Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2020. (II.03.) önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjakról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdése a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § (1)1 Az Önkormányzat által fenntartott intézményekben biztosított ellátásért az alábbi térítési díjat kell fizetni:

 

  1. Óvoda napi háromszori étkezés térítési díja 386 Ft/nap/fő

  2. Általános iskola

ba) napi háromszori étkezés térítési díja 488 Ft/nap/fő

bb) tízórai+ebéd térítési díja 454 Ft/nap/fő

bc) ebéd térítési díja 418 Ft/nap/fő

  1. Házi segítségnyújtás

ca) szociális segítés intézményi térítési díja 715 Ft/óra

cb) személyes gondozás intézményi térítési díja 715 Ft/óra

  1. Szociális étkeztetés (ebéd) intézményi térítési díja: 508 Ft/fő/nap

  2. A szociális étkeztetés (ebéd) kiszállításáért fizetendő

térítési díj: 179 Ft/nap

  1. Bölcsőde napi négyszeri étkezés térítési díja: 450 Ft/fő/nap

 

(2) A térítési díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

 

2. § (1)2 a) Önkormányzati hozzájárulás a sajószögedi bölcsődébe beíratott normatív vagy az Önkormányzat által megállapított térítési díjkedvezményben nem részesülő bölcsődések után 100 Ft/nap/fő, az Önkormányzat által megállapított térítési díjkedvezményben részesülő bölcsődések után az önkormányzati hozzájárulás 50 Ft/nap/fő.

 

b) Önkormányzati hozzájárulás a sajószögedi óvodába beíratott normatív vagy az Önkormányzat által megállapított térítési díjkedvezményben nem részesülő óvodások után 96 Ft/nap/fő, az Önkormányzat által megállapított térítési díjkedvezményben részesülő óvodások után az önkormányzati hozzájárulás 48 Ft/nap/fő.

 

(2) Önkormányzati hozzájárulás a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

 

  1. normatív vagy az Önkormányzat által megállapított térítési díjkedvezményben nem részesülő tanulói részére:

 

1Módosította a 11/2020.(IX.01.) önkormányzati rendelet 1 §-a Hatályos: 2020.09.01.

2Módosította a 11/2020.(IX.01.) önkormányzati rendelet 2 §-a Hatályos: 2020.09.01.

 

 

 

aa) háromszori étkezés esetén 142 Ft/nap/fő

ab) kétszeri étkezés esetén 134 Ft/nap/fő

ac) egyszeri étkezés esetén 126 Ft/nap/fő

 

  1. 50 %-os normatív vagy az Önkormányzat által megállapított térítési díjkedvezményben részesülő tanulói részére:

 

ba) háromszori étkezés esetén 71 Ft/nap/fő

bb)kétszeri étkezés esetén 67 Ft/nap/fő

bc) egyszeri étkezés esetén 63 Ft/nap/fő

 

(3) Az 1. § c) – e) pontjában meghatározott ellátások után fizetendő személyi térítési díjak csökkentésének szabályait e rendelet melléklete tartalmazza.

 

(4) A házi segítségnyújtás havi egy órát meghaladó időtartamát térítésmentesen biztosítja az Önkormányzat.

 

 

3. § (1) Ez a rendelet 2020. március 1.-én lép hatályba.

 

(2) Hatályát veszti Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményi térítési díjakról szóló 4/2019. (II.04.) önkormányzati rendelete.

 

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet az intézményi térítési díjakról szóló 1/2020.(II.03.) önkormányzati rendelethez

 

 

Szociális étkeztetés

 

Kedvezmény:

0-36.000,-Ft alatti jövedelem esetén

80%

36.001,-Ft - 48.000,-Ft között

70%

48.001,-Ft - 58.000,-Ft között

50%

58.001,-Ft - 70.000,-Ft között

30%

70.001,-Ft - 85.500,-Ft között

10%

85.501,- Ft felett

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebéd kiszállítás

 

Kedvezmény:

0 - 46.000,-Ft alatti jövedelem esetén

90%

46.001,-Ft – 58.000,-Ft között

80%

58.001,-Ft – 90.000,-Ft között

60%

90.001,-Ft – 120.000,-Ft között

40%

120.001,-Ft felett

0%

 

 

Házi segítségnyújtás

 

Kedvezmény:

0-36.000,-Ft alatti jövedelem esetén

90%

36.001,-Ft - 48.000,-Ft között

85%

48.001,-Ft - 58.000,-Ft között

76%

58.001,-Ft - 70.000,-Ft között

67%

70.001,-Ft - 85.500,-Ft között

51%

85.501,- Ft - 90.000,-Ft között

47%

90.001,-Ft - 100.000,-Ft között

35%

101.000,-Ft - 120.000,-Ft között

20%

120.000,-Ft felett

0%