étkeztetés alapszolgáltatás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorultak azok, akiknek a jövedelme nem haladja meg a mindenkori minimálbér ötszörösét.

 1. Házi segítségnyújtás

18.§ (1) A házi segítségnyújtás feladatainak ellátására az önkormányzat – közigazgatási határain belül – két házi gondozási körzetet jelöl ki.

A házi gondozási körzetek és a térítésmentesen biztosított „Házi-Feladat” megállapítása e rendelet 3. mellékletét képezi.

 1. Családsegítés

19.§ A családsegítést az Szt. 64. §-ában foglaltak szerint biztosítja az önkormányzat.

 1. Záró rendelkezések

20.§ (1) Ez a rendelet 2011. március 01-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2001.(I.31.) önkormányzati rendelet.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály dr. Boros István

polgármester címzetes főjegyző

6 Beiktatta: 9/2013.(VI.12.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2013.06.13-tól

1. melléklet

a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló

4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal Ügyirat száma:

3599 Sajószöged, Ady E. út 71.

JÖVEDELEM-NYILATKOZAT

A) Személyi adatok

1.

Az ellátást igénylő neve: …………………………………………………………

 

 

Leánykori név: ……………………………………………………………………

 

2.

Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe:

 

………………………………………………………………………………………

3.

Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe:

 

………………………………………………………………………………………

4.

Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:

………………………………………………………………………………………

5.

A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe:

 

…………………………………………………………………………………

6.

Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: ............. fő.

 

7.

 

A 6. pontban szereplő közeli hozzátartozók neve:

 

 

a)

 

 

……………………………………………………………………………………

 

 

b)

…………………………………………………………………………………

 

 

c)

…………………………………………………………………………………

 

 

d)

…………………………………………………………………………………

B) Jövedelmi adatok

Forintban

A jövedelmek típusai

Kérelmező

jövedelme

Közeli hozzátartozók jövedelme

Összesen:

 

 

a.)

b.)

c.)

d.)

 

1./ Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

 

 

 

 

 

 

2./ Társas és egyéni

vállalkozásból

származó jövedelem

 

 

 

 

 

 

3./ Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem

 

 

 

 

 

 

4./ Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások

 

 

 

 

 

 

5./ A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.)

 

 

 

 

 

 

6./ Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési járadék, rendszeres szociális segély, bérpótló juttatás, stb.)

 

 

 

 

 

 

7./ Föld bérbeadásából származó jövedelem

 

 

 

 

 

 

8./ Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)

 

 

 

 

 

 

 

9./ Összes bruttó jövedelem

 

 

 

 

 

 

10./ Személyi jövedelemadó vagy előleg összege

 

 

 

 

 

 

11./ Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege

 

 

 

 

 

 

12./ Munkavállalói járulék összege

 

 

 

 

 

 

13./ A család havi nettó

jövedelme összesen

[9-(10+11+12)]

 

 

 

 

 

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-a alapján az önkormányzat a fővárosi, a megyei NAV útján ellenőrizheti.

Dátum: ..................................................

..........................................................

az ellátást igénylő,
vagy törvényes képviselőjének aláírása

...........................................................

cselekvőképes hozzátartozók aláírása

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS

1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban vagy lakcímkártyában szereplő lakóhely, illetve több lakóhely esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni.

2. Közeli hozzátartozók:

a) a házastárs, az élettárs,

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató; valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,

c) a 18. életévet be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa.

3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni.

4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző egy hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni.

5. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott részét kell beírni.

6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.

7. Az egy főre jutó havi nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók számával.

8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

1/A. melléklet4

a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló

4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet16

a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló

4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez

4Hatályon kívül helyezte: 2/2012.(I.12.) önkormányzati rendelet, hatályát veszti: 2012.01.18-tól.

16Hatályon kívül helyezte a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 5.§-a, hatályát veszti: 2015.03.01-én.

3. melléklet

a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló

4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez

1. Gondozási körzet

Bartók B. út Bem út Lehel út

Balassi Bálint út Rigó köz Sólyom köz

Csalogány köz Csokonai út Erkel Ferenc út

Hunyadi út István út Kodály Zoltán út

Tisza út Széchenyi út Mikszáth Kálmán út

815 fő

2. Gondozási körzet

Ady Endre út Arany János út Árpád út

Bábai út Dália út Dobó út

Jókai út Petőfi út Rákóczi út

Dózsa György út Fenyő út Hajnalka út

IV. Béla út Jácint út Mátyás király út

MÁV Megálló Orgona út OVIT lakótelep

Szegfű út Tolnai sétány Táncsics út

Komp út Major út Tó út

Vállalkozói Park út Kossuth út Bocskai út

Erzsébet sétány Kölcsey köz Toldi út

Vasút út Sugár út

1494 fő

Összesen: 2.309 fő

Házi – Feladat”

A gondozónő az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése mellett, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartása, komfortérzetének növelése érdekében az alábbi feladatokat végzik a gondozottaknál (igény szerint):