Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

1/2016.(I.11.) Tárgy: Ideiglenes Bizottság létrehozása

2/2016.(I.11.) Tárgy: Rimszki Béla és Rimszki Gyula Sajószöged, IV. Béla út 15. (hrsz: 473) alatti ingatlanban meglévő 1/2 tulajdoni hányaduk megvásárlása

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés az 1. napirendhez

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

 

Napirend:

1./ Döntés a 2014-2020 programozási időszakban meghirdetésre kerülő TOP pályázatokkal kapcsolatos szakértői feladatok igénybevételéről.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

     

2./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./ Napirend: Döntés a 2014-2020 programozási időszakban meghirdetésre kerülő TOP pályázatokkal kapcsolatos szakértői feladatok igénybevételéről.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetésre kerülő pályázatokat a Taktaköz-Hernádvölgy Fejlesztéséért Nonprofit Kft. szeretné kizárólagosan intézni, szeretnének mindent egy kézben összpontosítani, és koordinálni a 6. választókerületbe tartozó önkormányzatok pályázatait.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: ezeket a projekteket 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vagy önkormányzati költségvetési szervek készíthetik. A Taktaköz-Hernádvölgy Fejlesztéséért Nonprofit Kft. önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság, ugyanis dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő úr választókerületébe tartozó 21 település alapította ezt a Kft.-t. Mi nem voltunk az alapítók között, de mi is a képviselő úr választókerületébe tartozunk. 49 település tartozik a körzetébe, a fennmaradó 28 települést most járják be.

 

Kérdések, észrevételek:

 

Vona Tamás alpolgármester: miért nem kerestek meg minket, amikor alapították? Nem ez az egyetlen olyan szervezet, aminek az alapításában Sajószöged tevékenyen és aktívan részt vett. Amióta testületi tag vagyok mindegyik képviselő-testület ódzkodott attól, hogy a másik testületre vonatkozólag kötelező érvényű szerződéseket hagyjunk. Általában úgy kötöttük a szerződéseinket, hogy ciklus végénél tovább ne tartson. 2020-ig lesz egy választás, ha aláírunk egy szerződést, az a következő testületre nézve is kötelező érvényű lesz.

A keretszerződés 7. oldalán az áll, hogy „A megbízót 500 000 Ft összegben szankciós jelleggel kötbérfizetési kötelezettség is terheli, ha súlyos szerződésszegés merül fel.”, viszont a megbízottat semmiféle ilyen dolog nem terheli. Ilyen formában ezt nem fogom megszavazni.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, pénzügyi-ügyrendi bizottsági elnök: úgy gondolom, hogy az önkormányzat eddig is megoldotta a pályázatainak előkészítését, készítését, anyagilag nem rengette meg az önkormányzatot ennek a finanszírozása. Lehetőségünk volt úgy kiírni a versenyeztetéseket, hogy a helyi vállalkozók is tudjanak pályázni, vagy megoldotta saját a Kft.-jén keresztül, ami szintén az önkormányzat büdzséjét erősítette. Ez a megbízási szerződés egy általános keretszerződés. Nem tudom, hogy hány település írja alá, hogy lesz kapacitásuk, mennyire lesz idejük. Ha kiosztják a részadatokat, és ugyanúgy nekünk kell mindennel dolgozni, akkor nem sok értelmét látom. A pályázatok figyelését egy komoly pályázatíró cég ingyen elvégzi. Ezt a megbízási szerződést egy gyors döntés eredményének tartom, ahol nincsenek felmérve, hogy melyik település hány pályázatot adott be az elmúlt években, hányat szeretne beadni az idei évben, és arról sem vagyok meggyőzve, hogy győzi-e majd ez a Nonprofit Kft. Ezt a megbízási szerződést ebben a formában, ilyen távolságban nem tartom jónak.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: javaslom, hogy a képviselő-testület hozzon létre egy ad hoc bizottságot, ami továbbdolgozna ezen a tervezeten, és átalakítanák ezt a keretszerződést olyan formába, amiről tudnánk tárgyalni még egyszer. Célszerű lenne alpolgármester úr vezetésével, két bizottsági elnök és egy külsős pénzügyi tag részvételével létrehozni. A Bizottság 30 napot kapna arra, hogy megfogalmazza és elkészítse a javaslatot.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

1/2016.(I.11.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Ideiglenes Bizottság létrehozása

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Taktaköz-Hernádvölgy Fejlesztéséért Nonprofit Kft. megbízási keretszerződése átdolgozására ideiglenes bizottságot hoz létre, az alábbiak szerint:

a Bizottság elnöke: Vona Tamás alpolgármester

a Bizottság tagjai: Orliczki Frigyesné Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke

Dr. Wirtz Ferenc Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Biri László Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság külsős tagja

 

A képviselő-testület felkéri a Bizottságot, hogy az átdolgozott keretszerződést 30 napon belül terjessze elő.

 

              

        Felelős:         Vona Tamás alpolgármester

              

        Határidő:         2016. február 11.

 

 

2./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a novemberi ülésen döntött a testület a IV. Béla út 15. sz. alatti ingatlan tulajdoni hányadának megvételéről, a másik két tulajdonossal is tárgyaltunk. Rimszki Gyula és Rimszki Béla tulajdoni hányadát 300-300 000 Ft-ért meg tudnánk vásárolni, ha a képviselő-testület úgy dönt azzal, hogy Rimszki Gyulának holtig tartó haszonélvezeti joga van.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

2/2016.(I.11.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Rimszki Béla és Rimszki Gyula Sajószöged, IV. Béla út 15. (hrsz: 473) alatti ingatlanban meglévő 1/2 tulajdoni hányaduk megvásárlása

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Rimszki Béla 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 3. 2/9. sz. alatti lakos és Rimszki Gyula Sajószöged, IV. Béla út 15. sz. alatti lakos Sajószöged, IV. Béla út 15. (hrsz: 473) alatti ingatlanban lévő 1/4 - 1/4 tulajdoni hányadukat 300 000-300 000 Ft vételárért megvásárolja azzal, hogy Rimszki Gyula részére az ingatlanon holtig tartó haszonélvezeti jogot alapít.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

b./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a szociális célú tűzifa első 20 m3-e megérkezett, holnap, holnapután szállítják a többit, úgyhogy szerdától folyamatosan kiszállításra kerülnek a Bizottság döntésének megfelelően.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

    polgármester                                                  címzetes főjegyző

        4