Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott üléséről

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Meghívottként jelen van: Wirtz Katalin családgondozó

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

29/2013. (V.30.) sz. Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló tájékoztató elfogadása

30/2013. (V.30.) sz. Tárgy: „Sajószöged-Sajóörös közoktatási Intézményfenntartó Mikrotársulás” megszűnése

31/2013. (V.30.) sz. Tárgy: A Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirata módosítása

32/2013. (V.30.) sz. Tárgy: Szociális alapszolgáltatások szakmai programjának jóváhagyása

33/2013. (V.30.) sz. Tárgy: Lucernás dűlő áramellátása

34/2013. (V.30.) sz. Tárgy: Borostyán Nyugdíjas Klub támogatása

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: beszámoló és tájékoztató az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: 31/2013.(V.30.) sz. határozat 1. és 2. melléklete 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

4. melléklet: előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

5. melléklet: előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat:

Napirend:

1./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának értékelése

  Előterjesztő: Wirtz Katalin családgondozó

         dr. Boros István címzetes főjegyző

2./ Javaslat a Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirata módosítására

  Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

3./ Javaslat a szociális alapszolgáltatások szakmai programjának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

4./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának értékelése

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Wirtz Katalin családgondozót, hogy írásbeli tájékoztatójához szóbeli kiegészítését tegye meg.

Wirtz Katalin családgondozó kiemelte, hogy évente kb. 20 gyermek kerül alapellátásba. Tavaly nem volt családból való kiemelés, ideiglenes és átmeneti elhelyezés és utógondozás sem. A védelembevétel száma emelkedett, aminek fő oka az 50 órát elérő igazolatlan hiányzás volt. A jelzőrendszer jól működik, a legtöbb jelzést az közoktatási intézmények adják.

Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő: a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót. Nincs komolyabb probléma a településen a gyermekek ellátásával, inkább az iskolai hiányzások, magatartásproblémák fordulnak elő. A jelzőrendszer jól működik a családvédelem terén.

A Bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

29/2013.(V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak

        ellátásáról szóló tájékoztató elfogadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Sajószöged Község Önkormányzatának

2012. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló

tájékoztatóját elfogadta.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Javaslat a Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirata módosítására

dr. Boros István címzetes főjegyző: a testület az április 30-ai ülésen döntött, hogy a Sajóörössel az óvoda fenntartására létrejött társulást megszünteti. A Kincstár viszont úgy tájékoztatott, hogy a normatívát ettől függetlenül tanév végéig utalják a társulásnak, ezért egyszerűbb lenne, ha augusztus 31-el szüntetnénk meg a társulást és így módosítanánk a 24/2013.(IV.30.) sz. határozatot és az Alapító Okiratot. Tehát a határozati javaslat így hangzik:

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 24/2013.(IV.30.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: Sajószöged Község Önkormányzata úgy dönt, hogy Sajószöged Község Önkormányzata „Sajószöged-Sajóörös közoktatási Intézményfenntartó Mikrotársulás”-ból 2013. augusztus 31. hatállyal kilép, a Társulási Megállapodást felmondja és megállapítja, hogy fenti időponttal a Társulás a Társulási Megállapodás IV. 1. b) pontja alapján megszűnik.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

30/2013.(V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: „Sajószöged-Sajóörös közoktatási Intézményfenntartó Mikrotársulás” megszűnése

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 24/2013.(IV.30.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: Sajószöged Község Önkormányzata úgy dönt, hogy Sajószöged Község Önkormányzata „Sajószöged-Sajóörös közoktatási Intézményfenntartó Mikrotársulás”-ból 2013. augusztus 31. hatállyal kilép, a Társulási Megállapodást felmondja és megállapítja, hogy fenti időponttal a Társulás a Társulási Megállapodás IV. 1. b) pontja alapján megszűnik.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2013. augusztus 31.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

31/2013.(V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirata módosítása

a./ Sajószöged Község Önkormányzata a Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát e határozat 1. melléklete szerint módosítja.

b./ A Képviselő-testület a Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda egységes szerkezetű Alapító Okiratát e határozat 2. melléklete szerint fogadja el.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

3./ Napirend: Javaslat a szociális alapszolgáltatások szakmai programjának jóváhagyására

dr. Boros István címzetes főjegyző: a szociális alapszolgáltatások szakmai programját felül kell vizsgálni és a jogszabályi változásoknak megfelelően aktualizálni kell.

A szakmai programot az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javaslom a képviselő-testületnek.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

32/2013.(V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szociális alapszolgáltatások szakmai programjának jóváhagyása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális alapszolgáltatások szakmai programját elfogadta.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Wirtz Katalin elhagyta az ülést.

4./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző: az ÉMÁSZ-szal megkötött szerződés alapján április 30-ai dátummal át kellett volna adni a Lucernás dűlő áramelosztására készült hálózatot, ez nem történt meg. Jogszabályváltozásra hivatkoznak, a Vet. április 11- én hatályba lépett rendelkezésére, ami szerint 132 kV-nál kisebb feszültségű elosztóhálózatokat nem lehet április 11-e után induló engedélyeztetési eljárásoknál oszlopos megoldással elkészíteni csak földkábellel.

Álláspontom szerint nem az Önkormányzat mulasztott, az ÉMÁSZ-nak kellett volna ezt az engedélyeztetési eljárást már régen lefolytatni. 2012.március 28-án írtuk alá ezt a szerződést, nem értem, hogy nekik miért kellett április 11-e után beadni az engedélyeket az építésügyi hatósághoz.

dr. Gulyás Mihály polgármester javasolta, hogy bízzák meg a főjegyző urat a kérdés tisztázásával.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

33/2013.(V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Lucernás dűlő áramellátása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a felmerülő kérdések tisztázására írásban forduljon az ÉMÁSZ vezetőségéhez.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

b./

dr. Gulyás Mihály polgármester: évek óta megoldatlan az óvoda villámhárító rendszere. A villámhárító rendszer, illetve a tűzjelző kiépítése az árajánlat szerint 543 842 Ft lenne.

A képviselő-testület felkérte a polgármestert további árajánlatok beszerzésére.

c./

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Borostyán Nyugdíjas Klub 50 000 Ft támogatást kért. Indítványozom, hogy kapják meg ezt az összeget, hiszen van rá forrásunk.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

34/2013.(V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Borostyán Nyugdíjas Klub támogatása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Borostyán Klub részére a beadott kérelem alapján, 50 000 Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást nyújt a költségvetésben szereplő „Civil szervezetek támogatása” keretösszegéből.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

d./

Orliczki Frigyesné települési képviselő megköszönte a gyermeknap lebonyolításában résztvevő pedagógusok, szervezők, önkormányzati dolgozók közreműködését.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                          dr. Boros István sk.

           polgármester                                                 címzetes főjegyző