Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. szeptember 28-án megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Közösségház

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Orliczki Frigyes Ferencné, Dr. Lukács Fatime, Tóth Béla, Varga Viktor települési képviselők.

 

Igazoltan távol: Karaffa Gábor települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

43/2023. (IX.28.) sz. K.T. határozat Sajószöged Községi Önkormányzat 2023. évi

közbeszerzési terve módosításáról

44/2023. (IX.28.) sz. K.T. határozat A „Napközi Otthonos Tálalókonyha korszerűsítése” megnevezésű közbeszerzési eljárás eljárásrendjének elfogadásáról

45/2023. (IX.28.) sz. K.T. határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

11/2023. (IX.29.) a közterület használatáról és tisztántartásáról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

  1. melléklet: rendelet-tervezet az 1. napirendi ponthoz

  2. melléklet: közbeszerzési terv és határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

  3. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

 

Napirend:

1./ Javaslat a közterület használatáról és tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

2./ a) Javaslat a Közbeszerzési Terv módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

b) Javaslat „ A Sajószögedi Napközi Otthonos Tálalókonyha korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás során alkalmazandó „Eljárásrend” elfogadására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

3./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

4./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Javaslat a közterület használatáról és tisztántartásáról szóló önkormányzati

rendelet-tervezet elfogadására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Előző ülésen már elsőolvasatban tárgyaltuk a rendelet -

tervezetet a Vármegyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási főosztálya kifogást nem

emelt a rendelet tervezettel kapcsolatban, ezért elfogadásra javaslom a rendeletet-tervezetet.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a közterület használatáról és tisztántartásáról szóló 11/2023.(IX.29.) önkormányzati rendeletet.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

2./Napirend:

a) Javaslat a Közbeszerzési Terv módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a projektmanagerrel egyeztetve a nyílt eljárásra

vonatkozó jogszabályi hivatkozás módosítását javaslom a napközi korszerűsítésénél és az eljárás megindítása is csúszik a II. negyedévről a IV. negyedévre, mert a tervező még nem készült el a dokumentációval.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

43/2023. (IX.28.) határozata

Sajószöged Községi Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési terve módosításáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési terve helyébe e határozat melléklete szerinti közbeszerzési terv lép.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

b) Javaslat „ A Sajószögedi Napközi Otthonos Tálalókonyha korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás során alkalmazandó „Eljárásrend” elfogadására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a már lezajlott közbeszerzéseknek megfelelően az

eljárásban részt vevő szervek hatáskörét szabályozza az Eljárásrend.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

44/2023. (IX.28.) határozata

A Napközi Otthonos Tálalókonyha korszerűsítése” megnevezésű közbeszerzési eljárás

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Napközi Otthonos Tálalókonyha korszerűsítése” megnevezésű, építés tárgyban lefolytatandó közbeszerzési eljárás során e határozat melléklete szerinti egyedi eljárásrend szabályait alkalmazza.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: folyamatos

 

3./Napirend: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A Képviselő-testület hatáskörében 2023. január 26-tól összesen 42 határozat született. A határozatok végrehajtására irányuló eljárási cselekmény minden esetben történt, lejárt határidejű, végre nem hajtott határozat nem volt. A döntéseknek megfelelő intézkedések minden esetben megtörténtek.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

45/2023. (IX.28.) határozata

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

4./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testületet a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Út, híd, járda építése/ felújítása című pályázat megfelelt a pályázati kiírásnak, de forrás hiányában tartalék listára került az Önkormányzat. Ez azt jelenti, hogy a pályázat megfelelt a kiírásban meghatározott tartalmi, értékelési szempontoknak, de a rendelkezésre álló források kimerültek. Tájékoztatni fognak a támogatóhatóságról, ha további forrás szabadul fel, vagy arról, ha nincs már reális esélyünk, mert megszüntetik a tartalék listát. Ez esetben szavaznunk kell majd róla, hogy önerőből végezzük el a tóparti utak felújítását, ha nem is egyszerre az egészet, hanem szakaszolva ahogy a költségvetésünk megengedi majd.

Tájékoztatta továbbá a megjelenteket arról, hogy az elmúlt héten „Az év digitális faluja” különdíjban részesült településünk, egy másik pályázaton.

 

A Képviselő-testület a tájékoztatókat tudomásul vette.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

 

 

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

p