Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 24-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Karaffa Gábor, Dr. Lukács Fatime, Orliczki Frigyes Ferencné, Tóth Béla, Varga Viktor települési képviselők.

 

Meghívottként jelen van: Boros István címzetes főjegyző, Kovács Tamás KTK elnök

 

Az ülésről igazoltan távol maradt: Mihály-Bársony Judit gazdasági vezető

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

65/2022.(XI.24.) sz. K.T. határozat az idősek és megváltozott munkaképességű

sajószögedi lakosok támogatásáról

66/2022.(XI.24.) sz. K.T. határozat a 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és

nagycsaládosok, valamint a községben élő

tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek

támogatásáról

67/2022.(XI.24.) sz. K.T. határozat a Sajószögedi Polgármesteri Hivatalban

közigazgatási szünet elrendeléséről

68/2022.(XI.24.) sz. K.T. határozat Sajószöged Község Önkormányzata 2023. évi

belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

69/2022.(XI.24.) sz. K.T. határozat a Fürge Ujjak Klub támogatásáról

70/2022.(XI.24.) sz. K.T. határozat az E2 Hungary Energiakereskedelmi és

Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

villamosenergia szerződéses ajánlatának elfogadásáról

71/2022.(XI.24.) sz. K.T. határozat haszonbérleti szerződés módosításáról

72/2022.(XI.24.) sz. K.T. határozat a Sajószöged Községi Testedző Kör kiegészítő

támogatásáról

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

9/2022. (XI. 29.).önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 13/2013.(XI.29.) önkormányzat rendelet módosításáról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

 1. melléklet: előterjesztések az 1. napirendi ponthoz

 2. melléklet: előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

 3. melléklet: előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

 4. melléklet: határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz

 5. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz

 6. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

Napirend:

1./ Javaslat

a) az idősek és megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok támogatására

b) a 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és nagycsaládosok, valamint a községben

élő tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek támogatására

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a 2022. évi háromnegyed éves

gazdálkodás alakulásáról

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Javaslat a helyi adókról szóló 13/2013.(XI.29.) önkormányzat rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

4./ Javaslat a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022.(XI.10.) Korm. rendelet alapján igazgatási szünet

elrendelésére

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./ Javaslat Sajószöged Község Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési

tervének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

 

 

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./Napirend: Javaslat

a) az idősek és megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok támogatására

b) a 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és nagycsaládosok, valamint a

községben élő tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek támogatására

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Elmondta, hogy az előző évekhez hasonlóan idén is adni tudjuk ezt a támogatást, a jogosultak száma folyamatosan nő, ennek megfelelően a költségek is, idén 4,1 millió forint az, amit önerőből biztosítunk erre a célra. Átadta a szót a Szociális Bizottság elnökének.

 

Dr. Lukács Fatime a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: az előterjesztéshez egy módosító javaslat érkezett, amit a Bizottság nem fogadott el, ezért az előterjesztést eredeti formájában javasoljuk elfogadni a Képviselő-testületnek.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

65/2022.(XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat

az idősek és a megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok egyszeri támogatásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésének szociális előirányzata terhére

 1. a sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő, 2022. évben 60. életévüket betöltött nők és férfiak részére jövedelmüktől függetlenül, egységesen 5.000,-Ft/fő, azaz ötezer forint/fő egyszeri pénzbeli támogatást nyújt,

 2. a fenti korhatárt be nem töltött sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő rokkantsági ellátásban, rokkantsági járadékban, valamint rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülők részére jövedelmüktől függetlenül egységesen 5.000,-Ft/fő egyszeri pénzbeli támogatást biztosít. Amennyiben az ellátás 2022. évben lett megállapítva, illetve felülvizsgálva, az erről szóló igazolást 2022. december 23-ig a Polgármesteri Hivatalban be kell mutatni.

 

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

66/2022.(XI.24.) sz. Képviselő-testületi határozat

a hat évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek, a hat évesnél idősebb, de óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekek, a nagycsaládosok, valamint a községben élő, tartósan beteg, illetve fogyatékos tanulók támogatásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésének szociális előirányzata terhére

 1. a sajószögedi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő, 2022. évben hatodik életévüket betöltő vagy fiatalabb gyermekek, a hat évesnél idősebb, de óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekek részére, a család jövedelmétől függetlenül, egységesen egyszeri 5.000,-Ft/fő támogatást nyújt;

 2. a Képviselő-testület a sajószögedi lakóhellyel rendelkező, négy vagy több gyermeket nevelő, illetve nevelt családok 6-18 év közötti életkorú gyermekei részére, a család jövedelmétől függetlenül egyszeri 5.000,-Ft/fő támogatást nyújt;

 3. a Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Éltes Mátyás Általános Iskolában tanuló, valamint középiskolában tanuló, sajószögedi lakóhellyel rendelkező tartósan beteg, illetve fogyatékos tanulók részére a család jövedelmétől függetlenül egyszeri 5.000,-Ft/fő támogatást biztosít.

 

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

3./Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a 2022. évi háromnegyed

éves gazdálkodás alakulásáról

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A megnövekedett energiaköltségek, élelmiszerárak nyilván jelentkeznek az Önkormányzatoknál is. Ismertette azokat az intézkedéseket, amiket az intézményeknél fognak bevezetni az energiatakarékosság érdekében. Az iparűzési adóbevételeink jól alakultak, de nem tudjuk, hogy ez a válságos helyzet meddig fog eszkalálódni, ezért további megfontolt gazdálkodásra van szükség. Kiemelte a bölcsőde magas fűtési költségit, amit légkondicionáló/hőszivattyú berendezések telepítésével terveznek majd csökkenteni, ezek költséghatékony működését a napelemek lehetővé teszik. A közvilágítás költségeit a LED lámpatestek felszereléseivel jelentősen tudják majd csökkenteni.

 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztő által elmondottakkal egyetértett. Orliczki Frigyes Ferencné bizottsági elnök kiemelte, hogy az adóbevételeknek, az elnyert pályázatoknak és a körültekintő, gondos gazdálkodásnak köszönhetően az Önkormányzat helyzete jónak mondható.

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat háromnegyedéves

gazdálkodásáról szóló tájékoztatót egyhangúan tudomásul vette.

 

 

 

 

4./Napirend: Javaslat a helyi adókról szóló 13/2013.(XI.29.) önkormányzat rendelet

módosítására

dr. Boros István címzetes főjegyző: A módosítás semmiféle adóemelést nem tartalmaz, éppen ellenkezőleg a napelemparkot építő NES Zrt. részére ad telekadó kedvezményt, addig, amíg árbevétel nem realizálódik a beruházásból. Ez várhatóan 1-2 év, de már ebben az időszakban is jelentős telekadóra számítunk a társaságtól. A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a helyi adókról szóló 13/2013.(XI.29.) önkormányzat rendelet módosításáról szóló 9/2022.(XI.29.) sz. rendeletét.

5./Napirend: Javaslat a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022.(XI.10.) Korm. rendelet alapján igazgatási szünet

elrendelésére

 

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A Korm. rendelet először a kormányzati irányítás alatt levő szervekre rendelt el kötelező zárva tartást december 22-január 6. közötti időszakra, nyilván energiatakarékossági okokból. Most ennek a lehetőségét kiterjeszttették az önkormányzatokra is azzal, hogy a halaszthatatlan közfeladatok ellátást biztosítani kell és biztosítva is lesz, az ügyeleti rendszer megszervezése által.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

67/2022.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat

a Sajószögedi Polgármesteri Hivatalban közigazgatási szünet elrendeléséről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022.(XI.10.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel úgy dönt, hogy 2022. december 22 – 2023. január 6. közötti időszakra igazgatási szünetet rendel el.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy dolgozza ki és tegye közzé a fenti időtartam alatti ügyeleti rendszert annak érdekében, hogy az igazgatási szünet ne okozzon a Polgármesteri Hivatal halaszthatatlan közfeladatainak ellátásában aránytalanul nagy sérelmet.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: 2022. november 30.

6./ Napirend: Javaslat Sajószöged Község Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési

tervének jóváhagyására

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Jövőre az államháztartáson kívülre adott támogatások folyósítását és felhasználását javaslom ellenőrizni a belső ellenőrzési vezetővel egyeztetve.

 

A Képviselő-testület a javaslattal egyhangúan egyetértett.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

68/2022.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat

Sajószöged Község Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési

tervének jóváhagyásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sajószöged Község Önkormányzata

2023. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta.

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az éves belső ellenőrzési tervben

meghatározott feladatok végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: 2023. december 31.

7./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

a.)

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a Fürge Ujjak Klub kérelmét.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

69/2022.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat

a Fürge Ujjak Klub támogatásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sajószögedi Fürge Ujjak Klub

részére 70.000,-Ft támogatást szavazott meg alapanyag vásárlására.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

b.) dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy lezárult a Magyar Államkincstár ellenőrzése a központi költségvetésből származó 2021. évi támogatások elszámolásáról, eltérés megállapítása nélkül, minden rendben találtak.

 

 

c.) dr. Boros István címzetes főjegyző: A közvilágítás áramellátására az E2 Hungary Zrt. adta a legjobb ajánlatot, a Pénzügyi Bizottság is ezt javasolja elfogadásra, amennyiben az MVM Next-től kedvezőbb ajánlat nem érkezik.

 

A Képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértett.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

70/2022.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat

az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság villamosenergia szerződéses ajánlatának elfogadásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (0székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 26.) villamosenergia szerződéses ajánlatát elfogadja és felhatalmazza polgármesterét a Villamosenergia-kereskedelmi Szerződés aláírására.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2022. november 25.

 

 

d.) dr. Boros István címzetes főjegyző: A mai nap érkezett Albecz Mihály haszonbérleti szerződésének meghosszabbítására vonatkozó kérelem.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

71/2022.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat

haszonbérleti szerződés módosításáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Albecz Mihály (születési hely, idő: Debrecen, 1954.09.30., an.: Papp Ilona) 3599 Sajószöged, Mikszáth út 1/A. sz. alatti lakos kérelmének helyt ad és a Sajószöged külterület 061/11 hrsz-ú, 1618 m2 és a 061/19 hrsz-ú, 1,2294 ha területű „szántó” művelési ágú ingatlanokra vonatkozó 2015. szeptember 01. - 2022. december 31. napjáig kötött haszonbérleti szerződést 2023. január 1. - 2025. december 31. napjáig meghosszabbítja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

 

 

 

e.) dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a sportkör kérelmét és átadta a szót Kovács Tamás elnöknek.

 

Kovács Tamás ismertette az elmúlt évek szakmai munkáját és a megvalósult fejlesztéseket. Az energiaválság és az áremelkedések a sportkörnek is többletköltséget okoznak és a TAO-s pályázatokkal kapcsolatban is vannak kötelezettségeik. A KTK működését az egész megyében elismerik. Hangsúlyozta, hogy elsődleges céljuk az egészségmegőrzés, közösségépítés, amit már gyerekkorban el kell kezdeni. Megköszönte a Képviselő-testület eddigi támogatását.

 

Vona Tamás alpolgármester: a háromnegyedéves beszámoló alapján abban a helyzetben vagyunk, hogy megszavazhatjuk a kért támogatást, de a takarékos gazdálkodást a KTK-nak is nagyon szem előtt kell tartani.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

72/2022.(XI.24.) Képviselő-testületi határozat

a Sajószöged Községi Testedző Kör kiegészítő támogatásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged Községi Testedző Kör részére 2.295.500,-Ft, azaz Kétmillió-kétszázkilencvenötezer-ötszáz forint likviditási támogatást szavazott meg.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester összegzésként elmondta, hogy a sportkör elnöke a kérelme mellé oda tudta tenni az elért eredményeket. Megköszönte az öt éves tevékenységét, amit társadalmi munkában végez.

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző