Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2016.(IV.20.) önkormányzati rendelete

a helyi építészeti örökség védelméről

 

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.§. (3) bekezdésében és a 62.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§ (1)  E rendelet alkalmazásában:

(2)      helyi védelmi terület:
a község olyan összefüggő része, amelynek település-szerkezete, történelmi jelentősége, vagy a területén nagy számban található védendő épületek okán védendő.

(3)      egyedi védelmi terület:
olyan országos védelemben nem részesülő építmény vagy terület, amely a település szempontjából kiemelkedő, hagyományt őrző, az ott élő emberek és közösségek munkáját híven tükrözik.

 

2.§ (1)  A védetté nyilvánításról a Képviselő-testület dönt.

(2)      A védelemre javasolt területeket, épületeket az eljárás megindulásától a döntés meghozataláig védettnek kell tekinteni.

(3)      E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a helyi védelem tárgyát képezik a rendelet 1. mellékletében felsorolt építmények és területek.

 

3.§ (1)  A védetté nyilvánítást követő 30 napon belül a Jegyző köteles értesíteni:

a) az ingatlan tulajdonosát, kezelőjét, használóját,

b) a védetté nyilvánítás kezdeményezőjét,

c) az Állami Főépítészt,

d) a Járási Földhivatalt,

e) Tiszaújváros Városi Önkormányzat Jegyzőjét.

(2)       A helyi védelem alá helyezett értékekről nyilvántartást kell vezetni

1. cím,

2. helyrajzi szám,

3. tulajdonos, kezelő, használó megjelölésével.

 

4.§ (1)  A helyileg védett építészeti értékek fennmaradásának feltétele a rendeltetésnek megfelelő használat mellett az értékek megőrzése.

(2)      Védett területek

a) a védett területen lévő építményeket egymással összehangoltan, a jellegzetes falukép egységes megjelenését biztosító módon szabad fenntartani, illetőleg kialakítani. E tekintetben az épületek fő, tömeg és tetőformája, külső homlokzata, az alkalmazott anyagok, azok színe, felületképzése meghatározó jelentőségű.

b) Védett területen az új épületek tömegarányait, fő méreteit a környezetében lévő hagyományos épületekhez harmonikusan illeszkedve, azok homlokzatszélességét, gerinc- és párkánymagasságát, tetőformáját, anyag használatát figyelembe véve kell meghatározni.

c) A védett területen a településre jellemző hagyományos kerítés – és kapuformák, jellegzetes melléképületek, építmények megtartására és továbbéltetésére kell törekedni.

d) A védett területeken a közterületek burkolását és berendezéseit – utcabútorok, kandeláberek, pavilonok, autóbuszvárók, stb. ezek változtatását és az utcákon megjelenő hirdetéseket az épületek jellegéhez, az utca hangulatához igazodva, esztétikus kivitelben kell kialakítani.

(3)      Védett épületek

a) Hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell megtartani, érintetlenül hagyva a homlokzati nyílásrendet és nyílások osztását, megőrizve a homlokzati tagozatokat, homlokzati díszítéseket.

b) Az épületeket úgy kell bővíteni, átalakítani, helyreállítani, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon, illetve gondosan mérlegelt kompromisszum árán a legkisebb kárt szenvedje. A tervezett bővítés a régi épület formájával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban kell hogy legyen.

c) A védett épületek bontására csak a műszaki és erkölcsi avultság beállításával kerülhet sor, a védettség megszüntetését követően.

 

5.§ (1)  A helyi védelem előírásait az I. fokú építési hatóság hatósági eljárása során köteles betartani és folyamatosan ellenőrizni a védett területek, épületek állapotát.

(2)      Ha a védelem érdekei megkövetelik, köteles elrendelni a védett építmény jó karbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, illetve műszaki állapotának szükség szerinti felülvizsgálatát, felújítását, helyreállítását, az engedély nélkül elvégzett hozzáépítések, díszítések elbontását.

(3)      A védett épület tulajdonosa kérelmére a védelemhez szükséges műszaki beavatkozásokhoz vissza nem térítendő támogatás nyújtható.

(4)      A helyi védelem alá vont épületen, építményen külső vagy belső felújítási, helyreállítási, bővítési vagy bontási, továbbá a védett épület jellegét, megjelenését bármely módon érintő munkát – függetlenül attól, hogy az építési engedély alapján, vagy anélkül végezhető – megkezdeni és végezni az épület rendeltetését megváltoztatni csak az I. fokú építési hatóság által – a helyi és általános építési előírások alapján – meghatározott módon és annak engedélyével lehet.

(5)      A helyi védelem alatt álló területen bármely utcaburkolatot, építményt, létesítményt (utcabútorok, világítótestek, kandeláberek, pavilonok, autóbuszvárók, cégérek, reklámok, stb.) elhelyezni, cserélni, illetve felújítani – függetlenül attól, hogy az egyébként építési – létesítési engedély köteles-e vagy sem – csak az I. fokú építésügyi hatóság engedélyével lehet.

 

6.§ (1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)      Hatályát veszti Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építészeti örökség védelméről szóló 4/2002.(I.31.) sz. KT. rendelete.

 

k.m.f.

 

 

 

                dr. Boros István sk.                                               dr. Gulyás Mihály sk

                 címzetes főjegyző                                                      polgármester

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2016. április 20.

 

Sajószöged, 2016. április 20.

                                                                                                                 dr. Boros István sk.

                                                                                                                  címzetes főjegyző