Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 07-én megtartott rendkívüli üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Karaffa Gábor, Dr. Lukács Fatime, Orliczki Frigyes Ferencné, Tóth Béla, települési képviselők.

 

Igazoltan távol: Varga Viktor települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: Balsai Péter adatvédelmi tisztviselő, dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

87/2019.(XI.07.) Tárgy: A képviselői laptopok felhasználóbaráttá tétele.

88/2019.(XI.07.) Tárgy: A Községüzemeltetési Kft. támogatása a fásítási projekt megkezdéséhez.

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

 

Napirend:

 

1./ Javaslat a képviselői laptopok felhasználóbaráttá tételére.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

Balsai Péter adatvédelmi tisztviselő

2./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./Napirend: A képviselői laptopok felhasználóbaráttá tételére.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A képviselők visszajelzése alapján vált indokolttá a rendkívüli ülés összehívása ezzel a napirenddel, mert úgy tűnik, hogy a laptopokat védő biztonsági szintek feloldása nehézségekbe ütközik, viszont a GDPR szerint a személyes adatok védelmére az adatkezelő szervezet anyagi –és technológiai lehetőségein belül mindent meg kell tenni. Ezt az ellentmondást kellene feloldani, úgyhogy átadom a szót a DPO-nak.

 

Balsai Péter adatvédelmi tisztviselő (DPO) húszperces tájékoztatót tartott GDPR és adatvédelem tárgykörében.

 

Kérdések, hozzászólások.

 

Vona Tamás alpolgármester: világos, hogy védeni kell a személyes adatokat, de azt túlzásnak tartom, hogy a felhasználó jelszó mellett még egy BIOS jelszó és egy DISK jelszó is védje a gépeket, amikor az előterjesztések, amiket kapunk, a honlapon is olvashatóak.

 

Balsai Péter adatvédelmi tisztviselő: A honlap adattartalmát is felül kell vizsgálni, mert például a közzétételi listában a szerződések tartalmazzák a kapcsolattartók nevét, elérhetőségét és ezt sem lehet.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Egy hete kiküldtem egy próba e-mailt a képviselők funkcionális e-mail címére a Thunderbirdre és senki nem válaszolt. Ebből is látszik, hogy így nem működik a dolog, változtatni kell a biztonsági szinten.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

87/2019.(XI.07.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A képviselői laptopok felhasználóbaráttá tétele.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

utasítja a jegyzőt, hogy járjon el annak érdekében, hogy a képviselői laptopokat védő biztonsági szint a felhasználói jelszón kívül ne tartalmazzon más belépési kódot.

a képviselő-testület tagjai kijelentik, hogy a laptopokat magáncélra nem használják, azokon személyes adatokat nem tárolnak.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Képviselő-testületi tagjai

Határidő: 2019. november 18. illetve folyamatos

 

2. Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

dr. Boros István címzetes főjegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületét, hogy az Önkormányzat faültetési programjával szerencsésen találkozott egy civil kezdeményezés, szintén faültetést szeretnének és aktívan közre is működnének a munkában. A Községüzemeltetési Kft. kb. három éve vásárolt a mezőcsáti kertészetből úgy 300 magoncot (kőris, hárs, fekete dió stb.) ezek megerősödtek és egy részük kiültethető. A lakossággal közös akció november 16-án 10 órakor kezdődik, első körben kb. ötven db fa kerül kiültetésre. Ehhez azonban a kétkezű munkán túl műtrágya, védőháló, támasztókarók, egyebek is szükségesek, 150.000 forintot kér a Kft. a tulajdonos Önkormányzattól ezek beszerzésére. Javaslom az összeg biztosítását.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

88/2019.(XI.07.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Községüzemeltetési kft. támogatása a fásítási projekt megkezdéséhez.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 150.000 forinttal támogatja a Községüzemeltetési Kft. koordinálásával és a lakosság közreműködésével megvalósuló fásítást.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Berecz Róbert Kft. vezető

Határidő: 2019. november 16.

 

b.) dr. Gulyás Mihály polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületét, hogy a Magyar Falu útfelújításra kiírt pályázatában 30.000.000 forintot nyert az Önkormányzat a Vasút út felújítására. A pénz már a számlánkon van, útépítő cégektől ajánlatokat kértem, hogy képben legyünk a közbeszerzés kiírása előtt.

 

A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző