Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Karaffa Gábor, Biri László települési képviselők

 

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

66/2019.(IX.10.) Tárgy: Az 59/2019.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat módosítása.

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

melléklet: határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

 

1./ Javaslat az 59/2019.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: Az 59/2019.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat módosítása.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az ÁMK igazgató megbízásáról szóló határozatban – tévesen – 2024. augusztus 31-i. dátum szerepel, a köznevelési törvény szerint augusztus 15-ig lehet megbízást adni.

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

66/2019.(IX.10.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az 59/2019.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat módosítása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 59/2019.(VIII.29.) képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja: Az alaphatározat „….Bánné Bodolai Mariannát 2019. szeptember 01. napjától 2024. augusztus 31. napjáig szövegrésze helyébe „ Bánné Bodolai Mariannát 2019. szeptember 01. napjától 2024. augusztus 15. napjáig” szövegrész lép.

Ennek megfelelően az 59/2019.(VIII.29.) képviselő-testületi határozat egységes szerkezetben:

„Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 59/2019. (VIII.29.) Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése felhatalmazása alapján nyílvános pályázat mellőzésével Bánné Bodolai Mariannát 2019. szeptember 01. napjától 2024. augusztus 15. napjáig megbízza a Sajószögedi Általános Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezető) feladatainak ellátásával.

A képviselő-testület Bánné Bodolai Marianna illetményét havi bruttó 411.075 forintban állapítja meg. „

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző