Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Könyvtár

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla települési képviselők

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésről távol maradt: Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

21/2016.(III.11.) Tárgy: Sajószögedi Településrendezési Terv eszközei módosítása

22/2016.(III.11.) Tárgy: A 20/2016.(II.25.) képviselő-testületi határozat módosítása

23/2016.(III.11.) Tárgy: Szándéknyilatkozat testvér-települési kapcsolat létesítésére

24/2016.(III.11.) Tárgy: Együttműködési megállapodás kötése az „EFOP-1.2.1-15” pályázati támogatás igénylésére

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: A B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés elnökének megkeresése

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Javaslat a Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./ Napirend: Javaslat a Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: visszaérkeztek a szakhatósági megkeresésre a vélemények, környezeti értékelésre nem tartanak igényt és én sem javaslom eseti környezeti vizsgálat elvégzését.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

21/2016.(III.11.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószögedi Településrendezési Terv eszközei módosítása

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sajószöged község „GIP” övezeti besorolású területén az úthálózat kialakítása vonatkozásában kisebb korrekciók végrehajtására, valamint a „GIP” terület egy részének különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi területté történő átminősítése tárgyában kezdeményezett Településrendezési Terv módosításával kapcsolatosan „Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról” szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel, valamint a környezet védelméért felelős közigazgatási szervek Trt. módosítás tárgyában tett véleménye figyelembe vételével kinyilvánítja, hogy jelentős környezeti hatás nem várható, ezért környezeti vizsgálat lefolytatását szükségtelennek tartja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: folyamatos

 

 

2./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy az ÁMK alapító okiratának módosításával kapcsolatban hiánypótlásra szólított fel a MÁK, mert az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot nem kell aláírni, ehelyett a Kincstár igazoló szövegét kell szerepeltetni, a módosító okiratban pedig elírásra került a képviselő-testületi határozat száma.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

22/2016.(III.11.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A 20/2016.(II.25.) képviselő-testületi határozat módosítása

 

a./ A Sajószögedi Általános Művelődési Központ alapító okiratát módosító 20/2016.(II.25.) képviselő-testületi határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép. Az okirat száma: 1a/2016.

b./ A Képviselő-testület a Sajószögedi Általános Művelődési Központ alapító okiratát egységes szerkezetben elfogadó 20/2016.(II.25.) képviselő-testületi határozat 2. melléklete helyébe e határozat 2. melléklete lép. Az okirat száma: 1b/2016.

 

(A melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

b./

dr. Boros István címzetes főjegyző ismertette Török Dezső elnök úr levelét, melyben felajánlotta a közgyűlés segítségét kárpátaljai testvér-település kiválasztásában.

 

Hegyi József települési képviselő: támogatom az elképzelést és helyi kötődésem révén szakértőként segíteni tudom az előkészületi munkálatokat.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

23/2016.(III.11.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Szándéknyilatkozat testvér-települési kapcsolat létesítésére

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete örömmel fogadta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke megkeresését és egyetért azzal, hogy a testvér-települési kapcsolatok fontos szerepet töltenek be a Kárpátalján élő magyar nemzetiség identitásának megtartásában, történelmi-, kulturális hagyományainak ápolásában, ezért kinyilvánítja szándékát testvér-települési kapcsolat felvételére és kéri ehhez a Megyei Közgyűlés közreműködését.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

c./

dr. Gulyás Mihály polgármester: ismertette az EFOP pályázati kiíráshoz kapcsolódó együttműködési megállapodás tervezetét.

 

Kérdések, észrevételek:

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: hány önkormányzatot érint a projekt?

 

Vona Tamás alpolgármester: előre nem lehet tudni, hányan kötnek megállapodást, de 20 és 40 000 000 Ft között lehet pályázni.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: a családi és közösségi programok rendezésének önrészét ezzel ki lehetne váltani és ezt az összeget más rendezvényekre fordítani.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

24/2016.(III.11.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Együttműködési megállapodás kötése az „EFOP-1.2.1-15” pályázati támogatás igénylésére

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a „Védőháló a családokért” című felhíváshoz az Önkormányzat képviseletében csatlakozzon és együttműködési megállapodást kössön a „Tiszaújváros és Térségének Családjaiért és a Hátrányos Helyzetűekért Egyesület” képviselőjével.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                dr. Boros István sk.

     polgármester                                                  címzetes főjegyző

 

        4