Sajószöged Község Önkormányzata

3/2014. (II.28.) számú rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

a módosításokkal egységes szerkezetben

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésére, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

  1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1)1,2 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését:

285.748 e Ft költségvetési bevétellel

309.150 e Ft költségvetési kiadással

-23. 402 e Ft költségvetési egyenleggel

ebből 23.402 e Ft működési hiánnyal

állapítja meg.

(2) A működési hiány belső finanszírozását a Képviselő-testület az előző évi költségvetési pénzmaradványából és az Önkormányzat tulajdonát képező befektetett pénzügyi eszközökből biztosítja.

(3) Az Önkormányzat a kiadások között 7 917 e Ft tartalékot hagy jóvá, melyből 3 600 e Ft általános tartalék, 4 317 e Ft céltartalék összege.

(4) A Képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról szóló döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján állapítja meg.

(6) A bevételi és kiadási előirányzat-csoportokat, kiemelt előirányzatokat és azon belül a kötelező feladatokat az 1.2. melléklet állapítja meg.

1 Módosította a 8/2014.(IX.15.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2014.09.16-tól.

2 Módosította az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2015.02.28-tól.

(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet részletezi.

(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások Önkormányzati, Polgármesteri Hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 5.1., 5.2., 5.3., 5.4 mellékletek határozzák meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai egymás között átcsoportosíthatók.

(3) A Képviselő-testület a (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31.-i hatállyal módosítja a rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró és vegyes rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2014. január 01.-től kell alkalmazni.

dr. Boros István

dr. Gulyás Mihály

címzetes főjegyző

polgármester

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2014. február 28.

Sajószöged, 2014. február 28.

dr. Boros István

címzetes főjegyző