SAJÓSZÖGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2015.(VIII.31.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A.§ (2) bekezdésében és 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ (1) A rendelet hatálya Sajószöged község közigazgatási területén kiterjed a helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmazó természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá (a továbbiakban: kibocsátó).

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a területileg illetékes vízügyi hatóság által kibocsátott vízjogi engedély alapján végzett szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelésekre.

2.§ A kibocsátó a talajba juttatott környezetterhelő anyagok után talajterhelési díjat köteles fizetni, ha a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és közműpótló berendezésben (szennyvíztározó aknában) történő szennyvízelhelyezést alkalmaz.

3.§ A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetén 50 liter/fő/nap átalány vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.

4.§ (1)Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a lakossági kibocsátó,

a) akinek az ingatlana csak kerti csappal rendelkezik,

b) akinek a háztartásában az egy főre jutó nettó havi jövedelem tárgyév első két hónapjában nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át és az összes díjköteles vízfogyasztása nem több évi 80 m3-nél.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti mentesség igénybevételéhez a kibocsátónak e rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatot kell tennie.

5.§ A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

6.§ (1) A kibocsátó által teljesítendő díjfizetési kötelezettség megállapításához a víziközmű szolgáltató – megállapodás alapján - évente, a tárgyévet követő év február 28-ig szolgáltat adatokat az önkormányzati adóhatóság számára, amely tartalmazza a kibocsátó (vízfogyasztó) nevét, címét és a tárgyévben fogyasztott vízmennyiséget.

(2)A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-ig az önkormányzat 11734114-15348609-03920000 számú számlájára való teljesítéssel.

7. § (1) Ez a rendelet 2016. január 01-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 15/2004.(XI.24.) önkormányzati rendelet.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2015. augusztus 31.

Sajószöged, 2015. augusztus 31.

dr. Boros István ak.

címzetes főjegyző

1. melléklet

a 8/2015.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

mentesség igénybevételéhez …… évben

Kijelentem, hogy a Sajószöged ……………………………. szám alatti ingatlanon csak kerti csappal rendelkezem.

Sajószöged, …………………..

 

aláírás

Tanúk:

1.

2………………………