Jegyzőkönyv

 

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 20-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

 

Az ülésről távol maradt: Orliczki Frigyesné települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

12/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés és rendelet az 1. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Javaslat Sajószöged község egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

2./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./ Napirend: Javaslat Sajószöged község egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: előző testületi ülésen elmondtam a rendelet-tervezet indokait, részletesen ismertettem, hogy mi áll benne, illetve egy módosítást is beleírtunk. Az 1.§-ban nem kell megbontani háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetre, hanem háziorvosi vegyeskörzet fog szerepelni benne. Időközben megjött az országos módszertani intézet állásfoglalása, és megállapították, hogy a rendelet-tervezetben szereplő adatok megfelelőek, tehát elfogadhatja a képviselő-testület. Javaslom elfogadásra a rendelet-tervezetet.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 12/2016.(IX.21.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

 

2./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

dr. Boros István címzetes főjegyzőt tájékoztatta a testületet, hogy az 5 000 fő alatti önkormányzatok, így mi is csatlakozni fogunk január 1-től az ASP rendszerhez. Pályázni lehet eszközbeszerzésre. Szeretnénk, ha interfészes csatlakozási rendszerrel csatlakozhatnánk az ASP-hez, így a 2 éve vásárolt EPER szoftverünket megtarthatnánk, erről a belügyminiszter egyedi elbírálás alapján fog dönteni.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

   polgármester                                                  címzetes főjegyző

        2