Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. december 16-án megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Orliczki Frigyes Ferencné, Tóth Béla, Varga Viktor települési képviselők.

 

Igazoltan távol: Dr. Lukács Fatime, Karaffa Gábor települési képviselő.

 

Meghívottként jelen van: Berecz Róbert ügyvezető, Boros István címzetes főjegyző.

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

90/2021.(XII.16.) sz. K.T. határozat a Községüzemeltetési Kft. dolgozóinak jutalmazásáról

91/2021.(XII.16.) sz. K.T. határozat az Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzés tervéről és stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

92/2021.(XII.16.) sz. K.T. határozat Helyi adók beszedésének értékeléséről

93/2021.(XII.16.) sz. K.T. határozat dr. Gulyás Mihály polgármester jutalmazásáról

94/2021.(XII.16.) sz. K.T. határozat az önkormányzati intézményekben dolgozók év végi jutalmazásáról

95/2021.(XII.16.) sz. K.T. határozat A Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó

tagönkormányzatok és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között létrejött bérleti szerződés 2. számú módosításának elfogadásáról

96/2021.(XII.16.) sz. K.T. határozat Az ÉRV. Zrt. „Borsodi Víziközmű Rendszerek Bővítése” tárgyú projekt megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalás és szerződés aláírásáról

97/2021.(XII.16.) sz. K.T. határozat a 1423/1 hrszú ingatlan belterületbe csatolásáról

98/2021.(XII.16.) sz. K.T. határozat Tisza-Party Food Kft. közétkeztetési szerződésének meghosszabbításáról

99/2021.(XII.16.) sz. K.T. határozat a „CseppetSem!” program keretében megvalósuló lakossági használt sütőolaj-begyűjtési hálózathoz történő csatlakozásról

 

100/2021.(XII.16.) sz. K.T. határozat Általános Művelődési Központ SzMSz módosításának jóváhagyásáról

 

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

15/2021.(XII.20.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási

közszolgáltatásról.

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

 1. melléklet: beszámoló és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

 2. melléklet: előterjesztés és rendelet tervezet a 2. napirendi ponthoz

 3. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

 4. melléklet: beszámoló és határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz

 5. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz

 6. melléklet: határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz

 7. melléket: határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

Napirend:

1./ Beszámoló a Községüzemeltetési Kft. 2021. évi munkájáról, javaslat az ügyvezető jutalmazására.

Előterjesztő: Berecz Róbert ügyvezető

dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet

megalkotására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

3./ Javaslat az Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervérvének és 2022 – 2025 közötti időszakra vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

4./ Beszámoló az adóigazgatási feladatok ellátásáról, a helyi adókkal kapcsolatos bevételek alakulásáról.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./ Beszámoló

 1. a Polgármester elmúlt időszakban végzett munkájáról,

 2. a Polgármesteri Hivatal munkájáról, javaslat az önkormányzati intézményekben dolgozók és a Polgármester év végi jutalmazására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

dr. Boros István címzetes főjegyző

 

 

6./ Javaslat

 1. a Miskolc Térségi Konzorcium vagyonával kapcsolatos döntések meghozatalára

 2. az ÉRV. Zrt. „Borsodi Víziközmű Rendszerek Bővítése” tárgyú projekt megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalás és szerződés aláírására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

7./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Beszámoló a Községüzemeltetési Kft. 2021. évi munkájáról, javaslat az ügyvezető jutalmazására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte a Községüzemeltetési Kft. vezetőjét ismertesse írásos

előterjesztését.

 

Berecz Róbert ügyvezető beszámolt a Községüzemeltetési Kft. éves munkájáról.

 

Tóth Béla települési képviselő, a Felügyelő Bizottság elnöke: A Felügyelő Bizottság a Községüzemeltetési Kft. 2021. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja és az ügyvezető munkateljesítménye elismeréseként bruttó 2+1 havi munkabérnek megfelelő jutalom megállapítását javasolja a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testületnek. A +1 havi jutalomra vonatkozó javaslatnál a Felügyelő Bizottság figyelembe vette az ügyvezető és a dolgozók nem versenyképes bérszínvonalát és a veszélyhelyzet bevezetése óta végzett többletfeladataikat.

 

Vona Tamás alpolgármester is megköszönte a Kft. éves munkáját és támogatta Felügyelő

Bizottság javaslatát.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

90/2021.(XII.16.) határozata

a Községüzemeltetési Kft. dolgozóinak jutalmazásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Sajószöged Községüzemeltetési Kft. egyszemélyes alapítója és tulajdonosa

 1. a Községüzemeltetési Kft. 2021. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

 2. Berecz Róbert ügyvezetőt a 2021. évi kimagasló, színvonalas munkateljesítménye elismeréseként a Felügyelő Bizottság javaslatát figyelembe véve, kettő + egyhavi munkabérének megfelelő jutalomba részesíti oly módon, hogy egy havi jutalom utalása 2022. január hónapban esedékes. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a Kft. munkavállalóit – teljesítményük figyelembevételével – átlag egy + egy havi munkabérüknek megfelelő jutalomban részesítse, a fentiekhez hasonlóan. Az Önkormányzat az ehhez szükséges összeget a Kft. számlájára utalja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Berecz Róbert ügyvezető

Határidő: 2021. december 31.

 

2./Napirend: Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet

megalkotására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az előző ülésen első olvasatban már tárgyalta a képviselő-testület a tervezetet. Lényegi változás a hatályos rendelkezéshez képest csak annyi, hogy mentességet biztosít azoknak a vállalkozóknak, akiknek a székhelye a lakásukba van bejelentve és rendelkeznek közszolgáltatásra vonatkozó lakossági szerződéssel a vállalkozásuk pedig nem termel hulladékot.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat

és tartózkodás nélkül megalkotta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló

önkormányzati rendeletét.

 

3./Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervérvének és 2022 –

2025 közötti időszakra vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Javaslom az írásos előterjesztésnek illetve a határozati javaslatnak megfelelően jóváhagyni a 2022.évi belső ellenőrzési tervet.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

91/2021.(XII.16.) határozata

az Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzés

tervéről és stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

 

A Képviselő-testület

 1. Sajószöged Község Önkormányzata 2022-2025. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

 2. Sajószöged Község Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervét a 2. a. melléklet szerint jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az éves belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról gondoskodjon.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

4./Napirend: Beszámoló az adóigazgatási feladatok ellátásáról, a helyi adókkal kapcsolatos

bevételek alakulásáról.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az elmúlt évekhez hasonló tartalommal és minőségben a szokásos táblázatokat használva küldtem ki a beszámolót a bevételek alakulásáról.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

92/2021.(XII.16.) határozata

Helyi adók beszedésének értékeléséről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adók beszedésének értékeléséről szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

5./Napirend: Beszámoló

 1. a Polgármester elmúlt időszakban végzett munkájáról,

 2. a Polgármesteri Hivatal munkájáról, javaslat az önkormányzati intézményekben dolgozók és a Polgármester év végi jutalmazására.

 

 1. dr. Gulyás Mihály polgármester: A Polgármester és a Polgármesteri Hivatal munkája, egymással szorosan összefüggő, egymástól el nem választható és esetünkben egymást erősítő tevékenységek sorozatából áll. Különösen igaz ez rendkívüli jogrend idején, de az ügyfelek a bevezetett óvintézkedések kivételével (maszkviselés, kézfertőtlenítés, stb.) nem érzékeltek változást az ügyintézés megszokott menetében. Részletesen ismertette az elnyert és a folyamatban lévő önkormányzati pályázatokat.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző egy havi illetménynek megfelelő, bruttó 571. 600 forint jutalmat javasolt dr. Gulyás Mihály polgármester számára.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 4 igen szavazattal, és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

93/2021.(XII.16.) határozata

dr. Gulyás Mihály polgármester jutalmazásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Gulyás Mihály polgármestert az elmúlt időszakban végzett munkáját elismerve, egy havi illetményének megfelelő bruttó 571.600 forint jutalomban részesíti a költségvetés személyi előirányzatának terhére.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: 2021. december 31.

 

 1. dr. Gulyás Mihály polgármester: Ahogy az előterjesztésben is látszik a bölcsőde esetében a költségvetés tartalék keretéből lehet átcsoportosítani a jutalmukhoz szükséges összeget, de ez nem jelent gondot, mert egy nem tervezett ÁFA visszatérítésből meg van ennek is a fedezete.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

94/2021.(XII.16.) határozata

az önkormányzati intézményekben dolgozók év végi jutalmazásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati dolgozók jutalmazásával az előterjesztésnek megfelelően egyetért és a jutalmazáshoz szükséges előirányzatok felhasználását engedélyezi azzal, hogy a Bölcsődei dolgozók jutalmazásához szükséges összeget a polgármester tájékoztatójában elhangzott ÁFA visszaigényléssel megnövelt általános tartalék terhére biztosítja.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2021. december 31.

 

6./Napirend: Javaslat

 1. a Miskolc Térségi Konzorcium vagyonával kapcsolatos döntések meghozatalára

 2. az ÉRV. Zrt. „borsodi víziközmű rendszerek bővítése” tárgyú projekt megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalás és szerződés aláírására

 

 1. dr. Boros István címzetes főjegyző a képviselők megkapták a Gesztor által készített előterjesztéseket és a határozati javaslatokat, javaslom az elfogadásukat.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

95/2021.(XII.16.) határozata

A Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó tagönkormányzatok és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között létrejött bérleti szerződés 2. számú módosításának elfogadásáról

 

Sajószögedi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között 2019. december 20. napján a 131.328/2019. iktatószámon létrejött bérleti szerződés 2. számú módosítását. A szerződés érvényességének feltétele, hogy a bérbeadásra kerülő osztatlan közös vagyonnal kapcsolatos valamennyi döntést a konzorciumot alkotó települések önkormányzatának képviselő-testületei is meghozzák, és a határozati kivonatok Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megküldésre kerüljenek.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály Polgármester

Határidő: azonnal

 

b) az ÉRV. Zrt. „borsodi víziközmű rendszerek bővítése” tárgyú projekt megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalás és szerződés aláírására

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Javaslom a kiküldött határozati javaslat elfogadását.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

96/2021.(XII.16.) határozata

Az ÉRV. Zrt. „borsodi víziközmű rendszerek bővítése” tárgyú projekt megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalás és szerződés aláírására

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részvényesként egyetért a „Borsodi Víziközmű Rendszerek Bővítése” tárgyában kötött szerződés aláírásával.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály Polgármester

Határidő: azonnal

 

7./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 1. a 1423/1 hrszú ingatlan belterületbe csatolásáról

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Sajószöged, 1423/1 hrsz. ingatlan tulajdonosa kéri az

ingatlan belterületbe csatolását. A HÉSZ és a Településszerkezeti Terv ezt lehetővé teszi.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

97/2021.(XII.16.) határozata

a 1423/1 hrszú ingatlan belterületbe csatolásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármesterét, hogy a 1423/1 hrszú „kert” művelési ágú, 1249 m2 térmértékű ingatlan belterületbe csatolását kezdeményezze a Tiszaújvárosi Járási Hivatal Földhivatalánál. A terület felhasználás célja: lakóingatlan kialakítása. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy nyilatkozzon arról miszerint a 1423/1 hrsz-ú földrészletet a Településszerkezeti Tervben meghatározott célra, négy éven belül ténylegesen felhasználni tervezi.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

 1. Tisza-Party Food Kft. közétkeztetési szerződésének meghosszabbítására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Az év vége közeledtével lejár a Tisza-Party Food Kft. szerződése javaslom, hogy a szerződést 2022.december 31-ig hosszabbítsuk meg.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

98/2021.(XII.16.) határozata

Tisza-Party Food Kft. közétkeztetési szerződésének meghosszabbítására.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tisza-Party Food Kft. (3599 Sajószöged, Petőfi út 13.) közétkeztetésre vonatkozó szerződését 2022. december 31-ig meghosszabbítja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 1. a „CseppetSem!” program keretében megvalósuló lakossági használt sütőolaj-begyűjtési hálózathoz történő csatlakozásról

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Az alpolgármester úr hívta fel a figyelmünket erre a lehetőségre javaslom a gyűjtőedények kihelyezését a használt sütőolaj számára.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

99/2021.(XII.16.) határozata

a „CseppetSem!” program keretében megvalósuló lakossági

használt sütőolaj-begyűjtési hálózathoz történő csatlakozásról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Biotrans Környezetirányítási és Hulladékgazdálkodási Kft. „CseppetSem!” Program keretében megvalósuló lakossági használt sütőolaj-begyűjtési projekthez és felhatalmazza Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 1. Általános Művelődési Központ nyitvatartásával kapcsolatos módosítás.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az Általános Művelődési Központ igazgatója kezdeményezte a könyvtár szombati nyitvatartásának megszűntetését mert kimutatásuk szerint alig van látogató ebben az időszakban.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

100/2021.(XII.16.) határozata

Általános Művelődési Központ SzMSz módosításának jóváhagyásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési Központ SzMSz módosítását az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

 

Felelős: Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató

Határidő: 2022. január 01.

 

Orliczki Frigyes Ferencné település képviselő: Több alkalommal is előfordult néhány utcában nem volt közvilágítás, kérem az ottlakókat, hogy ne csak háborogjanak, hanem jelentsék a hibát a szolgáltatónak vagy az Önkormányzatnak.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A honlapunkon megtalálható a „közvilágítási hibabejelentő” link, a hibabejelentés így rögtön a szolgáltatóhoz kerül.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester zárt ülést rendelt el.

 

 

k.m.f.

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző