J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 17-én megtartott

           rendkívüli üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

alpolgármester, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc

települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

58/2011.(X.17.)sz. Tárgy: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2012. évi

                        fordulójának kiírása

59/2011.(X.17.)sz. Tárgy: Folyószámlahitel-szerződés megkötése                               

60/2011.(X.17.)sz. Tárgy: Sajószögedi Labdarúgó Pálya öntözőrendszerének kiépítése

61/2011.(X.17.)sz. Tárgy: Sajószöged, Csokonai út 761 hrsz-ú ingatlan beépítési

       kötelezettségének meghosszabbítása és házszámmal történő ellátása

62/2011.(X.17.)sz. Tárgy: Sajószöged, Mátyás király út 2. sz. ingatlan beépítési

       kötelezettségének meghosszabbítása

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők teljes létszámban jelen vannak, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi

     fordulójához történő csatlakozásra

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

2./ Javaslat folyószámlahitel-szerződés megkötésére

     Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

1./ Napirend: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

          2012. évi fordulójához történő csatlakozásra

Ládi Balázs polgármester: javaslom, hogy idén is csatlakozzon az önkormányzat a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz, így sok felsőoktatási intézményben tanulót tudunk havi ösztöndíjban részesíteni, amit a Megyei Önkormányzat is kiegészít. Az „A” típusú ösztöndíjra a nappali tagozaton tanuló felsőoktatási intézményben tanulók pályázhatnak. A „B” típusúra az érettségi előtt állók pályázhatnak, akik felsőoktatási intézménybe történő felvételük után kapják majd az ösztöndíjat, ilyen évente 1-2 fő van.

Kérdés, hozzászólás: nem volt.

- 2 -

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

58/2011.(X.17.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2012. évi

 fordulójának kiírása

Sajószöged Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz és felkéri polgármesterét, hogy a pályázatot az

Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően írja ki.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Javaslat folyószámlahitel-szerződés megkötésére

Ládi Balázs polgármester: jelenleg nincsenek likviditási gondjaink, a kötelezettségeinket időben teljesítettük. Azonban jövő év január, február hónapban, amikor még nincs elfogadott költségvetésünk, előfordulhat, hogy szükségünk lehet hitel felvételére, mivel ebben az időszakban a kiadások általában meghaladják a bevételeket. Lehetőségünk van folyószámlahitel felvételére, ami maximum a költségvetésünk 1/12-ed része, azaz 23.700 e Ft. Ennyire nincs szükség, ezért javaslom 15 M Ft-ban behatárolni a hitel összegét.

Kérdések, hozzászólások:

Vanyó István: mennyi a THM?

Vona Tamás: milyen hosszú a lejárati idő?

dr. Boros István jegyző: a hitel változó kamatozású (BUBOR kétszerese+3%), de még így is kedvező, várhatóan 6,7-9% között alakul majd. A tartozást a számlánkról lehívják és csak 30 napon túli hitel esetén kell kamatot fizetni, egyéb esetben 3% rendelkezésre állási díjat.

Ládi Balázs polgármester: amint anyagi lehetőségeink engedik, azonnal vissza is fizetjük a hitelt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

- 3 -

59/2011.(X.17.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Folyószámlahitel-szerződés megkötése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 15.000.000,-Ft. folyószámlahitel felvételével egyetért.

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.

A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt eseti jelleggel 2011. december 01. napjától kívánja igénybe venni és 2012. november 30. napjáig visszafizeti.

A folyószámlahitel felvételére maximum a fenti összeg erejéig eseti jelleggel kerülhet sor.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: 2011. december 01.

3./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a.)

Ládi Balázs polgármester: lehetőség van a labdarúgó pályán automata öntözőrendszer kiépítéséhez 90%-os intenzitású LEADER pályázat benyújtására. A rendszer kiépítése a pálya talajának felújításával együtt kb. 7 M Ft-ban kerülne.

A jövő évi Falunap megrendezéséhez 2 M Ft-ra pályázunk, emellett a Vasút, Bem és Tisza utcák burkolására is benyújtásra került a pályázat.

Kérdések, hozzászólások:

Orliczki Frigyesné:

- az öntözőrendszerre és a Falunapi rendezvényre benyújtott pályázat utófinanszírozásos vagy van lehetőség előleg lehívására?

- Az önrész 10%-os, ami 700 e Ft. Ha van pályázati lehetőség, élni kell vele, de ehhez várjuk a csapat jó teljesítményét is.

- Mivel az ingatlan az önkormányzat tulajdona, ezért ha elkészül a rendszer az az önkormányzaté lesz vagy pedig a Testedző köré?

Vanyó István: lesz-e saját fúrt kút az öntözéshez?

Vona Tamás: támogatom a pályázat benyújtását, mert néha nagyon megterhelő a játékosoknak a kiszáradt gyepen játszani, jó minőségű pályára lenne szükség.

- 4 –

Ládi Balázs polgármester:

- a pályázat utófinanszírozású.

- Az ingatlan és az épület is az önkormányzat tulajdona, itt fog megjelenni a vagyongyarapodás.

- A vízellátáshoz már van két fúrt kutunk, ami alkalmas az öntözéshez.

- A jobb teljesítményhez megpróbáljuk felrázni a csapatot, most jó a légkör, a helyi játékosok itt maradtak, van aki visszaigazolt, de a 24 igazolt játékosból még gondot jelent 11 játékos kiállítása és kapusproblémáink is vannak. Remélem tavasszal ütőképesebbek leszünk.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

60/2011.(X.17.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószögedi Labdarúgó Pálya öntözőrendszerének kiépítése

1./ Sajószöged Község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a Sajószöged Községi Testedző Kör pályázatot nyújtson be az önkormányzat tulajdonában levő sajószögedi labdarúgó pálya öntözőrendszerének kiépítésére (pályázati kód: 1018925), a szükséges 10% önerőt biztosítja.

2./ Az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Sajószöged Községi Testedző Kör a Sajószöged, 671/34 hrsz. alatt található labdarúgó pályán a fenti beruházást megvalósítsa és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használja.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

b.)

dr. Boros István jegyző tájékoztatta a testületet, hogy két kérelem érkezett beépítési kötelezettség meghosszabbítására és az egyik esetben házszám megállapítására is szükség van. Ismertette a kérelmeket.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

61/2011.(X.17.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged, Csokonai út 761 hrsz-ú ingatlan beépítési kötelezettségének

     meghosszabbítása és házszámmal történő ellátása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged, Csokonai út 761 hrsz-ú

ingatlant terhelő beépítési kötelezettséget 2012.09.28-ig meghosszabbítja és a

használatba vételi engedély megadása után Csokonai út 45. számmal látja el.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

- 5 -

62/2011.(X.17.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged, Mátyás király út 2. sz. ingatlan beépítési

kötelezettségének meghosszabbítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged, Mátyás király út 2. sz.

(Sajószöged, 379 hrsz.) ingatlant terhelő beépítési kötelezettséget 2012.09.27-ig meghosszabbítja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

c.)

Okváth Dezsőné: nagy problémát jelent a lakosoknak, hogy sok a patkány, a házi irtás nem eredményes, van-e lehetőség központilag a patkányirtásra?

dr. Boros István jegyző: körlevélben is tájékoztattuk a lakosságot, hogy az önkormányzatnak csak a közterületeken, középületekben, intézményekben kötelessége a rágcsálóirtás. Néhány környező településen azért volt központi patkányirtás, mert az ÁNTSZ járványveszély miatt elrendelte. Egy gázmesterrel megnéztük a Rákóczi és Vasút utat, ahonnan a legtöbb bejelentés érkezett. Elvállalja az irtást, de egyedileg megrendelni teljesen fölösleges, mert nagyon drága, és ha a szomszéd ingatlanon nincs vegyszerezés, akkor onnan rövid időn belül újra elszaporodnak. Rendben kell tartani az ingatlanokat, már vannak olyan szerek, amik nem veszélyesek a háziállatokra.

Orliczki Frigyesné: - az óvodába jár egy gyermek, aki nem tud együtt étkezni a többiekkel, született-e erre valamilyen megoldás?

- A Lucernás dűlőben mikor lesz kiépítve a villanyhálózat?

- A Lehel úton mióta Sajóörös is rákapcsolódott a szennyvízvezetékre, néhány lakásban már elviselhetetlen a szag.

- A Művelődési Ház előtti fa már csak csonk, el lehet-e távolítani onnan?

Ládi Balázs polgármester:

- az óvodában nincs lehetőségünk saját költségen pszichológus alkalmazására, a Kistérségi Társulás pedig csak akkor tudná ezt biztosítani, ha nagyobb létszámú igény lenne rá.

- A Lucernás dűlőben a villanyhálózat kiépítésére az ÉMÁSZ készíti a terveket, amelyben a László tanya is szerepel, de az a kérésük, hogy minél többen csatlakozzanak az igényhez és ezt lehetőleg írásban is erősítsék meg, akkor talán ingyenes is lehetne. Eddig 18 fő adta le az igényét, de több kellene. Volt már olyan, hogy sokan igényelték, de mire kiépült nagyon kevesen kötöttek rá, ezért az ÉMÁSZ a zártkertek villamosítását fenntartással fogadja.

- A Lehel úton a szolgáltató által ajánlott módosításokat végrehajtottuk, de ezek nem voltak eredményesek. Mivel a Tiszaszolg Kft. szakmailag már nem tud mit tenni, máshonnan keresünk szakembereket, hogy adjanak megoldási javaslatokat.

- A Művelődési Ház előtti tér kialakítására most készülnek a kiviteli tervek, ha a fa nem fog beleilleni, akkor kivágjuk.

- 6 -

Vona Tamás: - telefonon jelezte felém egy lakos, hogy hétvégén a stílfűrészelés hangja zavarja azokat, akik pihenni szeretnének.

- Szeptember 16-18-án a Szöged Big Band és az Ifjúsági Fúvószenekar Németországban szerepelt, ahol nagy közönségsikert arattak és a szakmai stáb is elismerte a színvonalas előadásukat, meghívást kaptak Brazíliába is.

Vanyó István: a Bocskai út 21. sz. előtt jobb oldalt az aszfaltburkolat megsüllyedt, balesetveszélyes és lehet, hogy valamilyen vezeték is van alatta.

Ládi Balázs polgármester: soron kívül intézkedek az útburkolat helyreállítása iránt.

A patkányirtás nehezen kezelhető probléma, tényleg közösségi összefogásra van szükség. Mi segítünk, a szakember elérhetőségét megadjuk, de az önkormányzat nem vállalhatja át a magántulajdonban lévő ingatlanon végzett irtás költségeit.

Október 21-én ünnepi testületi ülés lesz, javaslom, hogy a Megemlékezés előtt ¾-ed 5-kor találkozzunk itt a Polgármesteri Hivatalban.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

Ládi Balázs                                                                         dr. Boros István

polgármester                                                                             jegyző