Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2020.(VII.30.) önkormányzati rendelete
a bölcsődei ellátásról

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A bölcsődei ellátást Sajószöged Községi Önkormányzat a fenntartásában működő Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde (3599 Sajószöged, Mátyás király út 10.) útján (a továbbiakban: Intézmény) biztosítja.

2.§ (1) A bölcsődei felvétel rendje az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata II. 3. pontja szerint történik.

       (2) A felvételi kérelem elutasítása esetén a kérelmező az erről szóló értesítés kézhezvételét követő nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

3.§ (1) Megszűnik a bölcsődei jogviszony:

a) ha a törvényes képviselő az ellátás megszüntetését kéri,
b) ha a törvényes képviselő a két hónapot elérő térítési díjhátralékot a második
felszólításban megszabott határidőig nem fizeti meg.

(2) Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható.

4.§ A bölcsőde az alapellátáson kívül más szolgáltatást nem biztosít.

5.§ (1)1 A bölcsődei gondozás térítési díját e rendelet melléklete tartalmazza.
(2) A gyermekétkeztetés térítési díját külön rendelet állapítja meg.

6.§. Ez a rendelet 2020. szeptember 01. napján lép hatályba.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.
polgármester  címzetes főjegyző 

                                 

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2020. július 30.
Sajószöged, 2020. július 30.

dr. Boros István sk.
címzetes főjegyző

1 Módosított a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet .Hatályos: 2021.03.01-től.

 

Melléklet a 8/2020.(VII.30.) önkormányzati rendelethez

1. A bölcsődei gondozás szolgáltatási önköltségének és a költségvetési támogatásának különbözete egy gondozottra számítva 2.637 Ft/nap

2. A bölcsődei gondozás Gyvt. 147. § (4) bekezdése szerint megállapított intézményi térítési díja 1.000 Ft/nap

3. Jövedelemvizsgálat alapján fizetendő gondozási díj

Egy főre eső jövedelem (forint) Napi térítési díj
57.000 ≤  ingyenes 
57.001 – 114.000   500 Ft/nap
114.001 – 228.000  800 Ft/nap 
 228.000 > , vagy jövedelemvizsgálat nélkül 1.000 Ft/nap