Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 29-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Karaffa Gábor települési képviselők

 

Igazoltan távol: Biri László

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

54/2019.(VIII.29.) Tárgy: A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

55/2019.(VIII.29.) Tárgy: Sajószögedi ÁMK működése

56/2019.(VIII.29.) Tárgy: Sajószögedi Óvoda gyermeklétszáma

57/2019.(VIII.29.) Tárgy: Sajószögedi Óvoda mozgásfejlesztési eszközök beszerzése, sókabin visszaállítása

58/2019.(VIII.29.) Tárgy: 2019/2020. tanévi tankönyv támogatás

59/2019.(VIII.29.) Tárgy: ÁMK Igazgató megbízása

60/2019.(VIII.29.) Tárgy: Víziközműnek 15. éves Gördülő Fejlesztési Terve

61/2019.(VIII.29.) Tárgy: Művelődési ház mögötti játszótér javítatása

62/2019.(VIII.29.) Tárgy: Temetőben lévő öreg fák állapotának felmérése

63/2019.(VIII.29.) Tárgy: Görögkatolikus templom ikonosztázionjának felújítása

64/2019.(VIII.29.) Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlan licitre bocsájtásának meghosszabbítása

65/2019.(VIII.29.) Tárgy: Magyar Falu Program keretében pályázatok benyújtása

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

melléklet: határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz.

melléklet: előterjesztés a 2. napirendi ponthoz, az 57/2019. (VIII.29.) határozat melléklete.

melléklet: jegyzőkönyv és előterjesztés, határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz.

melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz.

melléklet: előterjesztés az 5. napirendi ponthoz.

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

 

1./ Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

2./ a.) Tájékoztató a 2019/2020 nevelési – oktatási év kezdetéről.

Előterjesztő: Bánné Bodolai Marianna ÁMK Igazgató

Hajdu Hajnalka Iskola Igazgató

b.) Javaslat a tankönyvtámogatásra

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Javaslat Bánné Bodolai Marianna ÁMK Igazgató újabb öt évre történő megbízására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

4./ Javaslat a víziközművek 15 éves gördülő fejlesztési tervének (GFT) elfogadására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5 ./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1.Napirend: Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az új HVB alakuló ülésén lejár a „régi” bizottság mandátuma. Az általam javasolt tagokról egy szavazással kell dönteni, módosító indítvány nem tehető.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

54/2019.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószögedi Helyi Választási Bizottság megválasztása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:

 

Tagok: Holló Imre

Kovácsné György Sándorné

Tóth József

Póttagok: Hajdu-Dobos Anna

Vaskó Imréné

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

2./a) Napirend: Tájékoztató a 2019/2020 nevelési – oktatási év kezdetéről

 

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Hajdu Hajnalka iskola igazgató asszonyt az írásos előterjesztés kiegészítésére.

 

Hajdu Hajnalka iskola igazgató: Köszönöm szépen a meghívást, köszönjük a sok segítséget támogatást az Önkormányzatnak. Az idei nyáron a vizes blokkot újítottuk fel. A megnövekedett létszám miatt kettő első osztályt indítunk. Pályázat útján még két interaktív táblát kaptunk, amit már be is szereltek.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatóját tudomásul vette.

 

Hajdu Hajnalka iskola igazgató elhagyta az ülést.

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató asszonyt az írásos előterjesztés kiegészítésére.

 

Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató: Az uniós pályázat keretében megújult az Óvodánk, a konyhánk a legmodernebb a környéken. Az augusztusi 31-ei gyermeklétszámunk 69 fő a tájékoztató anyagomban látható, hogy szeptembertől 78 gyermek venné igénybe az óvodai ellátást. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy engedélyezze a maximális csoportlétszámtól való eltérést, a gyermeklétszámot 30 fő / csoport állapítsa meg. Támogatást szeretnénk kérni Óvoda tornatermébe mozgásfejlesztési eszközök beszerzésére a gyermekek fejlesztése érdekében, és a sókabin visszaállítására.

 

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

55/2019.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószögedi ÁMK működése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019/2020. nevelési évről szóló tájékoztatót elfogadta.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző, Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató

Határidő: azonnal

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

56/2019.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószögedi Óvoda gyermeklétszáma

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a maximális csoportlétszámtól való eltérést, a gyermeklétszámot 30 fő / csoport állapítja meg.

 

Felelős: Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató

Határidő: azonnal

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

57/2019.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószögedi Óvoda mozgásfejlesztési eszközök beszerzése támogatása, só kabin visszaállítása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetése terhére bruttó 296.250 forintot biztosít a mozgásfejlesztő eszközök, játékok beszerzésére a határozat melléklete szerint. A képviselő-testület a sókabin visszaállítására 80.000 forintot biztosít.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

( A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete)

 

2./b) Napirend: Javaslat a tankönyvtámogatásra

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Kérem a képviselő-testületet, hogy a tankönyv támogatást az elmúlt évek gyakorlata alapján az idén is biztosítsa az Önkormányzat a sajószögedi tanulók részére. A támogatás mértékét középiskolás tanulóknak 7 000 Ft/tanuló, főiskolai-egyetemi hallgatók részére 10 000 Ft/ tanuló összegben javasolom megállapítani.

 

Karaffa Gábor települési képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatja a javaslatot.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

58/2019.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tankönyvtámogatás 2019/2020-as tanév

 

A Képviselő-testület kérelemre tankönyv támogatást nyújt a 9. évfolyam felett nappali

tagozaton tanuló középiskolás sajószögedi diákoknak, valamint felsőfokú intézményben

nappali tagozaton tanuló sajószögedi hallgatóknak.

 

A támogatás mértéke:

a./ középiskolás tanulók részére 7.000,-Ft/tanuló,

b./ főiskolai-egyetemi hallgatók részére 10.000,-Ft/tanuló.

 

A közép-, vagy felsőfokú tanulmány folytatásáról szóló iskolalátogatási igazolások beadási

határideje 2019. október 15.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal.

 

 

3./Napirend: Javaslat Bánné Bodolai Marianna ÁMK Igazgató újabb öt évre történő megbízására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A nevelőtestület egyetért azzal, hogy pályázat mellőzésével újabb ciklusra bízzuk meg igazgató asszonyt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

59/2019.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: ÁMK Igazgató megbízása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése felhatalmazása alapján nyílvános pályázat mellőzésével Bánné Bodolai Mariannát 2019. szeptember 01. napjától 2024. augusztus 31. napjáig megbízza a Sajószögedi Általános Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezető) feladatainak ellátásával.

A képviselő-testület Bánné Bodolai Marianna illetményét havi bruttó 411.075 forintban állapítja meg.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2019. szeptember 01.

 

4./Napirend: Javaslat a víziközművek 15 éves gördülő fejlesztési tervének (GFT) elfogadására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Minden évben tárgyaljuk ezt a napirendet,a GFT két részből áll. Egy felújítási pótlási tervből és van egy beruházási terv amit az Önkormányzat jóváhagyásával lehet benyújtani az Energetikai Hivatalnak, az erre vonatkozó tájékoztatót kiküldtem.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

60/2019.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Víziközmű 15. éves Gördülő Fejlesztési Terve

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaújváros térsége szennyvízrendszer (Sz-86-B-2) megnevezésű víziközmű-rendszer vonatkozásában kijelenti, hogy a 2019-2033 évekre szóló tizenöt éves Gördülő Fejlesztési Tervben foglaltakkal egyetért, nem kíván észrevételt tenni, beruházási feladatok megvalósítását nem tervezi. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a fentiek szerinti nyilatkozat megtételére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

5.Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

a/ Tájékoztató a polgármester szabadságának ütemterv szerinti igénybevételéről illetve az ütemtervtől eltérő igénybevétel okáról, az ütemtervtől eltérő igénybevétel előzetes bejelentése.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A táblázatban látszik, hogy augusztusi hónapban 1 napot vettem igénybe, bármilyen változásról a képviselő-testületet ez után is tájékoztatni fogom.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót egyhangúan tudomásul vette.

 

b/ Művelődési ház mögötti játszótért sérült eszközeinek javítatása

 

dr. Boros István címzetes főjegyző : A művelődési ház mögötti játszótért megrongálta a vihar, helyre kell állítani az ott megsérült játékokat. A gyártó által kapott árajánlatot megküldtem a képviselő-testületnek. A játszótér az önkormányzati alapítvány kezelésében van, javaslom, hogy a képviselő-testület az árajánlattal megegyező összegű támogatást adjon az alapítványnak, hogy pótolni tudják a megsérült játékokat.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

61/2019.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Művelődési ház mögötti játszótért sérült eszközeinek javítatása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a játszótért sérült eszközeinek pótlására 762.000 Ft összegű támogatást ad a „670 éves Sajószögedért” Alapítványnak.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

c/Temetőben lévő öreg fák megvizsgálása

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A fakivágás engedélyezése jegyzői hatáskör, de szeretném kikérni a képviselő-testület véleményét, mert a temető képét és ezzel faluképét is megváltoztatná a fák kivágása, ráadásul majdnem fél millió forintba kerülne.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő: Megértem a környéken lévő sírok tulajdonosait mert ha kidül egy fa nagy pusztítást végezne, de sajnálnám ezeket az öreg fákat kivágatni.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Javaslom, hogy kérjünk szakvéleményt a fák állapotáról, ennek figyelembe vételével tudok majd dönteni.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

62/2019.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Temetőben lévő öreg fák állapotának felmérése

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy szakértővel vizsgáltassa meg a temetőben lévő három darab fát.

 

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

d/ Görögkatolikus templom ikonosztázionjának felújításának támogatása

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A görögkatolikus egyház kérelmet nyújtott be a képviselő-testület felé miszerint támogatást szeretnének kérni a templom ikonosztázionjának felújítására. A támogatás összege 250.000 Ft lenne. Javaslom a kérelem támogatását.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

63/2019.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Görögkatolikus templom ikonosztázionjának felújításának támogatása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 250.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Görögkatolikus templom ikonosztázionjának felújítására.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

f./ Önkormányzati tulajdonú ingatlan licitre bocsájtása, újabba hirdetés kitűzése

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A Sajószöged IV. Béla út 15. sz. alatti ingatlanra nem volt érdeklődő. Javaslom újabb 1 hónapra közzétenni a hirdetményt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

64/2019.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlan licitre bocsájtása, újabba hirdetés kitűzése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a IV. Béla út 15. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre vonatkozó hirdetményt egy hónappal meghosszabbítja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Határidő: azonnal

 

 

g/ dr. Gulyás Mihály polgármester: Javaslom, hogy nyújtsunk be pályázatot a Magyar Falu Program keretében utak felújítására, óvoda udvar fejlesztésére valamint közterület fenntartási gépek vásárlására.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

65/2019.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Magyar Falu Program keretében pályázatok benyújtása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújt be

önkormányzati utak felújítására (MFP-ÖTU/2019)

óvoda udvar fejlesztésére (MFP-OUF/2019)

eszközfejlesztés belterület közterület karbantartása (MFP- KKE/2019)

polgármesteri hivatal felújítása (MFP-HPH-2019)

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: a.) 2019.09.02.

b.) 2019.09.10.

c.) 2019.09.05.

d.) 2019.09.12.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

 

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző